Försvaret av Gotland – Den Heliga Gral och The Sitting Duck!?

Politik handlar ofta om att reagera framför att agera. Under flera år har det offentliga samtalet om försvarspolitiken innehållit ett svagt bakgrundsbrus som efterhand har växt till att under våren 2014 bli det dominerande innehållet, nämligen befästning Gotland. Detta samtidigt som den angelägna frågan om förverkligandet av vårt insatsförsvar, ett modernt kuppförsvar, har kommit att mer och mer hänvisas allt längre bak i kön. När så ÖB i dag gör ett manöverstamp och sen omedelbart beordrar Givakt så är det en helt nödvändig och nyttig ordergivning, ja eller kanske snarare en timid men tydlig önskan. Låt inte Gotland bli vår heliga Gral.

Gotland är en av flera tänkbara vitala operationsområden och ska självklart försvaras. Men att binda stora resurser, rentav omsatta i ett statiskt försvar, som blir ”sitting ducks” i en modern stridsmiljö med en ypperligt stark förstaslagsförmåga hos motståndaren är inte en speciellt smart stridsekonomi. Gotland behöver militära resurser, men noga utvalda rörliga effektiva sådana. ÖB:s önskan är att äntligen få utrusta, bemanna och öva ett framtida effektivt insatsförsvar som kan möta kraftfulla maktprojiceringar på våra noder och flöden. Ett effektivt kuppförsvar. Ett lex Ukraina 2014, lex Oslo 1940, lex Polen 1939 osv. Biträd den önskan. Läs gärna även Cornucopias noggranna fallstudie av Fall Gotland.

Oavsett vi väljer fortsatt nära samarbete med Nato (som de senaste sextio åren) eller Natomedlemskap så behöver vi tillföra de relativa resurser som gör att vi har ett eget försvarssystem med samtliga förmågor i små volymer vilka vid behov på kort tid kan växlas upp i volym. Det senare förutsätter dels nära samarbeten dels förmåga till mottagande av stöd. Att – som en del debattörer gör – se medlemskap som ett rabattkupongsystem som vi går med i för att minska våra kostnader är i min grundsyn ett helt fel ingångsvärde.

Vi ska inte tillåta oss att tappa förmågor vilka gör att vi blir en försvarspolitisk monokultur. Vi må alltid ha en egen grund att stå på och agera utifrån. Suveräniteten är relativ till vår säkerhets- och försvarspolitiska förmåga och vilja. Om inte annat för att allianser etc mellan stater endast gäller så länge intressena är gemensamma.

Vi behöver helt enkelt ett försvar vars dimensionering inte styrs av tillfälliga och föränderliga svårtolkade hotbilder. Försvarsanalytikern Annika Christensen Nordgren har i sammanhanget bl.a. myntat begreppet ”hotbildsoberoende”. Ett klargörande begrepp. Först då har vi förutsättningar att komma bort från dessa kraftiga svängningar i försvarspolitiken. En försvarsmakt ska självklart aldrig försoffas genom att invaggas i ett sövande lugn. En försvarsmakt skall hela tiden hållas på tå där den övas och kontinuerligt förändras genom anpassning till förändringar i den omgivande miljön.

Men vi får aldrig fastna i vad som utgör ett hot här och nu. Det är den militära förmåga som finns i vårt närområde som bör vara dimensionerande för vårt försvar. Ett försvar som både är gripbart och uthålligt och som värnar vår suveränitet. Avsikter förändras över en natt medan förmågor tar tid att utforma och rusta.

Vi landar då i det nästan bortglömda begreppet tröskeleffekt! I en nyligen presenterad studie av FOI framhålls att de traditionella försvarspolitiska övervägandena om försvarets avhållande förmåga återigen aktualiseras. En avhållande försvarsförmåga i framtiden bör i allt mindre grad grundas på direkt reaktiv defensiv förmåga. Istället betonas att framtida avhållande tröskelförmåga måste innehålla en flexibel och uthållig offensiv potential att tillfoga en angripare strategiska förluster och uppoffringar på stor bredd. Det innebär alltså inte nödvändigtvis en återgång till ett närmast statiskt invasionsförsvar utan snarare ytterligare och förfinade satsningar på ett utvecklat offensivt insatsförsvar.

Redan i december konstaterade Riksrevisionen att om Försvarsmakten ska genomföra de uppgifter som riksdagen beslutat behöver försvarets styrka ökas kraftigt. Antalet armébataljoner skulle behöva utökas från idag åtta till mellan tolv och arton och flygvapnet skulle behöva växa från idag fyra divisioner till sexton divisioner. I realiteten är en grundförutsättning att vi kan återhämta vår förmåga bl.a genom att mottaga stöd inom en mycket kort tidsrymd, högst en vecka. Sålunda betydligt kortare än vad som förutsattes på den tiden när vi fortfarande hade både egen förmåga i ett helt försvarssystem och förberedd planering för mottagande av stöd. I dag saknas dock förutsättningarna för att relativt snabbt växla upp och återta förmåga samt omgående mottaga stöd.

Samtidigt har Rysslands konventionella militära förmåga ökat och bedöms bl.a. av FOI fortsätta att öka under den kommande tioårsperioden. Höjda försvarsutgifter, om än i långsammare takt än tidigare, och ökad materielanskaffning kommer att innebära att förbanden blir mer övade och bättre utrustade och beväpnade. FOI:s bedömning är i dag att Ryssland otvetydigt har ökat sin militära förmåga, främst tack vare den systematiska övningsverksamheten. Enligt FOI verkar ”Reformeringen av de Väpnade Styrkorna…gå in i en lugnare fas efter några år av omställning, omstrukturering och införande av nya koncept. Under de närmaste åren kommer undervisningsplanen för den militära utbildningen och övningsverksamheten genomgå ytterligare förändringar, övningarna kommer att inkludera nya element och finjusteringar av organisationen kommer att ske.” Vi har ju nyligen ytterst handfast tagit del av rysk förmåga till deployering och kraftprojicering såväl vid övningar i vårt nära operationsområde som vid annekteringen av Krim.

Sett till den förmåga som vår potentielle motståndare numera kan projicera på kort tid och med förhållandevis övertygande kraft behöver vi förmodligen inom ramen för ett insatsförsvar 2.0 som system och koncept och sett utifrån behovet av att projicera tröskeleffekt, snarare utveckla en mer omfattande synbar kapacitet att vid behov kunna växla upp från dagens (på pappret än så länge) åtta bataljoner till snarare fem – åtta brigader som kan lösa stridsuppgifter självständigt. Självständighet och adaptivitet är nycklar i såväl det lilla nedväxlade insatsförsvaret som i det uppväxlade insatsförsvaret vilket snabbt ska kunna möta och slå en angripare vid några få avgränsade operationsområden. Ett antal om 30-50 välutrustade mobila och vältränade hemvärnsbataljoner (på Gotland 1 Hvbat bestående av 3 – 4 kompanier, stab samt insatskompani) är sannolikt den grundläggande bas av förmåga och uthållighet som behövs för att överhuvudtaget kunna hinna fram och använda och tillgodogöra oss den slageffekt som finns i fem – åtta uppväxlade brigader som i sig är utformade i konceptet insatsförsvar.

Akilleshälen är dock personalförsörjningen som antingen inte räcker till för att bemanna med yrkessoldater eller där organisationen är för liten för ett värnpliktsystem. I denna del kan dock skönjas en politisk öppning då politiken nu har börjat talat om möjligheten av en blandad modell av yrkes- och värnpliktsförsörjningssystem.

Frågan om de i ett samlat försvarssystem avgörande förmågorna med lång räckvidd behandlas även i cornucopias analys av Fall Gotland. Men i korthet behövs mobila system såsom luftvärn med räckvidd upp till 300 km, raketartilleri och bekämpningssystem för sjömål. Räckvidd, eldkraft, deployering och mobilitet är avgörande för vår förmåga att försvara avgränsade vitala flöden och noder, det gäller även försvaret av Gotland.

En direkt näraliggande aspekt är alltså att omgående resurssätta och sparka igång det vi redan har beslutat men också att efterhand göra de förberedelser som krävs för att vid behov möjliggöra en snabb uppväxling av ett försvar med samtliga system i systemet, ett insatsförsvar 2.0.

Läs mer:

ÖB – vår försvarsstyrka hänger inte på skyddet av Gotland

http://www.dn.se/debatt/var-forsvarsstyrka-hanger-inte-pa-skyddet-av-gotland/

Cornucopia – Försvaret av Gotland börjar på fastlandet

http://cornucopia.cornubot.se/2014/03/forsvaret-av-gotland-utgar-fran.html?m=1

Sverige övar för att motverka rysk närvaro på Gotland

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18531444

The illusion of diplomacys importance in Europe

http://touch.latimes.com/#section/-1/article/p2p-79649815/

Tre omedelbara åtgärder – Wiseman

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/03/tre-omedelbara-atgarder.html?m=1

Försvara Gotland varför och hur

http://kkrva.se/forsvara-gotland-varfor-och-hur/

Gotland – ibland krävs speciella lösningar

http://kkrva.se/gotland-ibland-kravs-speciella-losningar/</a

Stöd till Baltikum

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A7x9Qb9AlC1TuCkA_pmZgCA5;_ylu=X3oDMTE0MTlqMzhiBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2lyZAR2dGlkA01PU0UwMV83MQ–/RV=1/RE=1395582400/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2fnyheter%2finrikes%2fob-sverige-berett-hjalpa-baltikum_3390932.svd/RS=%5EADAZeuzwgGzNuOphsYsmBqqOqb_Z6Q-

Salestrand – Ska inte försvarsmakten vara större?

http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2014/03/06/ska-inte-forsvarsmakten-vara-storre/

Carl Bergqvist wiseman – Om försvarets kollaps 1990-talet och framåt

http://www.frivarld.se/wp-content/uploads/2014/03/Carl-Bergqvist-slutversion.pdf

EU är i en strategisk kamp med Putin och undfallenhet är inte en väg framåt – Joschka Fischer

http://www.project-syndicate.org/commentary/joschka-fischer-argues-that-the-eu-is-now-in-a-fundamental-strategic-struggle-with-russia

Försvarsmakten saknar 30-50 miljarder för anskaffning av materiel de kommande tio åren

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=E931FA643BABA2B726B95EB437D11798.aldo4?cid=25991131&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3420670

Stefan Hedlund om att nu prövas omvärldens och våra egna säkerhetsgarantier – vad är de värda?

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article18647148.ab

Överbefälhavaren om försvsrsmaktens utmaningar – påsken 2014

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=FA6FD7551858E0B0B56875838AEF7B27.rocco4?cid=25967591&rssId=25966141&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3474566

Framtidens strid, som striden för fyrtio år sedan

http://ricks.foreignpolicy.com/posts/2014/04/18/the_future_of_war_25_you_better_be_ready_to_fight_like_its_a_pre_electronic_age

Dags att höja tröskeln – Wiseman

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/04/dags-att-hoja-troskeln-del-3-luftburen.html?m=1

Sjömålsrobot till Gotland

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5842728

Wiseman om kryssningsrobot och förmågan att slå en motståndare på långa avstånd

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/04/mer-om-kryssningsrobotar.html?m=1

Svenskt – finskt försvarssamarbete stärks

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/18833331

Om vem som ska göra de militärstrategiska valen.

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/06/gastinlagg-militarstrategiska.html?m=1

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s