Bortom tårtorna ökar avstånden!

Hur ser det ut på hotfronten?

Hot mot förtroendevalda är ett förekommande men, enligt Säpo, begränsat problem. Missnöjda medborgare står för en stor andel av hoten. Hot framförs främst genom e-post, brev och telefon. Grova hot är ovanliga. Sverigedemokraternas (SD) förtroendevalda är de som mest utsätts för omfattande och systematiska hot och dessa kommer i huvudsak från den autonoma miljön. Även våldsbrott förekommer. Hoten har lett till att flera förtroendevalda från SD har lämnat sina politiska uppdrag.

I en studie som BRÅ genomfört konstateras att bland de tillfrågade ledamöterna i fullmäktige uppger 16 procent att de någon gång under 2011 utsattes för hot, våld eller trakasserier. Majoriteten av dem som drabbades, utsattes flera gånger (79 procent). Två särskilt utsatta positioner är ordförande i socialnämnd och styrelseordförande, där 36 respektive 35 procent uppger att de utsatts. Yngre politiker är mer utsatta; mer än var fjärde förtroendevald i åldern 20 — 29 år uppger att de utsatts i egenskap av politiker under 2011.

Bland partierna uppger sig förtroendevalda inom Centerpartiet vara utsatta i lägst utsträckning (11 procent), medan Sverigedemokraterna uppger sig vara utsatta i störst utsträckning (49 procent). Få har dock valt att lämna sina uppdrag på grund av utsatthet. Men studien visar samtidigt att nästan var tionde har undvikit att engagera sig eller att uttala sig i en specifik fråga på grund av utsatthet eller oro för att utsättas, vilket enligt BRÅ ”gör detta till ett hot mot demokratin”.

Bortom frågan om utsattheten bland SD:s förtroendevalda bör vi även uppmärksamma att det är unga politiker med ordförandeuppdrag i funktioner som är direkt avgörande för beslut om enskilda människors omsorg som är de mest utsatta för olika former av trakasserier. Trakasserier som oftast utförs av medborgare som på olika sätt fått avslag på ett beslut. Vi kan även notera att majoriteten av de som utsattes utsattes flera gånger.

Vad kan vi göra?

Frågan om hot mot förtroendevalda har numera studerats genomgripande av bl.a. Säpo och BRÅ. Därtill har frågan utretts i detalj genom betänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46). I betänkandet lämnas flera konkreta förslag till åtgärder. En viktig del i betänkandet handlar om etik och moral. Förtroendevalda måste visa stor respekt för sin egen roll som auktoritativa beslutsfattare och i handling uppträda som förebilder i demokratin. ”Förtroendevalda bör rikta stor del av sin energi till utåtriktade processer i dialog med medborgare, och måna om att prioritera tid till detta”. Kommittén föreslog även ett tillägg i 29 kap. 2 § brottsbalken med en särskild straffskärpningsgrund för sådana fall där brott begås mot en förtroendevald eller hans eller hennes närstående på grund av förtroendeuppdraget.

I den första delen handlar åtgärden om den förtroendevaldes sätt att förhålla sig till medborgaren och i den andra delen hur samhället ska förhålla sig till den som trakasserar en förtroendevald på grund av dennes uppdrag. Båda perspektiven är viktiga. I den första delen ligger mycket av initiativet hos den enskilde förtroendevalde och den politiska miljö denne verkar i. Det är en gemensam angelägenhet att upprätthålla en anständig respektfull dialog mellan politiska företrädare, att uppträda som förebilder i samtalet mellan varandra. Men det är också oerhört viktigt att bemöta medborgaren med respekt, bl.a. genom att lyssna till en framställan och förklara motivet till varför denne t.ex. har fått avslag i en framställan. Behovet av respekt är förstås ömsesidigt. På motsvarande sätt må samhället omedelbart och kraftfullt reagera på trakasserier och andra former av hot.

I denna del har dock alldeles för lite gjorts vad gäller att låta lagstiftningen anpassas till samhällsutvecklingen. Kommittens förslag om straffskärpningsgrund har tyvärr inte beretts vidare. En ofta nämnd orsak är att förtroendevalda inte skall behandlas annorlunda än vilken medborgare som helst som utsätts för trakasserier och andra former av hot. Resonemanget tål att vändas och vridas på, men till syvende och sidst så kan vi konstatera dels liksom BRÅ ovan att denna form av trakasserier är ett hot mot vår demokrati och därmed skyddsvärt dels att vi redan i dag skyddar vår demokrati genom att betrakta hot mot tjänsteman som ett allvarligt beteende som ska motverkas.

De vidare konsekvenserna! Vem vill ta på sig ett förtroendeuppdrag och när sker nästa attack!?

Att Åkesson nu tillhör den krets av ledande politiker som tilldelats en tårta kan vi ha olika reaktioner inför. En del skrattar gott och tycker att han fick vad han förtjänade. En del kan nog känna vanlig medmänsklig sympati oavsett om den drabbade heter Leif Pagrotsky, Marit Paulson, Carl-Gustaf Bernadotte eller Jimmy Åkesson. En del kan nog även tycka att ett politiskt engagemang inte ska leda till attacker syftande till publik förnedring. En del kan nog uppröras över att en ledande politiker ännu en gång har överfallits trots personskydd och känd hotbild. En del undrar kanske över hur en tårta kan överskugga de bombattentat som SD-företrädare har utsatts för på västkusten eller den misshandel som en socialdemokratisk nämndordförande nyligen utsattes för i sitt eget hem. Men många reflekterar nog två tankar ”vem vill bli förtroendevald?” och ”när sker nästa allvarliga attack på en ledande förtroendevald?” De två sista reflektionerna är de som ökar klyftan mellan medborgaren och politiken. Omsatt i handling får vi färre medborgare som kan tänka sig att ställa upp för olika uppdrag i vår demokrati. Det i sin tur innebär i förlängningen en sämre medborgarförankring och insyn i vårt politiska system.

Några få av de som organiserat och systematiskt attackerar förtroendevalda har förstås detta som ett mål i sig, dvs att skapa och underblåsa allt starkare konfliktytor i vårt samhälle. Andra är medborgare utan några politiska motiv men som i sin frustration och med en oöverlagda reaktion inte inser magnituden av sin egen handling. Båda kränkningarna av vår demokrati måste bemötas, fast på olika vis. Förslagen finns i ett stort antal studier bl.a. hos BRÅ och i Jakten på makten. Det är bara att reagera och agera.

Läs mer:

Jakten på makten

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/25/90/25aa61e8.pdf

Säpo

http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.59a6ce1f116807f34088000494/Hotmotfortroendevaldawebb2.pdf

BRÅ

http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2013-02-20-bra-foljer-upp-utvecklingen-av-hot-mot-politiker.html

Om oförmågan att finna effektiva förhållningssätt till extremism

http://mitt-i-steget.blogspot.se/2013/11/sten-sax-pase.html?m=1

Mona Sahlin om betydelsen av att motverka våld och hat mot förtroendevald

http://www.expressen.se/nyheter/sahlin-lofven-och-reinfeldt-maste-agera/?fb_action_ids=748094421873921&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B614412388597161%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

Attentaten

http://m.bohuslaningen.se/Default.aspx?pageid=0&parentid=0&link=1.2506965

Leif GW om tårtning

http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/persson-en-av-sex-politiker-utsatts-for-hot/

Demokratin är satt ur spel

http://www.expressen.se/nyheter/folj-expressens-unika-granskning/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Democracy and Human Rights, Participation and influence, Preventing and Countering Violent Extremism. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s