Förslag till handlingsplan mot resande stridande!

Ett förslag till handlingsplan mot resande stridande och stridande utbildade i utlandet

Bakgrund

Inbördeskriget i Syrien karaktäriseras av en intensifierad brutalisering med brott mot mänskligheten. Folkmord och krigsförbrytelser har blivit mer eller mindre rutin och ett normaltillstånd. Såväl verktyg som mål för krigföringen bland många av de krigförande.

Vidare, med den krigföring som utförs av den islamiska staten i Irak och Syrien med brott som folkmord och krigsförbrytelser inser numera alltfler nödvändigheten av att effektivt stoppa rekryteringen av nya deltagare samt följa upp med lagföring av dem som deltar i dessa fruktansvärda brott.

Idag är uppskattningen att 15.000 deltagare i konflikten Syrien-Irak är resande stridande (Foreign Fighters, FF) och resande stridande utbildade i utlandet (Combatant trained in Foreign Countries, CTFC). De deltar med stort engagemang, lidelse och brutalitet i krigsskådeplatserna i Syrien och Irak, men de har sitt medborgarskap i andra länder, visserligen främst i Mellanöstern. Men nästan 2000-3000 av dem är från Västeuropa, USA, Kanada och Australien. Varav 130, men möjligen rentav 300 är från Sverige.

Kanske kan vi inte stoppa konflikten i Syrien och Irak, men vi kan stoppa det logistiska flödet av stridande och materiel. Varje land har ett eget ansvar att bidra till att respekten för folkrätten upprätthålls.

Sverige – som är en av de största leverantörerna i Västeuropa av resande stridande och stridande som har utbildats i utlandet – har en icke-förhandlingsbar och ett icke-relativistiskt ansvar att kontrollera vår egen yta och att stoppa nyrekrytering till FF och CTFC.

Situationen

Just nu har ca 130 – 300 FF/CTFC rest till Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och även Ukraina (10). Cirka 80 har återvänt och hittills har ett 30-tal rapporterats döda.

Vi vet att de flesta FF och CTFC kommer att ha en låg tröskel mot våld. Det finns också tydliga tecken på asocialt beteende och psykisk ohälsa hos flera av dem som har återvänt.

Statistik visar en potentiell högre risk för allvarlig skada om en terroristattack utförs av FF/CTFC.

Till exempel:
-Global Jihadist 93-08 att tränas av AQ innebär att nå framgång i terroristattacker ökar 2-4 gånger (Sageman)

– En genomgång av 32 allvarliga jihadistattacker mot mål i västländer 04-11, visar att 53 procent av dessa fall hade koppling till utbildning och operativ planering som var gjord i Pakistan, 6 procent i Jemen och 3 procent i Irak (Cruickshank)

-Under 04-07 har sex fall av allvarlig planering för att attackera Storbritannien upptäckts. I fem av dessa fall hade 38 individer haft avgörande kontakt av väsentlig betydelse med utbildningsläger för terrorister i Pakistan. Dessa var inte enbart sporadiska kontakter. De var en viktig del av planeringen och genomförandet av planerna (Clutterbuck och Warnes RAND).

Vi vet också att både ledaren för AQ Zawahiri och ledaren för IS Baghdadi har pekat ut Sverige som ett viktigt mål.

Abdulwhab al-Abdaly som sprängde sig själv i hörnet av Drottninggatan-Bryggargatan i Stockholm år 2010 hävdade att han verkade på uppdrag av Islamiska staten. Senare uppgifter har hävdat att han tränades av samma grupp i Irak.

Flera internationella och nationella studier visar att den extremism som göds inrikes genom s.k. självradikalisering genom bl.a. inspiration från återvändande FF och CTFC kan eskalera till terrorism.
Existensen av autonoma våldsamma jihadist celler, potentiella ensamstående aktörer och train the trainer fenomen kan bli en dödlig cocktail när de inspireras av och tränas av välutbildade och erfarna FF och CTFC.

I dagens starkt polariserade politiska debatt och offentliga samtal i Sverige finns det en klar risk för trigger-effekter på högerextremism, vänsterextremism och jihadism. De göder och triggar alla varandra.

En riskbedömning skulle indikera att FF/CTFC ökar risken för terrorattacker i Sverige att bli mer sannolika och med en måttlig till stor effekt. Vi behöver även beakta kopplingen till och konvergensen mellan kriminaliteten, inbördeskriget och terrorismen. Vi kommer att se en ökning av brottslig verksamhet relaterad till och genomförd i Sverige. En brottslighet som syftar till dels att finansiera terror dels att uppnå ekonomiska vinster av mer traditionell art. Det innebär att logistik och ekonomiskt stöd från Sverige i detta scenario kommer att öka över tid.

Utmaningen är att motverka FF och CTFC genom att angripa ett antal sammanhängande faktorer samtidigt eller i en viss sekvens.

Några av de faktorer som spelar en viktig roll i den process som leder fram till en person blir en FF eller CTFC är:

– Socioekonomisk marginalisering. Dels en blandning av sviktande utbildningssystem, ökad arbetslöshet och tilltagande social misär. Dessa problem konvergerar ofta – inte alltid – med social oro, kriminalitet och mer allmänt asocialt beteende.

– Återberättade och/eller självupplevda tillkortakommanden och orättvisor. Dit hör t.ex. berättelsen om och erfarenheter från ”kriget mot terrorismen” och dess effekt på till exempel muslimska samfund, Israel-Palestina konflikten, andra generationens invandrare i diaspora, diskriminering från majoritet och mellan minoritet samt förlust av exit och framförallt avsaknaden av ett livsprojekt, en mening med livet.

– Radikaliserad och starkt polariserad politisk debatt och växande extrema politiska alternativ. Vit makt, vänsterautonoma och jihadist / islamistiska rörelser göder och triggar varandra.

– Politisk diskurs i linje med AQ och IS strategi att skapa och facilitera den redan återberättade och/eller upplevda konflikten mellan den s.k. västvärlden och den s.k. muslimska världen.

Önskad effekt av handlingsplanen

Den önskade effekten av handlingsplanen bör vara att ingen person som bor i Sverige ska bli en resande stridande eller resande stridande utbildad i främmande land.

Därmed bidrar vi till den globala kampen mot terrorismen, vi gör Sverige säkrare och vi säkrar att alla individer ska åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Så hur bör definition av terrorism utförd av FF och CTFC se ut!?

• Otillåten användning eller hot om användning av våld som utförs av resande stridande eller resande stridande utbildade i ett främmande land mot individer eller egendom i ett försök att tvinga eller skrämma regeringen eller samhället i syfte att uppnå politiska, religiösa eller ideologiska mål.

Genom denna definition ringar vi in de vitala faktorerna som: aktör, aktivitet, offer, avsikt, samhälle och miljö. Definitionen är viktig av flera skäl. Ett är naturligtvis att definitionen spelar en stor roll vid beslut om motåtgärder i enlighet med internationell rätt, internationella fördrag och internationellt samarbete.

Denna handlingsplan kan fungera som en mer detaljerad plan byggd på den svenska nationella strategin för bekämpande av terrorism och den svenska nationella strategin för att förebygga våldsbejakande extremism.

Denna handlingsplan blir därmed en del av regeringens gemensamma strategier.

Handlingsplanens ramverk

Handlingsplanen är såväl proaktiv som re-aktiv:

• Förutse och upptäcka dem som riskerar att bli FF/CTFC.

• Upptäcka och förebygga att individer blir FF/CTFC och de inspirerar andra.

• Respondera på de som kommer tillbaka så att de kan återintegreras i samhället.

• Granska dessa FF/CTFC för att klarlägga huruvida de har begått krigsbrott, brott mot mänskligheten, folkmord eller på olagliga sätt bidrar till rekrytering, ordnar utbildning, finansiering, logistik etc för FF/CTFC.
När lagen reformeras (utredning pågår) också utreda och åtala dem som deltar i utbildning och strid.

• Återhämta oss från en terrorattack. Inskärpa en kultur och anda av motståndskraft särskilt bland kommunala ledare och bland lokalsamhället ledare.

Aktuell status och rekommendationer

1. Förutsäga och upptäcka

De säkerhetsfunktioner, inklusive fusionscentret NCT, har ett relativt bra och effektivt samarbete, kapacitet och möjlighet att dela information om hotbedömningar i terrorrelaterade frågor. Men, kommunerna i allmänhet kännetecknas av låg medvetenhet, låg kompetens och brist på samverkan i arbetet med att förebygga och möta våldsam extremism och terrorism, särskilt när det kommer till frågor som handlar om FF och CTFC.

Rekommendationer

– Utforma lokala upptäcka-, förebygga- och reaktionsfunktioner (DPRT)
– Närpolis i samarbete med lokala myndigheter, DPRT och lokala samhällsledare som aktivt konfronterar FF/CTFC både i den lokala ytan som i sociala medier.
– Oro- och brysigomsamtal med individer när det finns indikation om kriminalitet och engagemang i våldsam extremism.
-Vissa kommuner befinner sig i en inledande process eller har startat embryon till liknande verksamheter. Kanske kan de inom en snar framtid användas som förebilder.

2. Upptäcka och förhindra

Det finns naturligtvis ingen enhetlig identitet eller karaktär bland dem som blir rekryterade till FF och CTFC. Men det finns vissa bakgrunder som är mer eller mindre vanliga. Ofta finns det en historia av sociala problem, arbetslöshet, avhoppad eller försämrad skolgång etc. Trångbodda lägenheter som tvingar ungdomar att vistas bortom familj och med kriminella individer och grupper av kriminella. Vi vet också att sociala medier spelar en stor roll. Speciellt anonym kommunikation på den djupa webben. Vi kan också konstatera att rekryterare riktar in sig på det lokala samhället genom propaganda, fundraising, uppvigling, social oro etc. Radikalisering och rekrytering är ofta parallella processer eller t.o.m. inkluderade i en gemensam process.

Det grundläggande hindret idag mot att bedriva ett effektivt förebyggande arbete mot FF/CTFC är avsaknaden av en lag som förbjuder utbildning och deltagande (I dag förbjudet att ordna utbildning, men inte att ta del av utbildning eller delta i strid).

Rekommendationer

– Lagstiftnings reformer på FF/CTFC. Förbjud utbildning samt deltagande i strid.
– Bestrid ytan och omdirigera samtalet, berättelse och bildsättning. Stöd det civila samhälle – NGO: s -som motverkar extremism genom att möta extremernas bildsättning och berättelser såväl i den lokala miljön och ytan som i sociala medier.
– Samverkan mellan kommunal förvaltning – såsom skola och socialförvaltning – och polisen. Inkludera DPRT och utför riskbedömningar.
– Oro- och brysigom-dialog direkt med FF/CTFC.
– Satsa rejält i vårt skolsystemet på kritiskt tänkande och argumentationsträning.
– Hjälp det civila samhället att arrangera meningsfulla fritidsaktiviteter.
– Visa upp och belys rapporter från Human Rights Watch och Amnesty och de-legitimisera därigenom rekryterare och FF/CTFC genom information om de brott som FF och CTFC genomför i Syrien och Irak.
– Nationell kunskaps- och rådgivningscenter för att förebygga och motverka våldsam extremism.

3. Respondera

Hittills har 80 FF och CTFC har återvänt från utländska krigsskådeplatser. Vissa visar tecken på antisocialt beteende och PTSD. Familjer och lokala samhällsledare är mycket oroade och de frågar företrädare för kommun och polis om hjälp med att möta dessa återvändande FF och CTFC. Det finns även en stor risk att FF och CTFC kommer att inspirera andra via sociala medier eller i den lokala miljön att skapa autonoma jihadistceller eller rentav enskilda som aktörer. Det är även konstaterat att vissa av dom agerar som train the trainers.

Rekommendationer

Det är avgörande att svara med riktade precisa medel.
– Främja ett starkt samarbete mellan DPRT, hälso- och sjukvård, lokala polisen i nära kontakt med familjer och lokala samhällsledare. Angeläget med en granskning utförd av den lokala polisen och säkerhetstjänsten, i vissa avseenden även i samarbete med DPRT.
– Oro- och brysigom-samtal och de-briefing med FF och CTFC. Denna aktivitet innebär även att indirekt ta utrymme eftersom FF och CTFC gesen tydlig signal om att denne är uppmärksammad.
-Om möjligt låt de-engagerade FF och CTFC berätta i sociala medier och i den lokala miljön om de negativa upplevelserna från striden. Det innebär en direkt och nyttig utmaning om ytan på lokal nivå.
-EXIT, Prioriteten bör vara att stödja FF och CTFC att utveckla ett nytt livs-projekt. En bättre mening med livet.
– stöd de organisationer inom det civila samhället som är beredda att bestrida den lokala ytan och omdirigera samtal på sociala medier.

4. Granska

Hittills har det inte funnits någon möjlighet att åtala FF eller CTFC då det saknats förbud mot att delta i utbildning och delta i strid. Endast anordnade av utbildning, krigsförbrytelser, folkmord eller brott mänskligheten har varit grund för brottsutredning. Även stödjande aktiviteter såsom finansiering, rekrytering, planering och logistik pågår utan några större betydande avgörande avbrott. Embryon till autonoma jihadistceller, indikationer på ensamma aktörer och train the trainer fenomenet övervakas av säkerhetspolisen. Det saknas dock en helhetssyn som premierar uthålliga och precisa insatser från det stora samhället. En helhetssyn som involverar kommunernas olika förvaltningar, civila samhället, polis, företag etc.

Rekommendationer

– Utred och åtala dem som ordnar utbildning av FF och CTFC. När lagen reformerats utred och åtala dem som deltar i utbildning och strid.
– Utreda alltid och åtala de som misstänks för brott på mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser. I den senare delen finns det en ny lag i kraft sedan sommaren 2014.
– Åtal och publicitet av förundersökningar kan bidra till att de-legitimera FF och CTFC.
– Adressera och stör finansiering och logistik via en särskild utredningsgrupp sammansatt av experter vid Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Skattemyndigheten, relevanta kommunala förvaltningar m.m.

5. Återhämta

Det finns kommunala kristeam på plats i kommunerna, men de har sällan utbildas i hur ett lokalsamhälle skall återhämta sig från en terroristattack.

Rekommendationer

– Vi måste främja en kultur av motståndskraft och förmåga att återhämta samhällets förmåga och funktionssätt. Det gäller att omgående kunna stödja kommunala ledare och ledare i civilsamhället. Ett åtgärd kan vara att genomföra krisutbiildningar som specifikt riktar in sig på våldsam extremism och terrorism på kommunalnivå.

Utfall

Framgång för denna handlingsplan bygger på den politiska viljan:
– att ta det offentliga samtalet,
– att finansiera verksamheten som föreslås för att stödja de lokala samhällena, samt
– att uppfylla en helhetsplan – en hela-samhället-plan.

En nationell samordnare med rätt inriktning och innehåll med uppgifter som beskrivits ovan och reella befogenheter samt resurser spelar en avgörande roll för möjligheten att genomföra handlingsplanen och nå verkan i målet.

Ett misslyckande att genomföra denna handlingsplan ökar risken för terrorattacker i Sverige till att bli sannolika och med en måttlig till stor påverkan på vårt samhälle och dess invånare.

Slutsats – Proportionalitetsprincipen bör vara vägledande samt fokus bör vara på uthålliga och precist riktade åtgärder

Det handlar om samverkan mellan kommunernas plan- och bostadsförvaltningar, utbildnings-, arbetsmarknads-, social-, näringslivsförvaltningar, det civila samhället, företag, statliga myndigheter m.fl. det är nationell samordning. Det handlar dels om att använda befintliga resurser dels om att tillföra resurser. Det kan ge effekt. Det handlar om att möta extrema ideologier men det handlar också om att reformera den socioekonomiska vardagen.

Det handlar om värderingar, identiteter, sammanhang och sammanhållning. Det handlar om att såväl se diskriminering i Sverige som att även på allvar börja uppmärksamma och hantera den grova diskrimineringen och de hårda religiösa-politiska konflikterna mellan individer från minoriteter. Konflikter som bärs med över gränserna. Det handlar om att se, möta och bekräfta de som flytt religiös-politisk fundamentalism och nu hårresande nog möter den på nytt i Sverige.

Det handlar om att individer skall återfå tron på livsuppgiften och tron på framtiden. Tron på att kunna forma sin egen framtid.

Dessa är några iakttagelser om den nuvarande situationen i Sverige och några av de rekommendationer som kan vara ändamålsenliga att genomföra. Handlingsplanen i sin helhet omfattar betydligt fler aktiviteter och rekommendationer där hela samhällets samlade resurser används.

Detta är enbart en sammanfattning av handlingsplanen. Den avgörande grunden för handlingsplanen är att ”om det inte är sönder, fixa det inte”. Med det menas att det är grundläggande att alla medel och metoder är exakt riktade och att de alltid skall utvecklas, struktureras, inriktas och genomföras i förhållande till hotet. I förhållande till det önskade målet och tillståndet. Och det är ett mål som alltid skall fokusera på de mänskliga rättigheterna.

Läs mer:

Fokus ligger på att punktmarkera jihadister som stridit i Syrien

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article20167748.ab

Medicinen finns – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2015/01/medicinen-finns/

Fel att bidra till polarisering – Sameh Egyptson

http://mobil.svd.se/opinion/fel-att-bidra-till-mer-polarisering_svd-4257835

Låt oss äve prata om muslimernas islamofobi

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-oss-aeven-prata-om-muslimernas-islamofobi-13128

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Förslag till handlingsplan mot resande stridande!

  1. Stig Palm skriver:

    Ja här läser jag något som kunde ha undvikits om Politikerna varit realister från början? Inte tagit in fler än som går att ta hand om på ett värdigt sätt. Nu kommer notan!

  2. Pingback: Korken har gått ur flaskan med resande stridande – håll i korken! | Brix Ski Blog

  3. Pingback: Infrastruktur för att förebygga och motverka resande stridande | Brix Ski Blog

  4. Pingback: Nationell samordning bortom poserande, charader och skådespel | Brix Ski Blog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s