Väva en väv och sedan inte veta hur den ska försvaras

Förlust, revansch och existentiella fundamenta

”- Sedan 1991 har Ryssland bara förlorat – sitt territorium, sitt folk. Och nu, för första gången, återfår vi vårt territorium och våra landsmän.”

(Ryska dumans talman Sergej Narysjkin i samband med annekteringen av Krim)

Anschluss och revanschism! Vi har hört det förut i olika former och med olika grader av våld i dess genomförande. En del politiska ledare har valt att glömma och gömma. Andra har varnat men efterhand tröttnat. Några få har dock uthålligt hävdat grundläggande existentiella fundamenta mellan stater. I dag undertecknades nämligen ett avtal vars innehåll och följdkonsekvenser kan komma att kräva en djup förståelse för just denna existentiella fundamenta. I dag undertecknade Ukraina det första steget mot vad som kan bli ett medlemskap i EU, ett associationsavtal med EU. Det var den dåvarande ukrainska ledningens avvisande av detta avtal som för några månader sedan utlöste den process av folkligt motstånd och därmed den process av olika händelser som ledde fram till rysk aggression med åtföljande annektering av Krim.

Revanschismen har sin egen kontext och logik.

Oavsett vilka nu bakgrundsorsakerna må vara till den ryska revanschismen, såsom t.ex. Västeuropas och USA:s ofta nonchalanta och ibland arroganta sätt att behandla Ryssland under de senaste 25 åren, så skall den internationella rätten självklart respekteras. Vi kan nog envar i ett logiskt resonemang förstå – inte ursäkta – att Ryssland under lång tid har byggt upp ett behov av att markera ett stopp för, som de ser det, Natos expansion österut. Låt oss samtidigt vara tydliga med att varje nation i Rysslands närhet har en given rätt till sin suveränitet. Vi bör också påminna oss om att det under de senaste 25 åren har gjorts omfattande insatser för att försöka inkludera Ryssland in i en större europeisk gemenskap. Hur omfattande, trovärdiga och effektiva dessa insatser varit lär historiker och ekonomer studera och tvista om. Men ett förhållande som vi har att förhålla oss till i dag är att vår historia visar och vår nutid bekräftar att en revanschistisk makt verkar på andra villkor än de vi anser vara rimliga och ändamålsenliga i det internationella umgänget. Revanschismen har sin egen kontext och logik.

Väva en väv i undantaget

Att vi under lång tid har levt och verkat under skydd av USA:s stålmantel under kalla kriget och därefter med ett kraftigt försvagat och demoraliserat Ryssland i vår närhet tycks ha invaggat oss i en rätt märklig trygghet. En trygghet som bestått av den oreflekterade tron på att handelsöverenskommelser, energileveranser, militära samverkansavtal och andra ömsesidiga beroenden bygger en sådan logik att ingen – absolut ingen – kan tänkas göra något så ologiskt som att riskera denna väv av beroenden.

Ja, den logiken kanske fungerar om den ena parten är beredd att montera ned denna väv som en första handfast rak motreaktion på aggression och den andra parten inser detta. Men när väven är så delikat vävd att vi själva drabbas hårdare av en brusten väv än den som driver aggressionen som t.ex. är fallet med västeuropeiskt beroende av rysk energileverans, ja då kan vi ju konstatera att vi nog inte riktigt tänkte efter fullt ut när väven vävdes. Ett annat ord för denna företeelse är naivitet och en ovilja att förstå att vi har varit undantaget i vår omvärld.

Hård makt och mjuk makt

För de ryska ledarna handlar säkerhets- och försvarspolitik om ekonomisk och militär styrka. De talar om intressesfärer och absolut politisk kontroll. I Västeuropa präglas vårt samtal i säkerhets- och försvarspolitiska frågor av betydelsen av internationell rätt och etik, vilket vi kallar mjuk makt. Vi utgår från att samtalet alltid är överlägset och därmed segrar i en konflikt. Men om den vi samtalar med står och stampar av otålighet och överhuvudtaget inte lyssnar mer än ytterst översiktligt på vår mjuka makt och därtill inte tvekar att använda hård styrka och också egentligen i huvudsak lystrar till den hårda styrkan, vad gör vi då? Eskaleringsmodellen inom diplomatin kan rentav verka kontraproduktivt i en kontext av revanschism. Istället för att mildra och motverka så finns det en risk att alla dessa mindre, för motparten rentav obetydliga åtgärder, snarare immuniserar och normaliserar ett beteende som efterhand eskalerar.

I vår omvärld gäller fortfarande principen att förtroende är visserligen bra men kontroll är bättre, tyvärr. Särskilt bra är självförsörjning och egenkontroll syftande till egen integritet och suveränitet. Samarbete och samverkan är självklart utmärkt och skapar en mix av stabilitet och rörlighet med ökade friheter på många områden, men det behövs också en djupt förankrad insikt om att redan i morgon kan dessa samarbeten och denna samverkan vara ett minne blott och att detta kan ha skett rakt mot våra förväntningar på vad som är logiskt och rationellt beteende.

Logik och kontext hand i hand med svikna garantier och dubbelmoral

Vi har svårt förstå att vår logik inte nödvändigtvis är andras logik och även om logiken är densamma så är kontexten som denna logik utövas i kanske helt annorlunda än vår. Ryssland är ett fullgott exempel på både ock. Ryska ledare agerar fullt logiskt utifrån deras kontext. De signaler de ryska ledarna dessutom har fått av ledare i Västeuropa och USA under de senaste 25 åren är att ”visst vi har gett garantier men vi tänker inte infria våra garantier”, de är oerhört lättförstådda för de ryska ledarna. När Ukraina lämnade ifrån sig de kärnvapen som fanns placerade på territoriumet gavs de t.ex. vissa skyddsgarantier. Men som är fallet med de flesta garantier och avtal mellan stater så gäller de dock endast till den dag intressen inte längre sammanfaller. Samtidigt har de ryska ledarna lärt sig att ledare i Västeuropa och USA har skygglappar som är lika stora som dasslock. Västeuropa och USA ser långt över och bortom de nära vitala problemen i Ryssland såsom folkrättsbrotten i Tjetjenien, Putins vänskapskorruption som bl.a. får västeuropeiska företag att avstå Ryssland, den antidemokratiska behandlingen av oppositionen, avvecklandet av granskande media, förtrycket av och hatet mot etniska, religiösa, kulturella och sexuella minoriteter etc. Även i detta avseende avläser de ryska ledarna vår dubbelmoral och hur våra uttalade värderingar får stå tillbaka till förmån för intressepolitikens förtjänster. Gasleveranser eller mänskliga rättigheter!? Även på det ryska språket finns motsvarigheten till uttrycket ”som man bäddar får man ligga”.

Tröskeleffekt dammas av

Vår suveränitet måste vi till syvende och sidst garantera själva och stärka i samverkan med andra. Men vi får inte vara omedelbart beroende av de andra. Därför krävs en tröskeleffekt hos varje nations försvar. Det måste vara initialt ordentligt avskräckande – adaptivt, uthålligt och förberett för deployering av stöd. Det måste finnas en tydlig realism. En realism som omvärlden ser och respekterar. En garanti är en garanti och den som inte är beredd att infria den ska inte heller ställa ut den. Kostnaden måste alltid vara högre än priset. Det är realpolitikens funktionssätt utanför Europa.

Nu har denna enkla – och tragiska – regel återvänt till Europa. I Georgien fick vi en indikation och på Krim en varning. Vad får vi härnäst och var? Var Krim enbart en uppmarsch inför ett övertagande av östra Ukraina? Hur är det med andra stater i Rysslands omedelbara närhet? Moldavien? Georgien? Kazakhstan? Vitryssland? Men det är ju klart, de ligger ju också bortom våra reella intressen. Så vem bryr sig egentligen? Jo, men vi kanske borde bry oss eftersom det som händer där snabbt kan få återverkningar här i vårt nära operationsområde.

Prövas, iakttas och bedömas av det ryska ledarskapet

Nato och EU är i vanliga fall som en myrstack i senhösten, uthålligt, sävligt, målmedvetet och framgångsrikt processas akt efter akt. En stabil övertygande process. Nu i dag med anledning av Krimkrisen är det som om björnen hade stuckit ramen rakt in i stacken och rört om några varv. Det sjuder av direkt synbar aktivitet. Uttalanden, specialsessioner och fördömanden rasslar ut i massiva flöden. Men Nato, som har förmågan, har valt bort alla avskräckande medel. Sådana medel som har betydelse för ryska ledares vägval. Just nu prövas Nato av det ryska ledarskapet. Varje reaktion och utebliven reaktion värderas och läggs till analys och slutsats. Under kalla kriget, ja rentav fram till för bara tio år sedan år sedan hade det ryska ledarskapet förväntat sig raka tydliga budskap från Nato, att alliansen i alla situationer kommer att försvara alla sina medlemsländer. I dag verkar denna möjlighet att använda definierande ögonblick ha gömts undan i någon låda. Saknas den militära förmågan i sig eller har Natos ledare också invaggats och omslutits i vår egen mjuka makt.

Rysk förvåning?

Är det så att ryska ledare i dag är lika förvånade över sin motståndares passivitet som tyska generalstaben var 1938? Då var det en konflikt under ytan där ledande officerare i skarpa ordalag varnade Hitler för aggression i Sudet och i Österrike. Det utarbetades t.o.m. planer på att destabilisera Hitlers maktambitioner om denne och Tyskland hade mött en kraftfull motreaktion från bl.a. Frankrike och Storbritannien. Men västeuropas icke-agerande stärkte istället Hitlers position och skapade en bild av denne som oövervinnerlig. En tid senare avgick högkvarterets stabschef samt ett stort antal av den tyska krigsmaktens högsta generaler vilka på olika vis hade uttryckt avståndstagande till Hitler.

Priset för detta fick betalas av miljoner av människor. Apeasement krossade miljontals familjers liv. Beskrivningen är självklart inte en jämförelse mellan Putin och Hitler. En sådan jämförelse saknar relevans och är snarare kontraproduktiv. Men vår förmåga att uppfatta och tolka skeenden, beteenden, uttalanden och handlingar tål definitivt jämförelse på en systemnivå.

Historien upprepar sig inte. Det som hände då var resultatet av en rad händelser som sammanstrålade då. Dessa finns inte för handen i dag. I dag är det delvis andra faktorer som har betydelse för utvecklingen. Men det finns intressanta lärdomar att dra kring mänskligt beteende och människan reaktioner. Människans natur är på djupet densamma.

Ryskt ledarskap förväntar sig inte avgörande reaktioner

I dag förväntar sig inte ryska ledare att Nato ska använda detta definierande ögonblick till att t.ex. genomföra kraftfulla militära övningar, snabbdeployering av markstyrkor till Natoallierade länder vid gränsen till Ukraina samt omgående löften om systemuppbyggnad och leverans av t.ex. nytt krigsmateriel till det ukrainska försvaret. De förväntar sig inte heller ett kraftfullt vapenembargo mot Ryssland.

Visa att de har kalkylerat fel

Just därför är detta oerhört kraftfulla åtgärder som bör övervägas och efterhand projiceras. Det är dags att visa att vi har en kontrollerad välbalanserad kirurgiskt exakt förmåga och vilja. En förmåga och vilja som de ryska ledarna uppfattar att vi inte längre har. Dags att visa att de har kalkylerat fel och det innan det är för sent.

I dag borde vår egen beredning handlat om att växla upp en rustad, volymiserad och övad IO14

För vår egen del borde t.ex. IO14 varit fullt rustad, volymsatt och övad nu. I dag borde beredningen snarare ha handlat om hur det genomförda systemet insatsförsvar med sina små men funktionella förmågor kunde ha växlats upp ytterligare för att i rätt volymer möta omvärlden. Ett insatsförsvar 2.0 med samtliga system i systemet Försvarsmakt, eller t.o.m. systemen i systemet ”försvaret av Sverige 2.0”. Försvarspolitik är en tio-årig process. Det är inte som att fylla på extra miljarder i försäkringssystemen och hoppas på effekt inom sex månader. Det här är politikens mardröm, nämligen långsiktighet och uthållighet. Det är alltså långt från snabba mediautspel, kvartalspolitik och vridandet på ett-årsvisa budgetkranar med små pytsar här och där.

Dubbel omfattning

De signaler vi sänder kan aldrig vara precisa nog. Diplomatins vilja och förmåga tillsammans med den militära förmågan och viljan samt vår motparts insikt om att vi är beredda att använda båda i växelverkan har dels stor inverkan på huruvida väven består dels hur den skall se ut. Vi behöver en dubbel omfattning av insatser.

Väva eller vara fast i väven?

Vill vi vara fast i väven på andras ensidiga villkor eller vill vi väva den tillsammans i ömsesidighet med andra?

Läs mer:

Välkomna till Ryssland kära krimbor

http://mobil.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/valkomna-till-ryssland-kara-krimbor/

Ryska signaler en angelägenhet för ryssar i Estland

http://mobile.reuters.com/article/idUSBREA2I1J620140319?irpc=932

Tyskland vill vänta med sanktioner

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18574632

Krim – Putins opening game

http://amanpour.blogs.cnn.com/2014/03/20/crimea-is-just-putins-opening-game-says-swedish-foreign-minister-carl-bildt/

Revitalisera Nato

http://www.brookings.edu/events/2014/03/19-nato-secretary-general-address#.UytkhbRzOy6.facebook

Trappa upp sanktionerna

http://www.expressen.se/ledare/trappa-upp-sanktionerna/

Finlandisering av Europa som politiskt mål

http://www.therestlessrealist.com/2014/03/putins-verdun-while-crimea-burns-russia.html?spref=fb&m=1

Om dåtidens svenska band-wagoning och efterföljande krigseskalering

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=3930A9CF6C8F32F8024579CB73C35C53.sonny4?cid=25967251&rssId=25966141&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3389162

Tills vi sätter ned foten lär Putin eskalera. Styrketillväxt vid Ukrainas gräns

http://m.bbc.com/news/world-europe-26704205

Masha Gessen – Apeasement är inte rätt sätt att möta Putin

http://www.svt.se/nyheter/varlden/inget-kan-fa-putin-att-backa

Rysk fascism

http://www.sallskapet.org/ostblog/?p=4042#more-4042
Salestrand – ska inte försvarsmakten vara större?

http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2014/03/06/ska-inte-forsvarsmakten-vara-storre/

Carl Bergqvist wiseman – om försvarets kollaps 1990-talet och framåt

http://www.frivarld.se/wp-content/uploads/2014/03/Carl-Bergqvist-slutversion.pdf

Putins ambitioner – en återställare!

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=C0883D7D3E8488DAD2EED60544BB547B.sonny4?cid=25968641&rssId&item=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fnyheter%2Futrikes%2F%3Fservice%3Dmobile%26amp%3BarticleId%3D3386708%26amp%3Bsidan%3D15

The tiny Estonian town that could spell the end of NATO

http://m.theweek.com/article.php?id=258840

EU är i en strategisk kamp med Putin och undfallenhet är inte en väg framåt – Joschka Fischer

http://www.project-syndicate.org/commentary/joschka-fischer-argues-that-the-eu-is-now-in-a-fundamental-strategic-struggle-with-russia

Echo of Sudetenland

http://www.economist.com/news/europe/21599828-baltics-look-nato-protection-echoes-sudetenland

Stefan Hedlund om att nu prövas omvärldens och våra egna säkerhetsgarantier – vad är de värda?

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article18647148.ab

Putins doktrin

http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/the-new-putin-doctrine/497316.html

Med ryggrad som en blåmanet

http://www.st.nu/opinion/ledare/ryssland-maste-isoleras

Den oövade armén

http://kkrva.se/den-oovade-armen/

Why there is no appeasing Russia’s mad king.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/04/war_is_coming_ukraine_putin

Ökat ryskt spionage mot svensk militär

http://m.expressen.se/nyheter_-_sakerhetspolisen-okad-rysk-narvaro_-_/r

Dags för en idealistisk politik mot Ryssland

http://mobil.dn.se/debatt/dags-att-fora-en-mer-idealistisk-politik-mot-ryssland/?brs=d

Nato kan skicka trupp till Östeuropa

http://m.expressen.se/nyheter_-_nato-kan-skicka-en-trupp-till-osteuropa_-_/rå

Russian disinformation

http://toinformistoinfluence.com/2014/04/13/a-guide-to-russian-disinformation/

Väst handfallet – grönt ljus för Putin

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18725474

Behov av ett säkerhetspolitiskt råd

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=2A8B10CF2542BC54AC81D677DF4DC8FD.sonny4?cid=25967591&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3470028

Överbefälhavaren om försvarsmaktens utmaningar – påsken 2014

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=FA6FD7551858E0B0B56875838AEF7B27.rocco4?cid=25967591&rssId=25966141&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3474566

Om politisk naivitet i försvars- och säkerhetspolitiken

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=F785ABEFBB26FDAD1B9A2BA68624D600.rocco4?cid=25968641&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2fnyheter%2finrikes%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3479102

Om ryska irreguljära aktiviteter i Ukraina – det historiska arvet från inbördeskriget 1917-1923.

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18810270

Om motmedel

http://www.usnews.com/news/articles/2014/05/01/sources-nato-countries-planning-communications-mission-in-ukraine

Ryskt spionage och subversion i Ungern

http://20committee.com/2014/05/02/rising-russian-intelligence-activity-in-hungary/

Ryska kränkningar

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/05/21/ryska-plan-krankte-luftrum-utanfor-borga

Odenberg talar klarspråk i försvarsfrågan

http://magasinetneo.se/artiklar/de-later-som-bagdad-bob/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Väva en väv och sedan inte veta hur den ska försvaras

  1. Pingback: SENA INSIKTER ELLER SKÄR POPULISM? Den sjätte mannen

  2. anders skriver:

    ”Väva en väv och sedan inte veta hur den ska försvaras”.

    Passar förvånande väl på svenska förhållanden, om man säger så. Inte ens regleringsbrevet till FM berättar vad som skall göras. Eller vilka delar av Sverige som skall försvaras, för hela Sverige har man inte budgeterat för.

  3. Joel Harding skriver:

    Excellent resource, thanks for your hard work!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s