Daesh är också berättelsen om Sverige

I dag skriver jag som gästkolumnist på Ledarsidorna.se

Berättelsen om Daesh är också berättelsen om Sverige.

http://ledarsidorna.se/2015/11/kolumnen-daesh-ar-ocksa-berattelsen-om-sverige/

Daesh är också berättelsen om Sverige

När Daesh blir svaga återgår de till traditionell terrorismDaesh är en nutida imperialistisk och missionerande sekt. En sekt som söker ta kontroll över såväl ideologins yta som den fysiska ytan. Än så länge i Levanten, men också med ambition att göra samma sak har i Europa. Flera av oss har väntat på att Daesh kommer att slå samordnat och med full kraft i Europa i samma stund de börjar bli tillbakaträngda från sina ytor i Levanten. I samma ögonblick som de försvagas. Det som karaktäriserar terrorism som metod är att den används av den som är svag. Det vi nu ser är alltså ett fullt logiskt agerande.

Det krävs få resande stridande terrorister för att åstadkomma stor förödelse
.

De flesta människor som dör i jihadist-dåd har muslimsk identitet och mördas i länder som Pakistan, Mali, Nigeria, Irak, Indonesien, Afghanistan och Syrien. För närvarande ar det cirka 30.000 resande stridande terrorister i Levanten. Av dessa kommer 286 från Sverige. Hittills har 120 av dem återvänt till Sverige.

Under perioden 2011-2015 planerades for minst 69 jihadistdåd i väst varav 37 i Europa. Av dessa genomfördes 19 varav 12 i Europa. Det totala antalet inblandade individer var 120 varav 80 i Europa. I 30 av dessa 69 planerade jihadistdåd hade planerarna inspirerats av Daesh. I 16 av dessa 69 planerade jihadistdåd återfanns åtminstone en resande stridande terrorist. Sex planerade jihadistdåd inkluderade individer som hade tränat med Daesh.

Resande stridande terrorister har en låg våldströskel samt är högt motiverade, vältränade och erfarna. Det är en betydligt högre risk för allvarliga konsekvenser när terrordåd utfors av dem, 7.3 döda per attack jämfört med 1.2 döda per attack för icke resande stridande. De vidriga attentaten i Paris, Libanon och Bamako är en sorglig påminnelse om att vältränade och erfarna terrorister åstadkommer extrem skada.


Vad formar Daesh-sympatisören?


1. Polariserat och smalt offentligt samtal


Sverige kännetecknas av en starkt polariserad politisk debatt som på många vis gynnar polerna och extremerna i vårt samhälle. Risken för trigger-effekter på vitmakt-extremism, vänster-autonoma grupper och jihadister är stor. De göder varandra i en politisk miljö där ledande politiska företrädare undviker offentliga samtal om samhällsutmaningar som växande klassklyftor, socioekonomiska och sociokulturella utanförskap, misslyckad integration och eroderande migrationssystem.


2. Samhällets övergivna fysiska ytor
Att vi år 2014 hade cirka 210 incidenter med verkanseld med skjutvapen är självklart totalt oacceptabelt i en rättsstat. Att över 45 människor hittills i år har fått sätta livet till i olika kriminella uppgörelser i vårt land visar att någonting håller på att haverera bortom återhämtningens nära grans.
I dessa och liknande miljöer kan vi under kommande år få se en uppväxling av ett nexus mellan traditionella kriminella och återvändande resande stridande terrorister. De återvändande är helt enkelt för värdefulla för att inte användas. En del av dem var därtill gängkriminella innan de reste iväg.


3. En längtan efter social och emotionell tillhörighetDen som letar efter social och emotionell tillhörighet finner den numera alltför hos extremerna. Det är där berättelserna återfinns. Berättelserna om exklusiv gemenskap. När samhället i stort uppfattas som svalt sekulariserat och djupt individualiserat då träder andra som Daesh och dess faciliterande nätverk in och erbjuder berättelser och bilder om gemenskap, identitet, exklusivitet, enighet, osv.


4. Berättelsen om rättvisa och orättvisa

I varje extremists och terrorists bakgrund finns en berättelse som har ett avgörande strategiskt inflytande över livsvalen. I grund och botten handlar det om återberättade och/eller självupplevda orättvisor. Det handlar om berättelser som har traderas från generation till generation, som ett social arv. Dessa berättelser och upplevelser överlever människor, nätverk och organisationer. De är hållbara över tiden.
Dessa berättelser ympas in när de hos individen bekräftas av brister i utbildningssystem, trångboddhet, social erodering, arbetslöshet samt nya normsystem bortom lag och rätt.


5. Kampen mellan olika ideologiska och religiösa uttolkningar


Daesh mål när de driver sin uttolkning av islam är i allt väsentligt likt andra ytterligheters och extremers mal, t.ex. nazismens mål. I nazismens världsåskådning finner vi det tusenåriga riket som är ideologiskt, etniskt och kulturellt ensat. För Daesh med gelikar är kalifatet alternativt döden själva målet. I detta ingår liksom för nazismen det ensade folket, den enda ideologin och den enda ledaren eller guden. Den enda rätta identiteten. Den ensade identiteten. Dessa diskurser och deras normsystem sprids numera i Sverige.


6. Inspirationen och inspiratören

När vi sedan ovanpå dessa grundförutsättningar tillför den resande stridande terroristen och Daesh som inspiratör då är steget från glöd till eldstorm ytterligt kort. De resande stridande terroristerna inspirerar radikalisering på hemmaplan, särskilt via social medier. Resande stridande terrorister kan även inspirera till en dödlig cocktail av autonoma jihadistgrupper, ensamma aktörer eller fenomenet med tränare som tränar tränaren och som senare har potential att agera.

De är inte många men när de agerar blir konsekvenserna katastrofala och kaosartade. När en rad omständigheter sammanstrålar då är vår motståndskraft nedsatt och vi riskerar att tappa kontrollen över ytan och i förlängningen kontrollen över oss själva. Exakt det tillstånd som extremisten och terroristen vill uppnå.

Vi behöver ta tillbaka ytan!

I en demokrati kan det endast finns en aktör som har det yttersta kontrollmonopolet över ytan och det är var folkvalda stat. Inte kriminella gäng, inte klaner och inte ideologiskt-religiösa fundamentalister.

Det är vårt demokratiska system och dess funktionssätt som många människor har sökt sig till. Vi har ett gemensamt ansvar att leva upp till de förväntningar som finns på vårt samhälle, att skydda och värna dessa individers möjligheter att vara en del av vårt samhälle.

1. En strategi med en berättelse och ett tydligt slutmål

Vi behöver nu utforma en strategi för hur vi succesivt tar tillbaka ytan. För att kunna göra det behöver vi formulera vilket samhälle vi vill ha och hur det samhället ska se ut, en end-state för våra insatser.
I konkreta åtgärder innebar det förstås att samhället i vid mening ska finnas på plats och ta tillbaka ytan i vardagen.

Det är ett proaktivt men också reaktivt samhälle. Det är ett utpräglat samarbete mellan lokala och nationella myndigheter och mellan politik, lokala myndigheter, företag och civila samhället. Ett samarbete som utgår från en gemensam målbild såväl i en strategi som i en handlingsplan. En handlingsplan utformad utifrån den lokala specifika miljön och som ger utrymme till individuellt precisa och direkt riktade motverkande insatser.


2. De med legitimitet måste ge motberättelsen om tolerans och respekt
Om vi ska klara av att förebygga rekryteringen till resande stridande terrorister krävs att invånare, politiker, myndigheter, media och det civila samhället inser innebörden av och motverkar den oförsonliga fundamentalistiska religiös-politiska uttolkning och tillämpning av islam som under så lång tid har spridits in i vårt samhälle och andra samhällen.

De grundläggande förhållandena mellan religion och politik i islam måste göras kända för våra beslutsfattare. Detsamma gäller kopplingen mellan olika former av islamism samt den radikala uttolkningen av islams numera mycket stora inflytande över hur islam har definierats i Väst.

Ett inflytande som inte på något viss motsvarar antalet utövare. Det är endast en mycket liten del av muslimer i Väst som tillhör dessa ideologiskt-religiösa inriktningar. Men det är endast de som har legitimitet som kan ta detta tolkningssamtal.


3. Ansvaret ska utkrävas där ansvaret hör hemma

Att försvara våra värderingar innebar att inte relativisera, att inte skylla terrordåd på någon annan än dem som faktiskt ar ansvariga – gärningspersonerna, deras facilatorer och de stater som under de senaste sjuttio åren spenderat enorma resurser på att sprida salafismens hat. Det handlar om att återföra ansvaret där det hör hemma, såväl i handlingen som i berättelsen. Det gäller såväl där i Mellanöstern som här hemma i Sverige.


4. Yta tas med strikt tillämpning av lag

På individuell nivå kontrollerar vi ytan genom att bygga land med lag. Dit hör att utreda och åtala den som har begått folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Dit hör även att utreda och åtala de som finansierar, rekryterar, uppmuntrar och organiserar terrorism. Vi behöver också utreda och åtala den som misstänks finansierat, organiserat eller pa annat satt bidragit till terrorresor. Vidare ingår att utreda och åtala den som misstänks deltagit i en terrororgansation/nätverk som resande stridande terrorist i en väpnad konflikt. Vidare ingår även att utreda och åtala den som misstänks deltagit i utbildning och träning av resande stridande.

Även Kriminalvården behöver ges tydligare befogenheter och uppdrag att motverka radikalisering på fängelser.


5. Det finns ett stort behov av att dela underrättelser

Självklart ska polisen till skillnad mot i dag fortsättningsvis även efter att en förundersökning inletts kunna söka stöd från FRA i sin informationsinhämtning.
Det finns fler luckor i den legala logistiken som kommer att behöva täppas till och fler gap mellan statliga myndigheter och mellan statliga och kommunala myndigheter som behöver överbryggas.

6. Säkerhet för rörlighet

Detsamma gäller på EU-nivå där det behöver fokuseras på säkerhet för rörlighet. Vi kommer snart se skärpta kontroller av svenska pass. Förslaget blir att passinnehavare ska få hämta ut max tre pass på fem år. Vidare ska passens biometriska uppgifter an vändas.
De nya EU-regler som lär komma till årsskiftet syftar till att bredda nuvarande kontroller som i dag fokuserar på icke EU-medborgare till att istället avse alla som reser in i ett EU-land. Vidare behövs ett träffsäkert register som samlar vitala uppgifter om flygpassagerare.

Den inre gränskontrollen i Sverige kommer att behöva förlängas.

Beredskapspolisen bör omgående återupprättas i syfte att biträda den tungt belastade ordinarie polisen. Tyvärr destruerades vid avvecklingen av beredskapspolisen såväl uniformer som en stor del av materielen. Det finns dock fortfarande finns cirka 1000 utbildade tidigare beredskapspoliser att tillgå. Dessa kan snabbt återföras i tjänst. Det fordras dock att regeringen bereder lag.


7. Finansiera och stöd hela det logistiska flödet av rättvisa
Till syvende och sidst handlar Det om förmågan att finansiera och genomföra hela flödet av logistisk rättvisa. Samtliga instanser – polisen, säkerhetspolisen, åklagarna, domstolarna, kriminalvården – ska finansieras och stödjas.


8. De-legitimera hatet


Det kommer även vara angeläget att de-legitimera resande stridande terrorister då de i många fall har kommit att bli förebilder for sympatisörer pa sociala medier. Ett motmedel ar att publicera dessa och vidhängande förundersökningar för att noggrant redovisa de vidrigheter som vederbörande deltagit i.


9. Sluta stödja de som hatar vårt sätt leva, våra värderingar och vår konstitution
Staten ska inte längre facilitera eller legitimera de nätverk och de delar av det civila samhället som på olika vis söker polarisera oss.

– Dem som söker efter att identifiera och utpeka olikheter

– Dem som vill rasifiera oss likt nazisterna eller Daesh

– Dem som vill skapa oförsonlighet genom att hänvisa till något så grundläggande individuellt och icke förhandlingsbart som våra olika identiteter.

Vi bär alla på många olika identiteter och vi rör oss mellan såväl egna som andras identiteter. Vi är medvetna om detta och vi kan enas kring andra större gemenskaper t.ex. ideologier. Ytor där vi kan föra gemensamma samhällsprojekt oavsett identiteter.

10. Social och emotionell tillhörighet

Det gäller att se bortom extremernas vilja att sortera och skilja oss åt och istället fokusera på de idéer och de samhällsprojekt som kan förena oss, som kan öka vår sammanhållning, som kan bidra till att vi både ser gemenskaperna och respekterar våra olika identiteter och våra olikheter.

I känslan av social och emotionell tillhörighet ligger också nyckeln till att förebygga och motverka extremism och terrorism.

Källor:

Hegghammer m.fl. (Assessing the ISIS…)
Byman (Off-ramps on the road to terrorism)

Nytillkommet tillägg:

Vita heliga lögner

http://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-nar-lognerna-blir-heliga-1.1101621

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Daesh är också berättelsen om Sverige

  1. Klas Bengtsson skriver:

    I sak har jag inte mycket att tillföra till dina imponerande genomgångar av och förslag till bekämpandet av våldsbejakande extremism. Beklagar att du och andra insiktsfulla inte tas tillvara bättre utan offras på den politiska korrekthetens altare. Från mitt göteborgska perspektiv har jag bevittnat konsekvenserna av kombinationen okunskap/politisk korrekthet. Att utse Sahlin till rikssamordnare har ju fördröjt verkningsfulla insatser och samordnaren i Göteborg relativiserade så sent som för ett halvår sen jihadismen och Göteborgs ledande roll som exportör av mördare till Daesh. Förnekandet av migrationshaveriet pågick ju ända in i kaklet. I bästa fall har Paristerrorn motsvarande effekt på bekämpningen av Daesh, men än är jag är inte övertygad.

  2. Micke Carlsson skriver:

    Problemet är inte DAESH i sig, problemet är islam. Om inte islam fanns skulle inte DAESH existera, den dagen DAESH försvinner kommerr islam finnas kvar, och ett annat DAESH kommer växa fram.

  3. Pingback: Belgien och Sverige några olikheter och likheter | Brix Ski Blog

  4. Pingback: En vital ice-breaker mot extremism har nu fått sitt erkännande | Brix Ski Blog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s