Misstroendet mot försvarsministern är en rekonterstrid till ingen nytta för rikets försvar

Det vore synnerligen både kontraproduktivt och vårdslöst sett utifrån betydelsen för rikets försvar att rikta misstroende mot den försvarsminister som i modern tid gett och fortsätter ge mest verkan i målet.

Att mitt under den i modern tid i särklass mest betydelsefulla perioden för svenskt försvar bjuda upp till rekonterstrid med försvarsministern är att ge särintresset ett tydligt uttryck och det är inte försvaret som avses.

Att manövrera sig in i rekonterstrid behöver inte vara konsekvensen av oförstånd. Det kan vara en konsekvens av stridens kaotiska och ofta oförutsägbara natur. Så är dock inte fallet nu.
 
Endast den som är helt upptagen med och bedövad av partipolitiskt kortsiktigt taktiskt manövrerande för dess egen skull utan förmåga att se till rikets väl och ve kan framhärda i denna strid, dvs ett sådant parlamentariskt förfarande mot det statsråd som är vital för återhämtningen av det svenska försvarets förmåga.

Det reflekteras i det offentliga samtalet huruvida det säkerhetspolitiska rådet också har hanterat ärendet gällande Transportstyrelsen. Rådet, oavsett mötesfrekvens, ersätter inte beredningsprocesserna och ansvarsordningen i RK, särskilt inte vad gäller sekreta uppgifter. Rådet är närmast att ses som en interdepartemental arbetsgrupp. Sen är det en annan sak vad rådet borde vara… Att det behövs ett säkerhetsråd men med ett mandat i beredningprocessen det lär nog fler framgent bli eniga om.

I Regeringskansliet är beredningsprocesserna synnerligen strikta. Vi får se vad Konstitutionsutskottet kommer fram till, men att försvarsministern inte skulle informera statsministern när det är två andra ministrars ansvar att göra det, det kan vi nog betrakta som närmast självklart. Det är angeläget att undvika dubbelkommandon i beredningsordningen. Sen är det förstås en fråga huruvida försvarsministern i andra informella samtal har nämnt frågan för statsministern. Det är dock osannolikt. Försvarsministern har nog med att sköta sitt fögderi. I varje möte med statsministern gäller det att fokusera på sina absolut mest nödvändiga frågor som kräver statsministerns/Statsrådsberedningens ingripande.

Försvarsministern har enligt uppgift omedelbart efter att han nåtts av uppgifterna från Säpo och sin statssekreterare beordrat åtgärdande av bristerna i den meningen de berör Försvarsdepartementet. Det är försvarsministerns ansvar i just detta ärende. Att informera statsministern är inrikesministerns och infrastrukturministerns ansvar.

Att nu skjuta mot försvarsministern gynnar ingen vare sig försvaret av Sverige eller Alliansen. Det är sannolikt (vi får avvakta KU för den slutliga utredningen) sakligt fel och det är ansvarslöst mot den process som pågår i att återta försvarsförmåga. I artikeln framgår väl varför det senare är fallet.

Rekommenderar även bifogade artikel:

https://www.fokus.se/2017/09/i-forsvarsstallning/

Yrkande om misstroende avslogs i kammaren

http://www.expressen.se/nyheter/i-dag-rostar-riksdagen-om-hultqvist-framtid/

Advertisements
Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

Transportstyrelsen och lydiga eller lojala ämbetspersoner!? 

Vi har nästan alltid ett val. Ett val mellan att vara lydiga eller lojala.

Valet aktualiseras dels i myndigheternas relation till regeringen och Regeringskansliet dels inom Regeringskansliet i relationen till politiken, dvs. departementens politiska ledningar vars statsråd utgör regeringen.

Det allvarliga sekretessbrottet i samband med Transportstyrelsens IT-outsourcing är ett synnerligen talande exempel på hur relationen mellan politik och förvaltning kan utvecklas om ingen tar sitt ansvar och säger nej. 

Ämbetspersoner, särskilt chefer, har en absolut skyldighet att med stöd i en egen bedömning baserad på lag, instruktion, regleringsbrev, erfarenhet, omdöme, sakkunskap och etik förklara ärendets beskaffenhet och konsekvenser för den ansvariga politiska ledningen.

Om politiken, av olika anledningar, ändå väljer att bortse från de varningar om konsekvenser som ämbetspersonen framför då är det ett grundläggande krav att vederbörande antingen fortsätter med att förverkliga politikens beslut och därmed också tillsammans med politiken får ta konsekvenserna av sitt val eller så lämnar vederbörande sitt uppdrag i konsekvens av sin bedömning.

Det är alltför vanligt att ämbetspersoner tror att lojalitet är detsamma som att vara lydig, dvs. att alltid i varje läge delta i genomförandet av politiskt fattade beslut. I samma problemkomplex ligger också ämbetspersoners fallenhet för att vara lydiga genom att försöka uttolka den politiska viljan. Tolka mindre och fråga istället mer. Tolka mindre och redogör istället för konsekvenserna.

Lojalitet är att förklara konsekvenserna av politikens beslut och därefter om så behövs lämna uppdraget för att ytterligare markera betydelsen av de konsekvenser som politikens beslut kommer att medföra.

Ingen har någon nytta av lydighet. Lojalitet är att redogöra för konsekvenser och att själv ta konsekvensen. Alla inblandade blir förlorare när ämbetspersoner blir lydiga istället för lojala.

Själv har jag alltid föredragit att vara lojal framför lydig. Det kostar på men det är det enda rätta.

Läs här:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-dokument-transportstyrelsen-pressades-av-regeringskansliet/

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Det är nu när de resande stridande terroristerna återvänder som rätten ska jaga dem uthålligt och precist år efter år…och när de minst anar det slår den kyliga rannsakande och dömande rätten till!

De är terrorister, folkmördare och livstilskriminella ynkedomar som har gått utanför lag och all anständighet, medmänsklighet och moral. Just därför ska lagen vara rättesnöret som vi ska döma dem utifrån. Uthålligt och precist. År efter år ska de utredas, spåras upp, åtalas, dömas, fängslas och de- legitimeras till de fega ynkedomar de är.

“Tänk dig att fly från ondska på detta sätt, till ett land som välkomnar den.

Tänk dig att fly från människor som våldtar, torterar, hänger, hugger av huvuden, dränker och säljer människor (alltifrån nyfödda flickor till vuxna män), för att sedan möta dessa personer i landet du flytt till, för “Vi kan inte göra människor statslösa”, som Morgan Johansson säger.

En grupp som har gjort fem miljoner människor hemlösa sedan 2011 och satt dem i flykt.

Vi ska alltså ta emot dessa människor och låta dem leva ett helt vanligt liv i Sverige igen. Vi ska ha dessa människor som grannar och kollegor, runtom oss som om ingenting har hänt.

Vem vet, de kanske står bakom dig i mataffären imorgon. Samma personer som kastat ner homosexuella män från höghus, eller sålt hundratals flickor som sexslavar.

Att ta emot återvändande terrorister är ett hån mot dom som flytt hit. Det är ett hån mot dem som lämnat sina familjer för att kriga mot dessa monster. Det är ett hån mot oss som tar emot flyktingar och försöker bygga upp deras liv igen. Det är ett hån mot de goda!

Än i dag jobbar tusentals människor med att hjälpa dem som flytt hit. Det är alltifrån språkcaféer till aktivitetskvällar för barn. Arbetet kommer fortsätta, men att förklara för dessa människor att ondskan är på väg tillbaka, det lär bli ett arbete i sig.”

Det är nog inget tvekan om att de flesta av oss önskar att dessa terrorister, folkmördare, livsstilskriminella fega ynkedomar skall utredas, åtalas och dömas hårt, gärna på plats i Irak.

Frågan om att vägra dem att återvända är dock mer komplex och går bortom vår avsky för dem. Visst kan vi avsluta medborgarskapet för dem som har dubbla medborgarskap. Men att rippa medborgarskapet för de som endast har svenskt medborgarskap vore helt enkelt ett väsentligt avsteg från såväl grundläggande rättsprinciper som de internationella konventioner som vi har undertecknat. Konventioner som är särskilt betydelsefulla att stå fast vid för ett litet i huvudsak i internationella sammanhang betydelselöst och maktlöst land som Sverige.

Däremot kan vi överväga:

1. Huruvida dessa individer redan har ett dubbelt medborgarskap i och med att de erkänt sig som medborgare i den Islamiska staten (IS)? Problemet ur denna aspekt är förstås att IS inte har erkänts av det internationella samfundet.

2. Att var ytterst lyhörda mot irakiska myndigheters begäran om utlämning av resande stridande terrorister från Sverige. Här pågår nu en av den svenska regeringen och andra europeiska regeringar utformad insats för att stödja och stärka det irakiska rättsväsendets kapacitet att utföra såväl utredningar som föra dessa individer till åtal, dom och fängelse.

Det är när vi upplever de värsta vidriga brotten som vi bäst behöver vårt rättsssystem.

Nu är det oerhört vitalt att Sveriges och andra regeringar tillför de resurser som behövs såväl i Sverige som i Irak för att fånga upp samtliga dessa förbrytare och tillse att de döms för sina vidriga handlingar och att de förvaras för många år, helst livstid.

Budskapet såväl till individen som offren och vårt samhälle i stort måste vara rakt, uthålligt och precist. Ingen kommer undan. När du minst anar det kommer du att få stå till svars för dina vidrigheter. Det är uthållig och precis rättvisa.

Läs mer:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/ett-hån-mot-flyktingarna-när-terrorister-tillåts-återvända-1.4512149

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

Decennier av dubbla tungors politik närmar sig sitt slut

Detta ständiga mantra om att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar m.m. för migrations- och migrantkrisen börjar bli rätt tradigt!

Enligt UNHCR har tre procent av de som söker sig via Libyen asylskäl. Enligt Frontex, som avser hela migrantinflödet, är 65 procent socioek migranter. Kom igen! Vakna. Intressepolitik gäller. Solidarisk fördelning av migranter med socioekonomiska skäl kommer aldrig att hända. Det finns inte på någon annan karta än den svenska. Alltfler väljer nu att värna de med asylskäl. Framförallt med insatser där de resurssvaga återfinns, dvs där i närheten av krig och nöd.

Våra tvåhundra år av en eljest tillvaro har uppenbarligen gjort att vi har – vilket självklart på många vis är en gåva – politiska ledare som verkligen tror att vår omvärld agerar solidariskt. Utmärkt om det inte vore för det enkla förhållandet att varje stat står sig själv närmast. De stater som varit i utsatta positioner genom krig – dvs i princip alla utom Sverige – har full kännedom om detta enkla faktum. I Sverige däremot lärde politiken sig under 2:a världskriget att anpasslighet kombinerad med dubbla tungor, dvs dubbla budskap, var en framgångsväg.

Vi överlevde kriget, men uppenbarligen med dels ett över generationer vidaretraderat dåligt samvete som politiken ständigt försöker avlata sig ur dels en fabless för att driva politik med dubbla budskap.

Ingetdera har hittills varit framgångsrikt. Verkligheten har hunnit ikapp svensk politik. Lamellerna lossnar. En ny politisk karta ritas och rotas just nu i detta ögonblick. Gott. Varje samhälle behöver prövas och omprövas. Det gäller i synnerhet Sverige.

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

Ingen plan överlever den första kontakten med verkligheten – Hesa Fredrik utgör inget undantag! Några förhållningsregler.

Felaktigt användande av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) såväl skadar allmänhetens förtroende som minskar funktionens effektivitet. Men samtidigt ger den felaktigt använda VMA vitala indikationer tillbaka till våra krisfunktioner.

Dels är det uppenbarligen få invånare som känner till att de kan söka information på Krisinformation.se men framförallt att ett VMA innebär att invånaren skall invänta vidare information genom att omedelbart lyssna på radion och om möjligt även följa den VMA-information som presenteras på Text-TV s 599. Framförallt skall invånaren inte ringa 112. 

Dels behöver det vidtas dimensionerande åtgärder för att sajterna för Polisen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt SOS-alarm skall fortsätta att fungera vid situationer som denna, men självklart framförallt vid skarpa lägen. I skarpa lägen kommer informationsflöden vara synnerligen förvirrande, motsägelsefulla och möjligen även påverkade av externa aktörer som antingen blockerar eller saxar in falsk information. 

Vi vet att ingen plan överlever den första kontakten med verkligheten. Det gäller även vår beredskap. Den behöver därför tränas under ytterst realistiska förhållanden.

Våra myndigheter fick i kväll en alldeles särskilt värdefull stund att pröva sin egen och andra myndigheters förmåga. En slutsats är att det – som det ofta är i krissituationer – är lokala aktörer t.ex. i det här fallet polisen på Södermalm som snabbt börjar få fram information och sprider denna.

I detta ligger ett stort värde men också en fara. Enskilda initiativ har i vår gemensamma historia visat sig ha avgörande betydelse för att krishändelser (och krigsskeenden) ska alerteras, adresseras och kontrolleras under den tid det tar för den centrala myndigheten (funktionen) att skaffa sig överblick och återta delvis kontroll eller full kontroll över händelser.

En risk är förstås om den enskilde aktören istället agerar med såväl felaktig information som handlingar vars avsikt är att ytterligare förvärra situationen.

Som alltid gäller att varje individ behöver använda sitt omdöme samtidigt som individen inhämtar information från de officiella källor som finns tillgängliga. Ryktesspridning och allmänna gissningslekar är direkt kontraproduktivt och kan innebära stor skada för både enskilda individer och vårt gemensamma samhälle. Ser du handen som visas upp eller ser du det som pågår bortom handen?  


Läs mer:

Viktigt meddelande till allmänheten

Först och främst; vad är det för skillnad på VMA, flyglarm och beredskapslarm?

Flyglarm är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 2 minuter. Viktigt meddelande 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger. Beredskapslarm är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter. Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

* Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.

* Varning via radio och tv.

* Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.

* Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

* Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Hur man ska agera vid VMA

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

* Läsa och följa instruktionerna noga

* Gå inomhus.          

* Stänga dörrar, fönster och ventiler.

* Lyssna på radio för mer information.

* På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

* Vid frågor, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på http://www.krisinfo.se 

Signalen faran över

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Utökat varningssystem kring kärnkraftverk

Kring kärnkraftverken varnas allmänheten såväl utomhus som inomhus. Utomhus används samma system som annan varning utomhus. Inomhus används RDS-systemet via säskilda radiomottagare som är avsedda för varningsmeddleande. Information till allmänheten gällande kärnkraftsvarningar ansvarar länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala för.

Utveckling av nya kanaler

SOS Alarm fick 2013 i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också, utöver de sedvanliga varningssystemen som tv, radio och Hesa Fredrik, kunna varna befolkningen via talmeddelande till fasta telefoner samt via SMS till mobiltelefon.

Det ska öka tryggheten i samhället genom att kunna nå fler vid ett VMA. Genom SOS Alarms kunskap om händelser i samhället via nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 kan SOS Alarm genom detta nya varningssystem nå allmänheten med verifierad information från olika aktörer i krishanteringssystemet. Systemet kan även verifiera hur många som tagit emot och kvitterat informationen och kan avgränsas geografiskt.

Kommuner, länsstyrelser, landsting eller statliga myndigheter och andra aktörer ska, var för sig eller gemensamt, kunna ta stöd av tjänsten för att varna allmänheten, lämna kompletterande information och möta medborgarnas frågor med svar som handlar om händelsens fortsatta utveckling.
SOS Alarm ansvarar även för drift och underhåll av varningsfunktionen som ska komplettera befintliga system för varning.

Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka VMA via SMS till samtliga mobiltelefoner, fasta som positionerade, i ett drabbat område.

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Ni äldre som byggde Sverige agera; ta tillbaka makten!

Hur ett samhälle – vi gemensamt – tar hand om våra barn, ungdomar och äldre visar vilket samhälle – vilken gemenskap – vi är.

Är vi lojalt och ärligt dedikerade till våra barn, ungdomar och äldre eller är vi enbart ett ego-skådespel här och nu? Vad är vi för samhälle? Det här är politik på riktigt. Att vi har över 250.000 fattigpensionärer är en skam bortom all anständighet.

Politik handlar om att prioritera mellan individers och grupper av individers behov. Att inte prioritera våra barn, ungdomar och äldre visar att vi som gemenskap håller på att lämna det som varit vår nyckel till framgång, tilliten mellan människor. Samhällskontraktet; gör din plikt kräv din rätt i dess båda betydelser. Skämskudde och hörnplats med dumstrut för de som saknar viljan och förmågan att lyfta våra äldre ut ur fattigdomen.
 
Varför inte Sveriges pensionärer mobiliserar sig till en gigantisk demonstration vid Riksdagen beror enbart på en disciplinerad lojalitet som nu visar sig vara helt bortkastad.
Ut och demonstrera ni som byggde Sverige. Låt era barn köra er till Riksdagen. Låt era barn visa er respekt. Ta den makt ni förtjänar. Nu!

Läs mer:
http://www.aftonbladet.se/ledare/a/JapXj/jobbar-hela-livet-far-usel-pension

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Vilken hot- och riskbild gäller för våldsbejakande extremism?

Gemensamma hot- och riskbilder är vitala för offentliga myndigheter som verkar för att förebygga och motverka hot och risker. 

Säpo har identifierat våldsbejakande islamistiska aktörer som det allvarligaste hotet. Senast igår valde Säpo att även kvantifiera (vilket självklart i sig inte är avgörande för Säpos hotbedömning) antalet aktörer till totalt 3000 varav 2000 tillhörande miljöer relaterade till våldsbejakande islamistisk extremism. 

Tidigare har Europol konstaterat att även om många av de 142 misslyckade, avslöjade och genomförda attackerna (rapporterade av åtta medlemsstater) inte var relaterade till jihadism så stod de för de allvarligaste terroristaktiviteterna eftersom nästan samtliga dödade och skadade var relaterade till jihadistattacker (135 av 142 offer dödades i 13 jihadistattacker) . 

I dag tillkännager den nationella samordnaren att det största hotet upplevs komma från högerextrema (dvs. vit makt miljön).

Vad gäller? Säpos gedigna studier och underrättelseanalyser eller den nationella samordnarens egen bedömning utifrån samtal med cirka hälften av landets kommuner?

Den gemensamma hot-och riskbedömningen utgör grund för samhällets fokus i form av prioriteringar av insatser och avvägningar mellan resursbehov. Med begränsade resurser för handen är det vitalt att samhällets insatser är kvalificerat inriktade på att förebygga och motverka de mest vitala hoten och riskerna. Vad och vilka ska viljan och förmågan fokuseras på?

Säpo

http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-07-03-sa-mycket-har-extremistmiljoerna-vuxit.html

https://www.svd.se/just-nu-sapo-redogor-for-hoten-mot-sverige

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7rBMW

EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT)

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died

Nationella Samordnaren

http://aip.nu/2017/07/04/storsta-hotet-kommer-fran-hogerextrema/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yq95x/dramatisk-okning-av-valdsbejakande-extremister-i-kommunerna

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment