De tusen fundamentalistiska nålsticken mot vår yta och mot berättelsen om Sverige

Om de tusen fundamentalistiska nålsticken mot vår yta och mot berättelsen om Sverige.

Det är inte ett olycksfall

När över 300 ungdomar och unga män och kvinnor ser sig själva mer synonyma med berättelsen om Daech, om det eviga kalifatet, om hatet mot och utplånandet av den andre, om förhärligandet av den absoluta diktaturen, om motsatsen till den nation, den grundlag och den värdegemenskap de växt upp i då är det inte ett olycksfall i samhällsplaneringens kliniska kirurgkonst.

Varför ansluter de sig till fundamentalistiska värderingar?

Orsakerna till varför någon väljer att ansluta sig till fundamentalistiska värderingar är förstås flera.

Motiv kopplade till kontrollen av ytan

– Klan- och familjeband med starka traditioner av strider mellan fraktioner och andra klaner och familjer i miljöer där staten saknar roll och betydelse för individens säkerhet och socioekonomiska överlevnad.

– En starkt närvarande historia av och tillvänjning till extremism och terrorism som en naturlig del av miljön, såväl genom familjen som bland vänner och bekanta.

– Individen som befinner sig på av samhället övergivna ytor. Det kan vara här i Sverige bland våra 15 särskilt utsatta ytor. Men det kan också vara bildsättningen och upplevelsen från postrevolutionära miljöer i tidigare hemländer. En bildsättning där en skör eller obefintlig stat inte längre klarar att sköta ordning och säkerhet. Där normalbilden är postrevolutionär eller en av det moderna samhället övergiven yta att kontrolleras och fördelas av andra såsom gäng, klaner etc. Individen anpassar sig till de rådande förutsättningarna med laglösa men ändå normativa strukturer och koder. Normer som sätts av gäng, klaner etc. Avståndet till det inkluderande samhället upplevs som en avgrund utan möjlighet till kontakt. Rentav en upplevelse av att samhället nedprioriterar samhällskontraktet för just dessa individer.

– Situationer där demokratins institutioner utsätts för starka provokationeroch där myndigheterna till slut abdikerar eller utagerar.

– Identitetskris där ett samhälles grundläggande värderingar ifrågasätts i en normkritik som syftar till att slå sönder samhällets nedärvda former för respektfullt umgänge t.ex. såsom de uttrycks i vår grundlag och i våra lagar och som de tillämpas av vår rättsstat.

– Infiltration och entrism i politik och förvaltning vilken i sig sänder signaler till den som kan tyda budskapen. Dit hör förstås offentlig finansiering av nätverk och organisationer som faciliterar polarisering och vi och dem-hatet i vårt samhälle. Dit hör även när dessa individer bjuds in att delta och legitimeras i möten med myndigheter och ledande politiker. Signalvärdet utåt är oerhört starkt.

Ideologiska/religiösa motiv

I den ideologiska och religiösa dimensionen återfinns förstås den yttersta motivationen nämligen martyrdöden, vilken garanterar en plats i himlen för terroristen och dennes familj. En annan vanlig motivationsfaktor är följandet av extrema imamer, gärna s.k. Google-imamer. För den religiöst okunniga – vilket är det vanligaste tillståndet hos dessa individer och deras följare – är dessa imamer en viktig och okritisk källa till inspiration. En ytterligare triggerfaktor – en faktor som är lätt att sympatisera med – är att deltagande i Daech är ett sätt att skydda muslimska kvinnor och barn från Assads övergrepp i Syrien. Häri återfinns inslag av starka motiverande berättelser om en för individen religiös och humanitär plikt att delta.

Finansiella och egoistiska motiv

Ekonomiska kriser som påverkar och förändrar förutsättningarna för såväl institutioner som individer kan ha push-betydelse för individer och grupper av individer. Men det finns också mer direkt egoistiska snäva själviska motiv. Dit hör möjligheten till en bättre inkomst och därmed möjligheten att försörja sin familj på en relativt hög ekonomisk standard. Det är också en enkel väg att få tag på droger, sex, lyxartiklar etc. Vidrig kriminalitet i form av våldtäkter, slavhandel, mord, etc.

Sociala motivVi får inte heller bortse från den social dimensionen. Känslan av tillhörighet och status. Men också en möjlighet att fly från kriminalitet och låg status i Sverige. Att resa till Daech ger i vissa kretsar fortfarande trots rapporterna om alla deras vidrigheter en slags social status. Ett slags självförtroende uppbyggt på förtryck av andra människor. Det är också en flykt från vardagen där äventyret sker på bekostnad av andra människors värdighet.

Krusningen på ytan

Dessa individer är dock enbart krusningen på ytan. De har fler sympatisörer. Deras sympatisörer uppvisar ingen skam eller förlägenhet. De är inte roddarna som 1944-45 rodde allt vad de kunde från sina nazistiska sympatier. De här ror ingenstans. De står kvar gjutna i betong, stödda av offentliga medel och ursäktade av media och politik. En media och politik som i bästa fall inte förstår innebörden av sitt frikostiga ekonomiska och ursäktande ideologiska stöd. En media och politik som i sämsta fall förstår men tror att de kan omvända individer likt 80-talets insatser mot trasig vit makt ungdom. De misstar sig.


Strategiskt inflytande över ytanDetta är något mycket större och mycket hållbarare än enbart ett utslag av socioekonomisk prekariat och marginalisering. Detta är strategiskt inflytande. Det är kampen om berättelsen. Den adaptiva berättelsen om återberättade och/eller självupplevda förorätter. Det är berättelser som överlever såväl berättaren som åhöraren. Det är berättelserna som lever från generation till generation och som blir en del av identiteten. En identitet som utgår från identifikationen av vi och jag här och ni och du där. Ni som inte har här att göra, oavsett om det handlar om Syrien/Irak eller Tensta/Husby. Det är en kamp om såväl den territoriella ytan som det strategiska inflytandet i form av berättelsen om Sverige.


Berättelsen om vår gemenskap
.

Det är två berättelser! Den ena berättelsen handlar om plikt och rätt. Den handlar om dem som ställer sig innanför och med små marginaler sliter för att få ihop sin vardag och som bidrar i vått och torrt.

Den andra berättelsen handlar om dem som är själviska. Den handlar om dem som är egotrippade. Den handlar om den djupaste egoismen, den som handlar om att förtrycka andra individer för sitt eget välbefinnande. Den berättelsen handlar om dem som väljer och vrakar. Den handlar om dem som ställer sig utanför våra gemensamma plikter men ändå när dem känner för det vill ha del av våra gemensamma rättigheter. Dem som när det passar dem vill återvända till tryggheten, till hälso- och sjukvården, till ekonomisk försörjning m.m. Detta samtidigt som dem vill fortsätta att alienera såväl sig själva som andra från vår gemenskap.


Det är berättelsen om Daech i Sverige.

Det är berättelsen om jihadismen och fundamentalismen i Sverige. Det är berättelsen om entrismen i politiken. Det är berättelsen om de tusen nålsticken som syftar till att utöka inflytandet över ytan, såväl den territoriella som det strategiska inflytandet. Det är berättelsen om att vissa ytor inte längre skulle vara Sverige! De har naturligtvis fel. De kommer naturligtvis att hejdas och de kommer att tappa såväl terräng som självförtroende och makt. Men det kommer att kräva en annan medvetenhet och attityd hos våra myndigheter och hos politiken. Det kommer att kräva uthållighet och precisa individinriktade insatser.


Resande cirkus av hatare och mördare

Därför att när Daech är nedkämpat åker somliga av dess kolportörer vidare till nya krigszoner och svarta hål för excesser i folkmord, krigsbrott, terrorbrott och brott mot mänskligheten. De är en resande circus i hat och mord. De som överlever och de dödas efterträdare kommer igen i nya konstellationer, nya nätverk.


Extremismen ändrar skepnad och återkommer

Extremismens end-state är att den förändrar skepnad och återkommer i annan skrud och i andra nätverk. Viljan att kontrollera och förtrycka andra människor är uråldrig. Ibland med och ibland utan våld. Metoderna förändras men berättelserna är i huvudsak desamma. De varierar i detaljerna men de sammanstrålar i synen på individen som skall kuvas för något större bättre! Vi finner den i nazismen, kommunismen, fascismen, islamismen, jihadismen, salafismen, ja listan kan göras närmast oändlig. Fundamentalismens hat mot den andre är universell och oändlig. Vi finner den oförsonlig och begränsande. Vi har svårt att förstå konsekvenserna av att låta den släppas lös. Vi skrattar lite nervöst och bortförklarar dess tillväxt.

Vi organiserar oss och vi skriver ut avlat

Vi tillsätter samordnare, vi skriver handlingsplaner, vi uttalar oss försiktigt för att inte marginalisera, vi tassar runt för att inte reta upp den ytterst lilla men extremt högljudda grupp av individer som pockar på vårt kollektiva inbillade dåliga samvete för historiska oförätter som egentligen är irrelevanta i dag och vars tillämpning i mångt mycket fördelas lika över tiden. Dit hör t.ex. imperialismen och slavhandeln. Då arabvärlden och Afrika, nu västvärlden. Men nu också arabvärlden och Afrika.

Vi relativiserar våra universellt giltiga och i världen efterfrågade värderingarOikofobidimman gör att vi relativiserar de värden som gjort oss starka och därmed till en tillflyktsort för miljontals människor i världen på flykt från just dessa totalitära hatande fundamentalistiska krafter. Nu har vårt samhälle dessa hatare bland oss och somliga av våra institutioner klarar inte av att gnugga oikofobidimman ur ögonen och kliva fram och konstatera det som är rätt, nämligen att våra värderingar uttryckta i vår grundlag är bäst.

De är de bästa värderingarna i världen. De återfinns överallt i världen där det finns demokrati och mänskliga rättigheters. De återfinns där det finns tillit mellan människor och tillit mellan människor och institutioner. De som hatar dessa universella värderingar har fel och vårt samhälle har rätt. Tillämpningen av våra värderingar är unikt. Det är det bästa mänskligheten hittills har lyckats utmejsla för en geografisk yta, en nation, flera nationer, flera regioner, individer och grupper av individer. Här i vårt land för en hel gemenskap av människor, gamla svenskar och nya svenskar.


Agera smart!

Vi behöver agera precist och smart. Möta problem med de åtgärder som löser just det problemet. Men glöm inte bort helheten.


Bemöt det strategiska inflytandet
!

Bemöt berättelserna om orättvisor, upplevda och/eller återberättade. Ge inte efter för historiskt refererat blame-game! Bemöt. Visa hur historien slår lika illa åt mellan civilisationer. Lägg ned oikofobidimman. Gå till motargumentation. Låt inte dessa polariserande nätverk och organisationer gjuta hatet i våra förorter och/eller på nätet. Visa fakta! Upprepa fakta. Ta tillbaka även denna kunskapsyta. Ta bort en viktig grund för berättelser som syftar till att skapa en oförsonlig polarisering.
Fortsätt med att stödja professionell religiös utbildning. Utbilda bort de sunkiga fundamentalisterna. Träng bort dem från ytan, såväl lokalt som på Google. Ta den mediala konfliktytan via sociala media, radio och tv. Visa hur verkligheten ser ut såväl i Syrien/Irak som i de värst utsatta förorterna.

Vad gäller finansieringen så krävs förutom redan införda insatser för att kontrollera finansiella transaktioner även strikt kontroll och överprövning av statliga och kommunala bidrag till delar av det civila samhället. Att skriva en vacker värdegrund i ansökan är inte detsamma som att tillämpa den. Visa för hur varje socioekonomisk förmån i Daech också är förknippad med förödmjukelse. Din fru (som förmodligen är en slav) är inte enbart din fru. Din Daechledare kan närhelst ta över med våld om så krävs. I ett mer samlat grepp krävs förstås insatser som bryter socioekonomiska utanförskap och av samhället övergivna laglösa ytor i Sverige. Men även med såna insatser kommer vissa individer ändå välja kriminaliteten och Daech.

Våra värderingar må försvaras uthålligt och precist.Våra värderingar är i grund och botten universella och oändliga, och just därför må vi som har tillkämpat oss värderingarna också försvara dom med uthållighet och emfas. Med fasthet och ett behärskat ursinne. Vi och andra som också har tillkämpat sig dessa värderingar har ett särskilt ansvar gentemot vår omvärld. Vi har ett ansvar att stå upp för människovärdet, för var och ens rätt att slippa andra individers förtryck. Vår skyldighet att värna människovärdet mot andra individers förtryck är inte enbart ett allmänt moraliskt tyckande utan återfinns i FN:s allmänna deklaration artikel 29 och 30 samt i Europakonventionen artikel 17. Människovärdet är en såväl moralisk skyldighet som legal skyldighet och rättighet.

Människovärdet uttryckt i hur vi betraktar och behandlar barn och kvinnor i ett samhälle. Det avgör!

Läs mer:

Heliga vita lögner

http://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-nar-lognerna-blir-heliga-1.1101621

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till De tusen fundamentalistiska nålsticken mot vår yta och mot berättelsen om Sverige

  1. Klas Bengtsson skriver:

    Utmärkt formulerat! Men jag kommer att tänka på två uttalande. Det ena av Fredrik Reinfeldt: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” Det andra av Mona Sahlin: ”Jag tror att det lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker.” Två fd partiledare för de ”statsbärande” partierna, den sistnämnda till råga på allt samordnare mot extremism. Med ett sådant förakt mot svenska värden är det inte förvånande att vi blivit en av de främsta rekryteringsbaserna.

    • brixski skriver:

      Du har helt rätt! Deras okunskap är häpnadsväckande. Två ledare av två statsbärande partier. Det hade aldrig passerat i länder där man vet vad det innebär att förlora sin frihet. Försök med ett sådant självförakt i Frankrike, Finland eller Norge!? Otänkbart. Djupt okunnigt och nochalant.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s