Är du förvånad över att medborgaren gör ett val i ett val?

Att brinna för en idé

Valet till Europaparlamentet blev en seger för partierna som brinner för en idé. Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna har i Europaparlamentsvalet år 2014 visat att de brinner för sin idé. Miljö, feminism, EU samt flykting- och integrationspolitik är huvudingredienser i dessa idéer.

Det är politikområden som intresserat en stor del av den svenska väljarkåren. En övergripande iakttagelse är att den svenska väljarkåren samtidigt gjort ett starkt ställningstagande för de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.

Den yttre cirkeln av partier – flanken

I Europaparlamentet behåller de traditionella partierna som De gröna, Socialdemokrater, Konservativa och Kristdemokraterna m.fl. makten, men extremhögern har samtidigt nått stora framgångar på nationell nivå. National Front i Frankrike, Ukip i UK och Danske Folkeparti i Danmark är till och med största partier i sina respektive länder.

Dessa partier är mot-partier. Om de kan nå överenskommelser inom Europaparlamentet så kan de förstås få makt. Men i begreppet nationalistiska partier ligger också fröet till deras sannolika kommande oförmåga i Europaparlamentet, nämligen oförmågan att komma överens.

En vilja och en förmåga att välja

Människor i Sverige kännetecknas av starka värderingar om självförverkligande och en sekulariserad livsåskådning (World Value Study, prof. Inglehart). I detta återfinns en inre självbild av att vi som individer inte enbart bär runt på en identitet, utan snarare ett antal identiteter samtidigt. I detta syns en vilja att göra medvetna val. En vilja att välja aktivt utifrån tydliga alternativ. Ett aktivt val som för en del väljare handlar om att rösta emot ett uppfattat etablissemang och för en del väljare att rösta för en värdering. För många väljare en kombination av att göra både ock, dvs både välja mot etablissemanget och att rösta för värderingar.

Vi ser nu å ena sidan en omfattande radikal vänsteraktion men med vissa frihetliga kulturliberala inslag å andra sidan en stärkt högerradikalism med dels socialdarwinistiska inslag dels socialkonservativa värderingar. En polarisering i ena dimensionen och i den andra dimensionen en fragmentering med nio politiska partier i Europaparlamentet. Dimensionerna innehåller i sig en rad olika frågor men där framförallt fyra politikområden sticker ut: miljö, feminism, EU-skeptisism och flykting- och integrationspolitik. Samtliga fyra frågor genomsyras i sin tur av bärande värderingar om antirasism/rasism/främlingsfientlighet/främlingsrädsla samt mångkulturalism/monokultur etc. Den som till äventyrs trodde att framgångsrik politik enbart handlar om plånbokens innehåll och volym lär få ompröva den tron. Värderingar spelar roll.

Den svikne väljaren

Vi ser nu en radikalisering bland väljarna, men hur kommer det sig å ena sidan att Moderaterna minskar rejält å andra sidan att Socialdemokraterna ligger relativt stabilt? Om vi ser bortom de moderata väljare som stödröstade på Kristdemokraterna och Centern kan det vara intressant att reflektera över partidentifikationens styrka. Indikerar valresultatet att Moderaternas trogna kärna av väljare motsvarar ett väljarstöd på cirka 10-13 procent? Motsvarar Socialdemokratins kärna av trogna väljare ett väljarstöd på cirka 20-24 procent?

Moderaterna har ju gjort en gedigen insats när det gäller att förverkliga ambitionen att byta bort en del av sina kärnväljare mot andra sympatisörer. Socialkonservativa tidigare moderata väljare med bl.a. starka preferenser för försvarsfrågan och även flyktingpolitiken kan nog se detta val som en bestraffningens stund. Äntligen ska det parti som svek få betala sitt pris.

Kan motsvarande gälla för Feministiskt Initiativ och feminismen? Sveket är inte lika uppenbart – eller det kanske rentav inte ens är något svek – eftersom det inte är uttalat i politiken på samma sätt som i Moderaternas behandling av försvarspolitiken. Men Feministiskt Initiativ upplevs sannolikt numera ha högre trovärdighet i frågan om feminism än Socialdemokraterna. Kanske för att de liksom Sverigedemokraterna uppfattas som att de seriöst brinner för just sin fråga!?

Skrällen som inte hunnit verka fram än! Sverigedemokraterna är näst störst i över hundra kommuner

Sverigedemokraterna är i valet till Europaparlamentet det näst största partiet i över 100 kommuner! De flesta av dessa är små kommuner, men de har även blivit näst största parti i städer som Kristianstad, Borlänge och Landskrona. Sverigedemokraterna är näst största parti i tre län: Blekinge, Dalarna och Gävleborg.
Sverigedemokraterna har nu även byggt brohuvuden i röda Norrland.

Det går förstås alltid att hävda att partiet hade kunnat bli ännu större om det inte hade möts av isolering, skämskuddar, visselpipor, kanelbullar, saxofoner osv. Frågan är om en sådan slutsats är riktig? Eftervalsanalyserna lär stöta och blöta denna fråga rejält.

Men en utgångspunkt är att politik alltid bör mötas med politik. LO har t.ex. gjort några sådana ansatser att med konkreta jämförelser visa på vad Sverigedemokraternas politik skulle kunna betyda för en enskild arbetstagare. Dessa initiativ har dock kommit sent i valrörelsen. Det räcker inte med att bedriva feel-goodkampanjer som fungerar som tröstefilt för den som driver kampanjen och som lämnar många andra inklusive målgruppen opåverkade därför att informationen inte appelerar till deras vardag och upplevda eller återberättade problem.

Det krävs istället att politik möter politik. Förmodligen är det så att Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna har haft en överlägsen kommunikation med väljaren såväl till innehåll som form. Människor har i olika utsträckning känt igen sig i de berättelser som dessa partier har förmedlat. Som bekant möts oftast en berättelse bäst med en annan bättre berättelse.

Mobilisering genom folk i rörelse – Fi som en annan sorts folkrörelseparti

I valet till Europaparlamentet ser vi något som bör vara politikens livsluft, nämligen ömsandet av politik. Politik som vill vara framgångsrik måste vara lyhörd inför samhällsförändringar, värderingsplattformar, identiteter och reformbehov. Lyhörd är ett annat ord för mobilisering genom folk i rörelse, dvs förmågan att fånga upp och artikulera människors behov och kraft och göra det på ett sådant sätt att människor blir delaktiga i såväl utformandet som genomförandet av politiken.

Folkrörelsen är inte på något vis avvecklad och förpassad till historien. Tvärtom. Folkrörelsen tar sikte på de djupaste behoven hos oss människor; att synas, att verka och att organisera oss tillsammans. Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet är numera de bästa exemplet på vad politisk mobilisering kan åstadkomma. Feministiskt Initiativ med sina egentligen klassiska folkrörelsegrepp såsom t.ex. home-parties (vilket var a och o i arbetarrörelsens mobilisering för 100 år sedan). På kort tid har Feministiskt Initiativ rekryterat 15.000 medlemmar! Särskilt bör uppmärksammas att Feministiskt Initiativ har kanaliserat en gryende aktivism, särskilt bland ungdomar. Vi ser nu en ungdomsmobilisering där stora andelar av första gångsväljarna återfinns i Miljöpartiet, Piratpartiet och Feministiskt Initiativ medan Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet får låga siffror bland förstagångaväljarna.

Feministiskt Initiativ har även lyckats förkroppsliga och möta en vilja bland många människor att söka efter en helhetssyn på frågor om de mänskliga rättigheterna och perspektivet om intersektionalitet. Ser vi här en revitalisering av folkrörelsen och en betoning av det direkta demokratiska samtalet?

När miljöpartiet är det största partiet i t.ex. Uppsala och Stockholm då har de traditionella folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centern en hemläxa att göra. När Sverigedemokraterna är störst på landet och i synnerhet i Skåne och Blekinge så ser vi hur tudelningen av Sverige i stad och landsbygd fortsätter även i politiken.

Vad behöver revitaliseras? Politikens innehåll och formerna för politisk mobilisering är och kommer även fortsättningsvis vara avgörande. Det är dags att se och vara lyhörd inför ett folk i rörelse, särskilt de människor som befinner sig bortom de tre största städernas kommungränser men även de som växer upp på de gator i storstaden dit politiken alltför sällan vänder sig mellan valåren.

Konflikter mobiliserar

En effekt av att låta väljarna göra val mellan tydliga alternativ är att konfiktytan blir förståelig. Konflikter mobiliserar väljarna. Den polarisering vi nu ser handlar i grunden om två värdesystem som kolliderar. Det är reella värderingsskillnader dels i betydelsen av polarisering i den klassiska vänster och höger där de rödgröna tillsammans får hela 51.2 procent, medan Alliansen samlar 35.9 procent av avlagda röster.

Vi har också en multipolär dimension med miljö och feminism. Miljödimensionen är t.ex. ett politikområde där även radikal höger såsom socialdarwinister kan hitta hem i begreppen hembygd och lokal miljö. Feminismen är t.ex. ett förhållningssätt som även ett liberalt parti kan säga sig företräda och innefatta. I detta val har dock helt klart miljö och feminism samlats i en vänstervåg. Ideer spelar alltså inte bara fortfarande roll, utan har kanske större betydelse än på länge.

När den slutliga sammanräkningen är klar på onsdag lär vi se hur dessa konfliktytor även har medverkat till ett ökat valdeltagande, sannolikt närmare 50 procents valdeltagande vilket är en ökning med 5 procentenheter.

Visst är valet till Europaparlamentet ett protestval – en ventil!

I den moderna demokratin med relativt kunniga och kritiska kravställande medborgare röstar många emot snarare än för. Detta fenomen har kommit att kallas för motdemokrati. I denna modell blir det demokratiska utövandet mer en granskningsprocess än en framsynt mobiliseringsprocess för en viss samhällsutveckling. Men det vi nu ser av Europaparlamentsvalet är troligen en både ock situation. Ett motröstande men också för en politisk linje och sakfråga bottnades i en grundläggande värdering.

Upp i givakt och lyssna till budskapet från väljarna – rättvisa!

Inför det allmänna valet i september finns det all anledning att se Europaparlamentet som en beredskapsövning där partierna går upp i givakt och lystrar. Här finns en varning till Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna såväl vad gäller politikens innehåll som politikens former. Här finns en möjlighet att dra värdefulla lärdomar kring opinionen.

Med utgångspunkt i partiets ideologiska grund och ett stort mått av lyhördhet finns det goda möjligheter att förtydliga linjen i miljöfrågorna, i feminism och i flykting- och integrationspolitiken. Det är dags att börja lämna svar på även de svåraste frågorna. En del väljare kräver endast svar på en enskilt fråga medan andra väljare söker svar på helheten. En politiker och ett parti måste kunna lämna dessa svar. Särskilt det svar som handlar om helheten.

Miljö, feminism och integration kan ses som enskildheter, men det är de förstås inte. I ett samhälle är alla dessa delar sammanlänkade. En uppgift för politiken är att gå bortom populismen och den enskilda frågan och visa på hur dessa och andra politiska frågor sammanhänger.

I ett Europaparlamentsval kan väljaren skicka en varning till partierna, men i de allmänna valen till riksdag, landsting och kommun ökar förväntningarna hos väljaren såväl på politiken som på sin egen förmåga att göra ansvarsfulla val. Ett sådant val går så klart att göra om alternativet finns, syns och kan förstås. Ekvationen måste gå ihop även för väljaren.

Arbete, företagande, tillväxt, miljö, integration och feminism har t.ex. en gemensam nyckel: rättvisa spelregler och villkor. Någon medborgare väljer en del i ekvationen, men de flesta är nog ändå angelägna om att ekvationen skall gå att lösa ut i sin helhet. Medborgaren kommer att välja när det är motiverat att välja!

Läs mer:

Valet till Europaparlamentet 2014

http://valresultat.svt.se/10180.html

Europadiskussionen börjar nu

http://www.dagensarena.se/opinion/europadiskussionen-borjar-nu/

Klappa klappa klappa

http://ledarsidorna.se/2014/05/klappa-klappa-klappa-klappa/

NSD mer radikala

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18954217

SD näst störst i 106 kommuner

http://www.dagenssamhalle.se/blogg/2014/05/sd-naest-stoerst-i-106-kommuner-9260

Aningslösheten blev Sverigedemokraternas segertåg

http://hotlamotte.com/2014/05/26/aningslosheten-blev-sverigedemokraternas-segertag/

De nya moderaterna

http://henrikalexandersson.blogspot.se/2014/05/de-nya-moderatjavlarna.html?spref=fb&m=1

När rött blir brunt

http://www.dagensarena.se/magasinetarena/nar-rott-blir-brunt/

Rasism bekämpas inte med klassförakt

http://nojesguiden.se/artiklar/rasism-bekampas-inte-med-klassforakt

Om SCBs valanalys i morgon

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18958825

Revolt inom nya Moderaterna

http://www.6mannen.se/revolt/

FI slipper granskning

http://www.svt.se/opinion/feministiskt-initiativ-slipper-kritisk-granskning

Om en SD-väljare

https://www.facebook.com/klauspeter.beiersdorf/posts/10152434537962042

Demokratiutredare anno 2014 – Olle Wästberg om eviga demokratifrågor

http://mobil.dn.se/debatt/for-manga-medborgare-utan-inflytande-i-politiken/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s