Sahel! Berättelsen om strategiskt inflytande och betydelsen av att hålla löften.

Arc of instability

Sahelregionen omnämns ibland som the ”arc of instability”. En orsak är förstås att regionen i allt väsentligt saknar statsmakt med transparent rättsväsende, utbyggd utbildning, fattigdomsbekämpning, moderna säkra finansiella system och robust fysisk infrastruktur på dagordningen. En andra orsak har att göra med de över tiden destabiliserande politiska, ekonomiska och sociala förändringarna, särskilt noterbara efter den arabiska våren 2011. En tredje orsak är det starka inflytande bortom rättsstatens ramar som icke-statliga aktörer såsom krigsherrar, extremister, terrorister och andra kriminella (narkotika- och vapensmuggling, kidnappning, trafficking etc) har skaffat sig. Detta är ett urval av orsaker som bidrar till att erodera Sahel. Orsaker som är starkt beroende av varandra och sammantaget utgör det komplexa Sahel. En region vars kontur och innehåll ser olika ut beroende på från vilket perspektiv vi väljer att betrakta den.

Svikna löften eroderar statsmakternas kontroll över regionen

Under lång tid har regionen tillåtits erodera och makten och kontrollen över den lokala miljön har utsatts för en erosion som närmast påminnner om Sahara-öknens oberäkneliga rörelser och omskulpturering. De fredsavtal som har slutits i olika omgångar, ända sedan 1960-talet, har bl.a. utställt löften om omfattande satsningar på infrastrukt som asfalterade vägar, nya skolor, utbyggd sjukvård etc. Löftena har varit många och leveranserna få. Vissa bedömare menar att regionen är nedskräpad av halvfärdiga biståndsprojekt. I realiteten har stödet till befolkningen varit ytterst begränsat i de området där det hade behövts som mest, nämligen i de områden där terrorister och krigsherrar numera helt har tagit över territoriet. Satsningar har gjorts och görs men i allt väsentligt i områden som sedan lång tid har ansetts som relativt säkra att verka i. En del bedömare går så långt att de hävdar att nettonyttan av hittills gjorda biståndsinsatser vad det gäller möjligheten att förebygga och motverka extremism, terrorism, krigsherrar och annan kriminalitet närmast är obefintlig.

Där tilliten eroderar exploateras civilbefolkningen

I detta tomrum exploateras nu civilbefolkningen i Sahel av olika politiska aktörer, som tex AQIM med allierade eller likasinnade. Narkotika- och vapensmuggling kombinerad med kidnappning och terrorism är en väsentlig födkrok. De som lider är förstås civilbefolkningen som inte bara har fått stå ut med brutna löften om infrastruktursatsningar och eroderade egna sociala strukturer och skyddsnät, utan också i realiteten tagits som gisslan av terrorister och krigsherrar med ofta likalydande ekonomiska intressen. Misslyckade och obefintliga stater har överlåtit kontrollen över ytan och miljön till dessa aktörer. Påfallande ofta är de statliga aktörerna involverade i denna erosion genom en utbred korruption. Såväl de upplevda som återberättade orättvisorna spär på rasismen och hatet mellan etniska grupper. I förlängningen utgör de djupa socioekonomiska skillnaderna och spänningarna en gynnsam mylla och jordmån för nyrekrytering till extremister, terrorister, krigsherrar och andra kriminella. Därtill rubbas de grundläggande förutsättningarna för näringslivet och handeln, nämligen säkra finansiella transaktioner. Finansiella transaktioner är avhängiga såväl teknik/institutioner som tillit.

De som får ta konsekvenserna är som alltid civilbefolkningen. UNOCHA beskriver i sin halvårsrapport 2013 att:

”Assessments, trend analysis and price monitoring in 2013 suggest that the food security and nutritional situation remains precarious for the most vulnerable and crisisaffected populations in the Sahel. Over 11 million people across the region continue to live in food insecurity. Five million children under five and pregnant or lactating women remain at risk of acute malnutrition, particularly in high risk areas such as Northern Mali and among Malian refugees in Burkina Faso, Mauritania and Niger. Cereal prices remain very high: in some areas as high as 50 per cent more than the five- year average.”

Vi ser här hur den negativa nedåtgående utveckling som har bäddats in – rentav inympats – sedan lång tid tillbaka nu ger effekter på de mest grundläggande strukturerna, t.ex. människors möjlighet till självförsörjande.

”As crises in the Sahel become more frequent, families are forced to increasingly adopt negative coping strategies to deal with the stresses. For example children are taken out of school, less quality food or seeds are consumed and animals are killed for sale that might have been intended for reproduction. These negative coping strategies have long-term consequences which cannot be reversed with one good harvest.”

Extremister, terrorister, krigsherrar och andra kriminella tar över det strategiska inflytandet

I denna situation ser vi nu hur framförallt de religiöst motiverade extremisterna – ibland direkt kopplade till AQIM nu genomför egna biståndsinsatser och därigenom effektivt tar över och stärker sitt eget strategiska inflytande. De bekräftar dels bilden av människors upplevda eller återberättade berättelser om orättvisor bl.a. alla de svikna löftena genom historien dels visar de att endast de klarar att upprätta ordning och stabilitet.

Vi närvarar främst i de säkrade områdena

Befolkningen får nu ta konsekvenserna av våra misslyckanden bl.a. bristen på uthållighet och förmåga att prestera närvaro där vi behövs som mest, dvs i de områden där krigsherrar och terrorister succesivt tagit över och fyllt upp tomrummmet. En yta har omfamnas som bekant nästan alltid av en stat. Ibland består staten dock av klanen, familjen eller rakt av kriminella grupperingar. Därtill är gränserna mellan staterna i regionen i huvudsak öppna och lättforcerade för dessa aktörer. Svaga fallerande stater med i många fall obefintliga eller korrupta provinsadministrationer gör att regionen som sådan blir en egen marknad för illegala och mycket lukrativa ekonomiska arrangemang. Men också att regionen blir en viktig satsbräda för kriminella aktiviteter vars leverans sker och konsekvenser syns i Europa. Narkotika, vapen och flyktingsmuggling med förödande konsekvenser för de människor som exploateras.

”Conflict and insecurity continue to affect several Sahel countries, negatively impacting market trade and the access to and the quality of basic services. Moreover, one million people remain displaced, as internally displaced or refugees, living in camps or with host communities.”

Olikheterna inom regionen visar att det går att göra skillnad

Sahel är visserligen en region men det är en region med olika förutsättningar och där tillståndet i olika avseenden skiljer sig åt markant mellan stater. Medan 30 av befolkningen i Nigeria är läskunniga så är 70 procent av befolkningen i Camerun läskunniga. När medellivslängden är 40 år i Tchad så är den 60 år i Senegal. När 68 av befolkningen i Nigeria lever på strax över en dollar per dag så är det 7 procent som lever under sådana villkor i Camerun. Skillnaderna är stora och sammanhänger bl.a. med hur välskött statsmakten är – graden av korruption, leverans av infrastruktursatsningar etc – vilket förtroende människor har till statsmakten men också till varandra, hur suverän statsmakten är över sitt territorium, under vilka frihetsgrader som det civila samhället existerar etc. Samtliga faktorer som är inbördes beroende av varandra och som kan sammanfattas i bl.a. graden av god samhällsstyrning.

Vad kan vi göra?

Stöd staternas arbete med att säkra sina gränser. Tillför kunskap och teknik som gör det möjligt att säkra och övervaka rörelser vid gränsen. Fri rörlighet har visserligen sina poänger vad gäller handel generellt sett, men det får inte innebära en acceptans av laglöshet kännetecknad av omfattande smuggling och institutionsnedbrytande kriminalitet.

Genomför riktade infrastruktursatsningar till de befolkningar som är särskilt utsatta för extremism, terrorism, krigsherrar och annan kriminalitet. Det innebär en prioritering av de områden som i dag närmast är laglösa territorier. Territorier där statsmakten saknar avgörande inflytande. Dessa territorier måste återtas med hjälp av humanitära insatser och uthålliga satsningar på infrastruktur som skolor, vägar, sjukvård, rättsstat, finansiella system etc. i kombination med kirurgiskt riktade säkerhetsreformer. De senare i ett första skede i form av direkt stöd av inbäddade specialförband. Fokusera på dessa s.k. ”denied areas”. Säkerhet kombinerad med leverans av nyttigheter är även avgörande för kampen mot rasismen och de socioekonomiska spänningarna mellan olika grupper. Insatser som motverkar den upplevda eller återberättade orättvisan är avgörande i kampen om det strategiska inflytandet. I detta ingår också att göra det trovärdigt inför regeringar, provinsadministration, civila samhället och enskilda människor att det internationella samfundet är seriöst i sitt engagemang. Uthållighet och kontinuerlig kirurgisk precis anpassning av insatser är en viktig komponent i arbetet med att skapa trovärdighet. En vital punkt handlar om att stärka Sahels befolkning – t.ex. Tuaregernas egenmakt. Det är ett stolt folk som har en lång historia av överlevnad och försörjning i en av världens kargaste regioner. Hösten 2006 stod de i princip ensamma och tog stora förluster i strider mot jihadister. Det gäller att finna och stödja dessa förmågor som kan utgöra mottagare av och grundstenar för fortsatta satsningar i dessa mer eller mindre bortglömda laglösa områden. Satsningar som sker på deras villkor. Generella feel-goodprojekt och kvartalsbiståndspolitik duger inte. De har hittills bitvis gjort mer skada än nytta. De har snarare sucesivt inympat och vant människor med att ha lågt ställda förväntningar på såväl sin egen administration som omvärldens vilja och ambitioner.

Flera aktörer – särskilt internationella aktörer med en antiterroristagenda – lyfter fram behovet av att bekämpa extremister och terrorister i Sahel med kraftfulla riktade informationsoperationer där Jihadistpropagandan monteras ned genom smart bemötande i olika motbudskap. Framgång förutsätter dock att ett antal krav uppfylls. De går hand i hand med insatserna som beskrivits ovan. Den kanske enskilt viktigaste är marknärvaro. En informationsoperation i ett område där analfabetismen är normaltillståndet förutsätter muntlig informationsöverföring. Men marknärvaron skapar förutsättningar för en ännu mer avgörande insats, nämligen möjligheten att göra något åt de problem och orättvisor som människor – inte enbart får återberättade av jihadister – utan framförallt själva upplever. I grunden kan en informationsoperation enbart nå önskat resultat om den kan påverka människor att se och uppleva faktiska framsteg. Det krävs alltså tagen terräng i kombination med uthållig leverans av nyttigheter såsom säkerhet, rättstat, sjukvård, skola osv i samverkan stat, det civila samhället och lokalbefolkningen. Befolkningen i Sahel behöver inte fler svikna löften kombinerade med kampanjer som ytterligare spär på misstro mot såväl stat som medmänniskor. Leverans av nyttigheter är a och o och den måste ske i samverkan med lokalbefolkningen. Återigen, det är de som ska bestämma var, hur och när.

Slutsats

Den korta komprimerade slutsatsen vad gäller vad vi kan göra för Sahel och de människor som lever där är bl.a.:

– Säkra gränserna och de laglösa territorierna,
– leverera nyttigheterna och berätta om framgångarna!

Läs mer:

UOCHAs bedömning och insatser

http://www.unocha.org/crisis/sahel

Om franchise or freelance

http://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Roussellier.pdf

Toppmöte om Sahel

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sg2201.doc.htm

Betydelsen av instituitionsbyggande – en professionell stat

http://library.fundforpeace.org/fsi13-southsudan

US SF

http://www.defensenews.com/article/20121204/DEFREG04/312040009

Fransk styrka anpassar

http://m.france24.com/en/20140508-infographic-france-military-in-africa-sahel-le-drian-mali-chad/?aef_campaign_ref=partage_user&campaign_date=2014-05-08&ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_link=node_5510591&ns_linkname=editorial&ns_mchannel=social&ns_source=twitter

Boko

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/vreden-vaxer-mot-kidnappningen/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Sahel! Berättelsen om strategiskt inflytande och betydelsen av att hålla löften.

  1. hansbjrnstrm skriver:

    ”………bristen på uthållighet och förmåga att prestera närvaro där vi behövs som mest…” Noterat detta förhållande sedan en längre tid. Alltför unga representanter för FN-organ, alltför korta perioder på plats (sedan skall någon ny skall roteras in), tappar tempo och nya förtroenden måste skapas osv. osv. Inte förvånad över uteblivet resultat. Dessutom!! Satsa på utbildning. Se till att ALLA får fullfölja sin skolgång. Inte via en koranskola, dock. Därefter kommer utvecklingen. Det finns inga genvägar. Jag har upprepat detta under 20 års tid nu. Lejonparten av biståndsprojekten har varit och är bortkastade medel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s