Vad avses med att ta kontroll över ytan?

Boots on the ground är alltså inte en grupp specialförbandssoldater som tar ytan och därefter mot bakgrund av politiska beslut genomför en hård repression. Ett sådant tillvägagångssätt är snarare liktydigt med att tillfälligt ta ytan på kort sikt och därefter efterhand relativt snabbt börja förlora ytan. Ungefär som när staten putsar ut små projektsnuttar i utsatta områden och sedan ad hoc efter något år avslutar projekten och lämnar ytan. En sådan politik är att inympa motstånd och motståndsidentiteter mot vår gemenskap; mot vårt samhälle och mot vår folkvalda stat.

Det finns alltid någon som kontrollerar ytan. Om det inte är rättsstaten som kontrollerar ytan är det någon annan som gör det. I värsta fall är det kriminella gäng och klaner som kontrollerar ytan. Ytan är både den fysiska ytan men också normytan. När rättsstaten kontrollerar ytan är det våra normer som de uttrycks i vår konstitution och våra lagar som när dessa normer prövas och utmanas ändå till syvende och sidst utgör ytans normer.

Att ta ytan och kontrollera ytan är alltså när rättsstaten upprättar trygghet och säkerhet genom polis (och senare åklagare, domstolar och kriminalvård m.m.) som säkrar ytan och upprättar kontroll över lång tid. Det är återkomsten av myndigheter och det är återkomsten av ett civilt liv på ytan såsom företagare, föreningsliv, familjer och goda nätverk. Ett civilt liv som visar upp sig, som finns där permanent, som uppvisar självförtroende, som visar enighet mot kriminaliteten, som försvårar för den, som bekämpar den osv.

Det är att skapa utrymme för återkomsten av goda gemenskapsnormer. Det är att skapa ett manöverutrymme som gör det möjligt att ingjuta förtroende hos alla de invånare som vill kunna utföra sina vardagliga sysslor utan att begränsa sina liv i sin egen lokala miljö. Det är att angripa dåliga normer och ge utrymme för goda normer att återhämta sig. Självklart kan inte detta utföras i ett vakum. Parallellt måste hela samhället engageras i att rycka undan mattan för och slå sönder kriminella strukturer, störa narkotikahandel och förstöra lönsamheten för de kriminella ledarna. Det omfattar insatser från institutioner som polis, åklagare, skola, m.fl. men även föreningsliv, social ekonomi, företagare osv.

Men i grund och botten måste kriminella tryckas undan för att andra ska våga ta plats. De som verkningsfullt kan göra detta både första och fortsatta grovjobb är polis och ordningsvakter med stöd av hela rättsstaten och rättskedjan.

Vi är i ett läge där det första är nödvändigt för att möjliggöra det andra. Det är ibland alltför lätt att på grund av vanans makt bortse från att det samhälle vi ärvde och växte upp i fungerade just för att stat, kommun och samhället i vid bemärkelse kontrollerade ytan. Från rättsstatens kontroll till social kontroll. Hela våra 1900-talshistoria präglas av kontroll över ytan. De få tillfällen när den hotades så hanterades hotet omgående. Det var i den stabiliteten som vårt samhälle kunde utvecklas och fokus kunde läggas på att förverkliga t.ex. folkhemmet. Ett folkhem för alla.

Kontrollen över ytan är A och O. Kontrollen över ytan betyder att göra både ock. En dubbel omfattning utförd av hela vår gemenskap, hela vårt demokratiska samhälle, både dess institutioner och dess civila liv.

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar

Den starkaste påverkansoperationen är verkligheten

Vi får hoppas på en uppföljare till den nyligen publicerade artikeln i New York Times (NYT) om bl.a. rysk påverkan riktad mot Sverige. En uppföljare som reder ut en del av de frågetecken som uppstått i artikelns kölvatten.

Den artikel som nyligen publicerades är informativ och intressant ur flera aspekter. Men det är en artikel som ömsom bidrar med värdefull kunskap ömsom tyvärr förminskar den gamla sanningen att verkligheten är den starkaste påverkansoperationen.

Det är en artikel som innehåller många sanningar men som tar ett för stort grepp och därmed släpper in flera tveksamheter, felaktigheter i fakta samt framförallt några associationer som gör att artikeln i sin helhet blir ifrågasatt.

Artikeln bidrar genom sitt bitvis vidlyftiga språk och några löst tyglade svängar till att ytterligare spä på en av somliga given bild om en s.k. agendastyrd traditionell media. Artikeln ger tyvärr utrymme för och underlag till den som önskar att avfärda eller förminska den påverkan som vi vet görs genom både traditionell och ny media.

Det gäller att kunna se alla de fragment och utfall som en påverkan med verkan i målet innehåller. Fler skulle behöva närma sig pudelns kärna, den reflexiva taktiken, dvs. viljan att manipulera fram reflexer hos oss som leder till de beslut och ageranden som manipulatören, vår motståndare önskar sig.

Den som önskar analysera påverkan måste också studera den som framför påståenden om påverkan. Särskilt när påståendet kommer från media, oavsett traditionell eller ny media. Påståendet om att påverkan pågår är i sig en vital del i en påverkansaktion.

Vår potentiella motståndares, Rysslands, mål är att återigen äga eller åtminstone vara en avgörande aktör i operationsutrymmet södra Östersjö t.o.m. Nordkalotten. De har viljan och förmågan. Ett vitalt medel är att bryta ned tilliten till media, institutioner och politik.

Ett torpederande skott mot tilliten är att skapa:

– dels säkerhet om att påverkan pågår

– dels osäkerhet om varifrån denna påverkan kommer samt hur den ser ut.

Att blanda en stor andel korrekta fakta om direkt påvisbara påverkansoperationer med tvivelaktiga associationer och rena felaktigheter som inte alls har med saken att göra är en basal grund i all påverkan som syftar till att minska tilliten i en gemenskap, ett samhälle. Syftet är att skapa osäkerheter som i sig startar en diskussion om påverkan och vem som påverkar vem. Det är grundläggande för dessa klassiska operationer. Det är operationer som bidrar till att gynna taktiska, strategiska mål för Ryssland på nationell och internationell nivå.

Det är i första hand verkligheten som är problemet och i andra hand propagandister. Oviljan att konfrontera verkligheten är vad som ger propagandister luft och makt. Sanning slår dem till marken. Sanning är alltid att föredra.

Den tidigare myndigheten för psykologiskt försvar brukade hamra in budskapet att fakta, sanning och tillit hör samman. Myndighetens budskap var sanning, sanning och sanning leder till tillit, tillit och tillit.

Få påverkansoperationer kan bryta mottagarens tillit om denna vet att institutioner, media och politik gör sitt bästa för att prestera verifierbar fakta. Det är en rejäl skillnad mellan att uttrycka hur saker och ting är, hur man tror att de är och hur man vill att de ska vara.

Tilliten till den som ofta blir påkommen med att presentera information som innehåller felaktigheter och ibland rena lögner naggas först i kanten och skadas sedan permanent. Bristande tillit är både medel och mål i påverkan.

Frågan blir då vem som tjänar mest på att någon t.ex. media presenterar information som påfallande ofta blir beslagen med felaktigheter och ibland rena lögner? Vem? Ser vi endast handen som visas upp?

Nu har ju både den norska regeringen och den danska regeringen bidragit till att sprida det narrativ som enligt artikeln i NYT påstås vara ett resultat av rysk påverkan.

Särskilt knepigt måste det förstås vara att det är en socialdemokratisk statsminister i Danmark som sprider detta narrativ.

Eller så beskriver statsministern bara den starkaste påverkansoperation som finns, nämligen verkligheten.

Läs mer:

https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/europe/sweden-immigration-nationalism.html

https://www.svd.se/tidning-svenska-sajterna-goder-global-nationalism

https://www.dn.se/ledare/m-politiker-ska-inte-gora-sig-till-nyttiga-idioter/

https://tnc.news/2019/08/10/canadians-who-consume-mainstream-media-likely-to-be-misinformed-research-study-finds/

http://www.smp.se/ledare/solkad-sverigebild/?fbclid=IwAR36Eg67mz2OKMMEcupBdJChe08lYtE7qqbJ3iHMY8MflxCY92FH9Qs_XiI

https://www.expressen.se/kronikorer/artikeln-om-svenska-hatsajter-hyllas-men-har-fa-bevis/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb

https://www.facebook.com/100001246056672/posts/2610837988967711?s=100001637457431&sfns=xmwa

https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-frederiksen-vi-skal-beskytte-graensen-til-sverige-bedre?fbclid=IwAR1OWfTjpkbgykXn_t13Redo7VP03cmTOg2P-7Qr5NmUhZCNwOQB-E63HLA

https://twitter.com/magnusranstorp/status/1162684611346030592?s=21


Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar

Miljö och klimat är säkerhet – Säkerhet är miljö och klimat

Min vän tillika Östeuropaexperten Jens Hallqvist och jag har under en längre tid dryftat miljö- och klimatfrågans betydelse för säkerheten, både nationellt och internationellt. Samtalet har ömsom varit ett ivrigt sökande och nyfiket bollande av fakta och reflektioner ömsom vilat medan samhällsdebatten rullat på. Till slut bestämde vi oss för att publicera essensen av vårt samtal.

Holistiskt säkerhetsperspektiv

I samband med det Kalla Krigets slutskede lanserade forskaren Barry Buzan sina teser om ett holistiskt säkerhetsperspektiv. Säkerhet skulle inte längre analyseras utifrån ett strikt militärt perspektiv och den logistik som ingick för att stödja militär förmåga. Strategiska hotbilder mot den nationella säkerheten skulle analyseras i sina många beståndsdelar där även tänkbara hotbilder inom miljö, ekonomi och politik skulle granskas separat. Politiker i Väst, och Sverige i synnerhet, tog detta som ytterligare intäkt för att reducera sina militära försvar istället för att i första hand utveckla sin analys av de hotbilder Sverige kunde antas ställas inför i en nära framtid. I Sverige resulterade ointresset i en i allt väsentlig avveckling av framförallt vårt civila försvar, men också en kraftig reducering av vårt militära försvar. Ett försvar som i huvudsak skulle fokusera både vilja och förmåga på internationella insatser.

Miljö- och klimatsatsningar av säkerhetsskäl

Ett bredare säkerhetstänkande ger emellerid ökade möjligheter till synergieffekter och en kraftigt minskad risk för traditionellt stuprörstänkande. Insatser inom miljösatsningar eller livsmedelsproduktion som inte är motiverade av ekonomiska skäl eller som bedöms ge marginell effekt mot helhetsmålet kan ändock vara motiverade i en bredare samhällssyn. Variablerna i en globaliserad värld är både många och komplexa med innebörden att ett område påverkar ett annat. En komplex verklighet hanteras inte nödvändigtvist bäst med enkla lösningar bara för att fler kan förstå och förhålla sig till dem.

Fokusera där det ger verkan i målet

Tyvärr har Socialdemokraterna och Moderaterna varit alltför tillmötesgående i sin strävan att vinna Miljöpartiets stöd. Miljöpartiets rödgröna tråd har alltför ofta präglats av förfarandet ”fort och fel”. Stora resurser satsas på åtgärder som ger marginella effekter på miljö och klimat. Säkerheten lämnas genomgående därhän med bl.a. konsekvensen att vår militära och civila beredskap genomgående uppvisar svag redundans och och till och med bitvis oförmåga inför de hot och risker vi har att möta.

Avvecklandet av en fungerande kärnkraft trots att inga realistiska alternativ finns som kan ersätta energibortfallet har redan resulterat i elbrist. Detta samtidigt som vårt elnät är underdimensionerat. Miljöpartiet räknar i ett snävt perspektiv på en reducering av de nationella siffrorna trots att problemet är globalt. Den förda politiken har nu gjort södra Sverige beroende av importerad kolkraft från Tyskland och en utbyggnad av elnätet blir en dyr och lång process som kan ta tiotals år.

I en tid där teknikutvecklingen accelererar allt snabbare finns det en god anledning att skynda långsamt och noggrant studera vilka alternativ som kan ersätta befintliga system. Sannolikt hade alla de bidrag som plöjts ner på elcyklar och solceller gjort större nytta för klimatet genom donation av miljöteknik till tredje världen som en del av Sveriges bistånd.

Synsätt som inte är ändamålsenliga

Synsättet att alla kan göra något är inte alltid ändamålsenligt. Om ”alla kan göra något” blir ett avlatsbrev för att betala bort sin egen individuella skam och självupplevda skuld då har vi som samhälle sannolikt inte uppnått något annat än att individer dövar sitt eget samvete och vänder ryggen åt reella insatser för att komma tillrätta med vår tids allvarliga systemproblem. Posörskap får inte ersätta aktörskap. Vi behöver både behålla och uppmuntra individers engagemang samtidigt som vi som gemenskap når maximal verkan i målet.

Synsättet att obeskattade kronor är en förlust för staten sätter också käppar i hjulet för teknikskiftet. Samma efterfrågan på miljöteknik hade kunnat stimuleras genom en reducering av moms på dessa varor och generösare regelverk. Sverige behöver därtill inte enbart förnya energiproduktionen utan även utöka den i takt med en accelererande digitalisering.

Utvecklingen av miljötekniken rymmer fler aspekter

En utveckling av miljötekniken rymmer emellertid fler aspekter. Debatten går het mellan dem som anammar forskningen om global uppvärmning och dess motståndare. De senare avfärdar ofta teknikutvecklingen som onödig då de betvivlar sambandet mellan utsläppen av växthusgaser och klimatpåverkan. De förra har en närapå rigid syn på den nationella statistiken avseende utsläpp av koldioxid istället för att fokusera på globala åtgärder. Oaktat vem av dessa som har rätt är det otvetydigt att teknik som möjliggör förnyelsebar energi fyller ett både omedelbart och över tiden stort behov.

Produktionen av energi en nationell säkerhetsfråga

Sveriges förmåga att fortsättningsvis producera energi inom våra gränser har därmed en direkt bäring på vår nationella säkerhet.

Den ogenomtänkta avvecklingen av kärnkraften kan ställa Sverige i en situation där energibristen kräver import av rysk naturgas och olja. Ryssland har vid ett flertal tillfällen visat vilken syn staten har på det strategiska inflytande som följdriktigt tillkommer den som har energi och som exporterar energin till den som inte har.

Hittills är det enbart staterna inom den tidigare Sovjetiska intressesfären som har fått smaka på konsekvenserna av vad avstängd energi under den kalla årstiden innebär.

EU borde ha dragit lärdom av Rysslands intresse av rörledningar för gas och olja som passerar de post-sovjetiska staternas territorium. Leveransstoppen av gas till Ukraina 2004 och Georgien 2006 lade uppenbarligen inga hinder i vägen för de två ledningar som senare kom att byggas genom Östersjön.

Ryssland uppnådde således tre säkerhetspolitiska mål genom färdigställandet av North Stream: en by-pass förbi de centraleuropeiska och baltiska staterna som gör att energivapnet kan användas mer selektivt, ökat beroende av rysk energi i Väst samt utplacering av strategiska investeringar i Östersjön vilka kan användas som motiv för närvaro av egna stridskrafter för ”skydd” av dessa infrastrukturella investeringar.

Sverige har inte motsatt sig någon av de utbyggnader som har gjorts men Litauen har garderat sig med den omständiga lösningen att importera naturgas sjövägen samtidigt som landet aktivt undersöker de alternativ som skulle säkra en energiproduktion inom landets gränser, huvudsakligen baserat på förnyelsebar energi.

Användandet av fossila bränslen är lika ogenomtänkt som att genomtvinga ett avskaffande av kärnkraften

När vi väger in detta perspektiv framgår det att ett fortsatt användande av fossila bränslen är lika ogenomtänkt som att genomtvinga det avskaffande av kärnkraften vi nu ser. Utöver en stärkt förmåga att producera och distribuera energi nationellt kan det även vara av intresse att undersöka möjligheten att skapa lokala marknader som baseras på produktion från miljöteknik där förutsättningarna är goda.

Motståndskraftiga lokalsamhällen ökar den nationella säkerheten – Österlen och El Hierro är exempel

Lokalsamhällen som förmår upprätta microproduktion av energi från sol, vind, vågor och pumpkraftverk kan skapa motståndskraftiga fickor när samhället utsätts för större strömavbrott. Lokalt producerad energi med minimalt behov av transporter ger även mindre belastning på det nationella elnätet samtidigt som beroendet av kontinuerlig leverans från det minskas. Redan i dag bedrivs tester med en självförsörjande by på Österlen i Skåne och kanarieön El Hierro har lyckats uppnå total självförsörjning av elektricitet med en kombination av olika tekniker och kan även lagra energin genom att lagra vatten i pumpkraftverk till behov uppstår. Den bofasta befolkningen och höjd i terrängen kan jämföras med den i Båstads kommun i Skåne.

Alternativ teknikutveckling för miljön, klimatet och säkerheten – SNG, fjärde generationen är vitala exempel

Intressant i sammanhanget är att svensk teknikutveckling har gjort det möjligt att framställa syntetisk naturgas (SNG) via pyrolysförbränning av diversifierad biomassa som kan ersätta den fossila gasen. Inom kort kommer en anläggning stå redo för att förse den energislukande metallindustrin med vätgas som ett alternativt bränsle vilken kan framställas av material som hämtas i svenska skogar eller bondgårdar. Gasen har även visat sig kunna driva fordon och fartyg. Fler användningsområden finns och inkluderar även ren elproduktion.

Eftersom metallindustrin står för drygt 10 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid kan flera aspekter tillgodoses med den nya tekniken.

Fjärde generationens kärnkraft erbjuder därtill möjligheter som den nuvarande tekniken inte kan tillhandahålla med ett minimum av skadligt restavfall.

Även de enskilda hushållen och olika fastighetsägare borde uppmuntras att bidra till ett mer robust samhälle genom att nyttja outnyttjade takytor för produktion av elektricitet. Vid en större störning i samhället är varje dygn där hushållen har fungerande kyl och frys en värdefull tillgång och en avlastning av de allmänna resurserna.

Detta minskar givetvis sårbarheten för avbrott av importerade fossila bränslen. Bojkott, likt den 1973, eller krig mellan oljeproducerande makter som Iran och Saudiarabien kan ändra vår tillgång på olja över en natt.

Exemplet visar att miljötekniken därför bör betraktas ur ett bredare perspektiv, både för att tillgodose flera behov och prioritera satsningarna rätt. Kostnadseffektiva lösningar ska alltid eftersträvas men solpaneler på det enskilda hushållet, polisstationen eller sjukhuset behöver inte enbart handla om en jakt på marginella utsläpp i den nationella statistiken. Rätt tänkt kan förnyelsebar energi även utgöra en viktig pusselbit i utformandet av ett allt motståndskraftigare samhälle vid omfattande funktions- och systempåverkande elavbrott och därigenom stärka vårt nationella oberoende.

Att hantera politiska områden enskilt är både dyrt och föråldrat

Hittills har det varit legio att enskilda isolerade sakpolitiska åtgärder drivs igenom med höga negativa effekter på andra delar av samhället. En helhetssyn krävs där de olika områdena inom politiken tillåts samverka med varandra för största nyttoeffekt. Klarade vi detta under det fossilberoende Kalla kriget klarar vi det garanterat i dag.

Miljö- och klimatpolitik och säkerhetspolitik till nytta för miljön, klimatet och säkerheten.

Sett ur perspektivet ovan borde allt fler kunna enas om kostnadseffektiva satsningar på ny miljöteknik som samtidigt kan minska samhällets sårbarhet. I vissa fall där kostnaden kanske inte enbart är motiverbar ekonomisk från ett miljöperspektiv kan det mycket väl vara det även säkerhetsperspektivet vägs in. Sverige ska därför fortsätta sin strävan att producera tillräckligt med energi för att möta vårt ökade behov. Dagens stora energikällor från vattenverk och kärnkraft ska bibehållas och uppdateras samtidigt som kompletterande teknik tillförs.

Det är att bedriva miljö- och klimatpolitik och säkerhetspolitik till nytta för miljön, klimatet och säkerheten.

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar

Nu omhändertas de som ägde och fostrade i hatets berättelser och bilder

Nr 5 av de ledande våldsbejakande islamisterna i Sverige är nu omhändertagen av Säkerhetspolisen. Notera att det är vd:n för den s.k. ”Vetenskapsskolan”.

Samtliga dessa individer som omhändertagits har skaffat sig positioner där de har kunnat sprida sina berättelser och bilder. Hatets och polariserandets bilder. Parallellsamhällets förespråkare och agitatorer. Berättelserna om dolkstötslegenderna. Legenderna om Sverige som genommarinerat i diskriminering, islamofobi etc. etc. Rasismens berättelser och bilder med hatet mot judar, kristna, sunnimuslimer, shiamuslimer, sufi osv. Alla dem som inte accepterar våldsbejakande islamism, salafism och jihadism. Uppviglandet av unga individer med målet att de ska ansluta sig till IS och/eller jihadismen i Europa. Hatets kolportörer.

Hur många ungdomar och unga vuxna har dessa individer rykt undan framtidshoppet för i form av en förlorad vilja att och tro på förmågan att göra sin livsresa?

De har varit ivrigt påhejade av och faciliterade av delar av politiken och delar av det civila samhället. Skrämmande kombination av naivitet, okunskap och omdömeslöshet.

Läs mer:

https://www.expressen.se/gt/sapo-har-slagit-till-mot-vetenskapsskolans-vd/

https://doku.nu/tag/vetenskapsskolan/

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | 1 kommentar

Även Sverige bör ge särskilt stöd till terrorismens offer

I dag är det två år sedan terroristen mördade och skadade individer i vårt samhälle. Mitt i hjärtat av vårt samhälle slog terroristen till. Mitt i vardagen. Rakt mot de mest oskyldiga. Rakt mot de mest värnlösa. Terrorismens innersta väsen handlar om att ingjuta fruktan i individer och i vår gemenskap. Terrorismen riktar in sig på att med sina fega dåd skapa hat och motsättningar och att splittra gemenskaper. Terrorismen är den feges vapen. Likt andra predatorer inriktar sig även terroristen på de mest värnlösa individerna.

Ett samhälles karaktär definieras och avgörs av hur väl det skyddar, förstår och tar hand om bl.a. sina skadade och deras anhöriga.

Varför bör just offren för terror uppmärksammas särskilt? Svaret återfinns i terrorns medel, syfte och mål.

Av definitionen för vad som är att anse som terror kan vi förstå att de individer som blir skadade och mördade av terrorister blir det i en alldeles speciell mening och betydelse. De blir ställföreträdare för terrorns målyta, nämligen vårt gemensamma samhälle. Terroristen använder individer och grupper av individer för att attackera samhället och nå sina mål.

Såväl svensk som många andra länders terrorlagstiftning och internationella konventioner innehåller vissa grundläggande kriterier som ska vara uppfyllda för att terrorbrott skall anses föreligga. Den svenska lyder:

”För terroristbrott döms den som begår en gärning som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation om avsikten med gärningen är att

1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.”

Det internationella samfundet har under många decennier försökt men inte lyckats finna en gemensam definition. Det finns länderspecifika definitioner och regionala definitioner antagna och det finns olika internationella uttalanden som i mångt och mycket påminner om varandra. Gemensamt för flertalet är dock att de i sina definitioner av terrorism i huvudsak innefattar dessa fyra kriterier. De kan anses utgöra en vital kärna i definitionerna av terrorism.

En vital kärna där individer blir ställföreträdare för terrorns målyta, vårt gemensamma samhälle.

Om staten inte förmår att av rent humanitära skäl rikta omfattande stödinsatser så bör staten åtminstone mot bakgrund av ställföreträdarskapet ägna särskild omsorg åt offren för terrordåd.

Det är hög tid att staten inrättar en särskild fond för terrorismens offer. En fond där vi som gemenskap stödjer de av våra medmänniskor som drabbats av terroristen och terrorismen.

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar

Varför bör det inrättas en internationell tribunal mot krigsförbrytarna, folkmördarna och terroristerna i IS?

En vanlig fråga är varför vi bör inrätta en tribunal mot krigsförbrytarna, folkmördarna och terroristerna i IS?

Svaret är tyvärr att försent vidtagna åtgärder nationellt gör det nödvändigt.

Ett bedrägligt lugn i Europa

Att IS nu är besegrade i Levanten innebär

– dels att terrorn i Levanten avtar tills den anpassar sig till nya förutsättningar och sedan växer till sig för att åter bli synbar och märkbar.

– dels att terrorn nu intensifieras i bl.a. Europa.

Sedan en tid råder det ett bedrägligt lugn. Ett lugn som avbryts då och då av de återvändande IS-förbrytare som nu har återgått till sitt tidigare livsstilskriminella beteende. Somliga av dem kommer att brytas ned av en kombination utav den livsstilen och upplevelserna av sitt skamfyllda uppträdande i Levanten. Somliga kommer dock att gå stärkta ur sin friktion i Levanten och återuppta sin terrorism här i Europa . Det bedrägliga lugnet är snart över.

En farlig brygd

Bedömningen i dag är att cirka 100 folkmördare, krigsförbrytare och terrorister från Sverige är kvar i Levanten. Men uppgifterna är svåra att få bekräftade. Cirka 150-170 har återvänt till Sverige.

Vi har haft en ökning av våldsbejakande salafistiska extremister från 200 individer år 2009/10 till 2000 individer tio år senare.

Riskbedömningen är att cirka en av hundra individer är beredd att utföra terrorbrott vid återkomsten till Sverige. Om två individer förmår motivera några av sina medterrorförbrytare från IS tillsammans med några av de 2000 våldsbejakande salafistiska individerna då har vi en riktigt farlig brygd.

Försent införd terrorlagstiftning

Det är i dag i princip omöjligt att i en svensk domstol döma för terroristbrott de individer som återvänt.

– Dels är det svårt med bevisföring

– dels ställer politikens senfärdighet med lagstiftning till det ordentligt.

Först 2016 blev det förbjudet med terrorresor. Flertalet som från Sverige anslöt sig till IS gjorde det 2014–2015, och kan således enligt legalitetsprincipen inte dömas enligt den lagen. Vi saknar också fortfarande lag som förbjuder deltagande i en terroristorganisation.

Utred, åtala och döm för folkmord och krigsförbrytelser

Nu återstår att utreda, åtala och döma för folkmord och krigsförbrytelser. Det är hög tid att inrätta en internationell tribunal. Det kan t.ex. ske på plats i Irak. Ett möjligt hinder mot att dessa förbrytare utreds, åtalas och döms i Irak i en internationell tribunal såsom Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) är att Irak (och Syrien) inte är parter till Romstadgan. Om FN:s säkerhetsråd ger domstolen behörighet kan dock processen rulla på, t.ex. i andra närliggande indirekt berörda stater än i Irak. Erfarenheten visar att det tar tid, men också att det ger bäst resultat att inrätta tribunaler som får verka under lång tid med uthållighet och precision. Det gör det möjligt att söka efter bevis och vittnen. Det är ett åtagande som bör upprätthållas över kanske rentav tre – fyra decennier.

Medverka med rättsstatligt stöd

Det är alla anständiga staters och medborgares skyldighet och ansvar att medverka med underrättelser, forensik, utredare, åklagare och domare samt att finansiera denna uthålliga långvariga rättsprocess inklusive inkapaciteringen av dessa förbrytare.

Sista chansen att göra rätt

Nu är sista chansen för stater som Sverige att äntligen göra rätt för sig. Offren och Sverige som gemenskap behöver denna rättsliga etiska och moraliska resning.

Rätten och rättsstaten skall agera uthålligt och precist

Var och en av dessa förbrytare skall veta att även den som återvänt till Sverige en dag, kanske om ett år eller om ett decennium, kommer att bli hämtad, häktad, åtalad och dömd för dels krigsbrott och/eller folkmord dels terrorbrott.

Rättvisan skall vara uthållig och precis.

Not:

En forskarrapport beställd av FN beskrev läget år 2017:

”A November 2017 study, based on gures from 79 countries, calculated that nearly 7,000 FTFs had died on the battleeld and a further 14,900 had left the conflict zones. Of this latter group, only 36 per cent (5,395) were currently imprisoned, while 46 per cent (6,837) had returned home without entering the criminal justice system.”

Läs mer:

Strategi mot resande stridande terrorister

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/amp/

Infrastruktur för att förebygga och motverka

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/01/23/infrastruktur-for-att-forebygga-och-motverka-resande-stridande/amp/

Om inte partierna vill konfrontera extremisternas bildsättning, berättelser och nätverk, vilka ska då göra det?

https://brixski.wordpress.com/2015/05/25/om-inte-partierna-vill-konfrontera-extremisternas-bildsattning-berattelser-och-natverk-vilka-ska-da-gora-det/

Jag har nog aldrig mött en lycklig terrorist

https://brixski.wordpress.com/2014/02/20/jag-har-nog-aldrig-mott-en-lycklig-terrorist/

Så inympas hatet

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/10/28/de-resande-stridande-sa-inympas-hatet-i-nasta-generation/amp/

Ask förtjänar inte all aska när roddarna ror

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/08/20/ask-fortjanar-inte-all-aska-nu-nar-roddarna-ror-sa-svetten-lackar/amp/

Handlingsplan

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/01/11/forslag-till-handlingsplan-mot-resande-stridande/amp/

En naiv revolutionsromantik

https://brixski.wordpress.com/2017/12/28/en-naiv-revolutionsromantik-faciliterar-terrorister-i-sverige/

Varför offren bör ges särskild omsorg

https://brixski.wordpress.com/2017/11/09/varfor-terrorns-offer-bor-ges-sarskild-uppmarksamhet-och-omsorg/

En speciell plats för de som inte agerar

https://brixski.wordpress.com/2017/10/21/a-very-special-place-of-shame-for-those-who-do-not-act-on-the-crimes-committed-in-iraq-and-syria/

Jaga dem uthålligt

https://brixski.wordpress.com/2017/08/08/det-ar-nu-nar-de-resande-stridande-terroristerna-atervander-som-ratten-ska-jaga-dem-uthalligt-och-precist-ar-efter-ar-och-nar-de-minst-anar-det-slar-den-kyliga-rannsakande-och-domande-ratten-till/

Sist på bollen

https://brixski.wordpress.com/2017/04/05/varfor-ar-svensk-politik-sa-ofta-sist-pa-bollen/

Avhopp eller avradikalisering

https://brixski.wordpress.com/2017/03/13/avhopp-eller-avradikalisering/

Desillusionerade kvinnor och män är en giftig cocktail

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/06/12/overgivna-desillusionerade-kvinnor-och-man-ar-en-giftig-cocktail/amp

Extremismen kan aldrig stoppas men den skall inte heller gödas

https://brixski.wordpress.com/2016/07/21/extremismen-kan-aldrig-stoppas-men-den-skall-inte-heller-godas-och-faciliteras/

Som de gamla sjunga kvittra de unga

https://brixski.wordpress.com/2016/06/13/som-de-gamla-sjunga-kvittra-de-unga-aven-omar-bateens-far-gav-en-berattelse/

Värderingskampen har enbart  påbörjats

https://brixski.wordpress.com/2016/04/20/varderingskampen-har-enbart-paborjats/

Apokalyptisk islamism

https://brixski.wordpress.com/2016/04/13/apokalyptisk-islamism-om-berattelsernas-betydelse/

En ice-breaker

https://brixski.wordpress.com/2016/04/10/en-vital-ice-breaker-mot-extremism-har-nu-fatt-sitt-erkannande/

Daesh är också berättelsen om Sverige

https://brixski.wordpress.com/2015/11/26/daesh-ar-ocksa-berattelsen-om-sverige/

De tusen fundamentalistiska nålsticken mot vår yta och mot berättelsen om Sverige

https://brixski.wordpress.com/2016/03/04/de-tusen-fundamentalistiska-nalsticken-mot-var-yta-och-mot-berattelsen-om-sverige/

Terrorismens hammare och extremismens nålstick

https://brixski.wordpress.com/2016/03/22/terrorns-hammare-och-extremismens-nalstick-slar-och-sticker-i-dag-i-bryssel-i-morgon-i/

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar

Prof. Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas

I dag gästas vi av Ann-Cathrin Engwall doktor i molekylär cellbiologi. Doktor Engwall analyserar och resonerar kring professor Jordan B Petersens budskap.

En mycket tänkvärd och läsvärd analys som ger det offentliga samtalet ett både bredare och djupare perspektiv.

Professor Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas

Några vänner har bett mig kommentera den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B Petersons budskap och jag har fått länkar där min gamla kurskamrat Henrik Brändén sågar några av hans påståenden och refererat till dem som ”pseudobiologi”. Jag har av olika skäl avvaktat, dels därför många andra redan skrivit om honom och dels för jag inte läst eller sett så mycket av professor Peterson innan.

Efter att läst igenom Henriks kritik så kan jag konstatera att han uppenbarligen är en av dem som blir så provocerad av Peterson att han fokuserar på att leta detaljfel med förstoringsglas. Man bör utgå från att Peterson är professor i psykologi och inte i biologi och det är ur det perspektivet man skall bedöma honom vetenskapligt. Peterson är dessutom kristen och det deklarerar han helt öppet. Petersons tolv levnadsregler ger definitivt en association till bibelns tio guds bud vilket nog är hans avsikt. Hans tolv levnadsregler är en modernare form av kristen etik som handlar om att vara ödmjuk, lyssna på andra med nyfikenhet och ta ansvar. Även om jag är ateist så kan jag ställa mig bakom denna typ av etik eftersom det borgar för sunda relationer till andra individer.

Tar man i beaktande hans kristna bakgrund kan man kanske också förstå att han antyder saker som det inte finns några som helst vetenskapliga bevis för men som kan uppfattas som en religiöst präglad tolkning som tex. att det redan för en miljard år sedan hos de dåtida livsformerna utvecklades en manlig och en kvinnlig personlighet, där den manliga kan associeras med ordning, och den kvinnliga med kaos. Ur ett rent biologiskt vetenskapligt perspektiv är detta påstående med stor sannolikhet inte korrekt men det skall nog istället ses som en religiös tolkning anpassad till skapelseberättelsen. De livsformer som existerade vid denna tid var sannolikt alltför primitiva för att ha en personlighet vilket Henrik påpekar och jag naturligtvis håller med om. Personligen tycker jag inte att det påverkar trovärdigheten av hans slutsatser angående kvinnors och mäns skillnader ur ett psykologiskt perspektiv. Skulle jag som biolog bli provocerad av detta skulle jag reta mig på alla religiösa i samhället då många religiösa sanningar baserar sig på ”psuedobiologiska” teser. Som alltmer övertygad ateist valde jag därför att lämna den svenska kyrkan. Man behöver inte gilla allt en individ för fram för att tycka att ett resonemang är intressant och tankeväckande.

Det var i teveprogrammet Skavlan jag hörde Jordan B Peterson för första gången. Det jag upplevde var en intellektuell person som argumenterade logiskt och rakt på sak utifrån sin psykologiska erfarenhet och han verkade komma till ungefär liknande basala slutsatser om könsskillnader och jämlikhet som jag själv gör utifrån min biologisk/medicinska bakgrund. Jämlikhet för mig betyder inte att alla individer skall vara likformiga som individer och det strider mot basala biologiska principer där genetiska mekanismer bidrar aktivt till att individuella skillnader ökar och därmed bidrar till vår utveckling.

Att det utvecklats två kön är en del av det biologiska systemet för att skapa större variation hos individerna i en grupp för att det gynnar överlevnaden av gruppen och framförallt avkomman. Konkurrensen mellan individer för att få para sig och föra sina gener vidare säkerställer en anpassning till miljön så att de mest framgångsrika egenskaperna under gällande förutsättningar förs vidare till nästa generation. Det vi kallar för status och dominansbeteende är egentligen ett sätt att demonstrera sina fördelar gentemot det motsatta könet.

Petersons gör enligt Bränden jämförelse mellan de dominansfenomen han erfarit hos gärdsmygar, humrar och hönor med de han ser hos människor vilket upprör honom. Jag blir inte lika upprörd eftersom jag utgår ifrån att han ser på världen utifrån sin sina personliga erfarenheter. Hos alla flockdjur förekommer det dominansbeteenden men hur det regleras neurologiskt i olika fall anser jag inte är inte så avgörande för Petersons teser om dominansbeteendet hos människan. Dominansbeteendet är definitivt kopplat till könet och är beroende av individuella nivåer av könshormon samt balansen mellan dessa. Henrik nämner serotonin som ett exempel på en basal nervsignalsubstans som kan variera pga av miljön och som kopplas till socialitet. Det är väl belagt att serotoninnivåerna är reglerade av könshormoner.

Män påverkas av att de har högre testosteronnivåer än kvinnor och detta leder till ett mer aggressivt dominansbeteende, effektivare muskeluppbyggnad och mer fysisk styrka. Det ger männen bättre förutsättningar för att försvara flocken och reviret men är också en orsak till att de dominerar mord- och våldstatistiken. Kvinnor kan också till viss del uppvisa dominansbeteende i form av tävlingsinstinkt etc även om det inte är lika frekvent förekommande som hos män. Det är dock männen som konkurrerar om kvinnornas uppmärksamhet genom att uppvisa överlevnadsegenskaper som dominans, styrka, aggressivitet, social status etc.

Framgångsrika män har lättare att hitta partners och kan ofta välja och vraka ibland kvinnor med hög kvinnlig status. Ingen ifrågasätter att rika och kända män även om de har allehanda övriga brister kan locka kvinnor som är både mycket vackra och betydligt yngre än männen i fråga. Donald Trump är tex. ett utmärkt exempel på detta. Många förundras också över att aggressiva kriminella män som sitter i fängelse uppvaktas av många till synes normala kvinnor trots att de både begått mord och andra grova våldshandlingar. Dessa män uppvisar ofta ett klassiskt dominansbeteende där aggressivitet är en bidragande faktor som lockar kvinnor. Kvinnorna som investerar betydligt mer energi i sin avkomma är därför mer kräsna i sitt val av partner. De väljer företrädesvis män med fördelaktiga överlevnadsegenskaper och hög status men de påverkas också av doftsignaler som återspeglar de immunologiska egenskaperna hos män. När kvinnor tillåts välja partner efter attraktion så väljer de en partner som kompletterar deras egna genetiska egenskaper immunologiskt och undviker att para sig med alltför närbesläktade individer. Inavlade populationer som tex Amish i USA har en betydligt större genetisk variation immunologiskt än vad man kan förvänta sig rent statistiskt. Därför är tvångsäktenskap med nära släktingar problematiskt även ur ett hälsoperspektiv för avkomman.

Vet man något om könsutvecklingen i fosterstadiet så förstår man att det är kvinnan är grundkönet och som är helt central för fortplantningen medan mannen är en vidareutveckling som kräver aktivering av vissa gener för att utvecklas korrekt. För många bokstavstrogna religiösa är detta faktum svårt att acceptera då det strider mot deras religiösa uppfattningar om människans tillblivelse. Könsutveckling är en evolutionär företeelse och utvecklingen går att följa från arter som vid behov kan växla kön från hona till hane när det råder obalans och det finns för få hanar i flocken då de mest dominanta honorna byter kön. Hos människa utvecklas de kvinnliga och manliga reproduktiva organen ur samma struktur under fosterstadiet vilket innebär att äggstockar och testiklar har samma ursprung. När könsutvecklingen inte fullbordas resulterar det i individer som rent biologiskt befinner sig i olika utvecklingsstadier mellan kvinna och man, sk. intersexuella individer. Ett exempel på detta är friidrottaren Semenya som har manlig genuppsättning, fungerande testiklar med normal testosteronproduktion men dessa har blivit kvar på äggstockarnas position pga av en ärftlig genmutation som hämmat processen.

När Peterson beskriver de omfattande studier som visat att individer gör betydligt mer könsstereotypa val i miljöer där man i generationer strävat efter jämlikhet mellan könen som i exempelvis i Sverige så provocerar det personer som Margot Wallström rejält som jobbar för andelar och antal som jämlikhetsprincip. En förklaring är att man väljer det man känner sig mest dragen till som individ och uppenbarligen påverkas detta av vårt biologiska kön. Precis som Peterson anser jag att saker som yrkesval, sysselsättning inte skall styras politiskt av en missriktad iver att jämna ut utfaller baserat på faktorer som kön och hudfärg tex. Jämlikhet för mig är inte likhet utan respekt för individens egna val baserat på förmåga, intresse och kapacitet. Det betyder på intet sätt att man skall diskrimineras pga sitt kön. Jag har själv i hela mitt liv strävat efter kunskap och att lära mig förstå min omvärld och mig själv och känner stor frustration över att det finns kvinnor i dagens Sverige som hindras ifrån att utbilda sig av sina familjer. Ett annat stort jämlikhetsproblem i dagens svenska samhälle, är nedvärderingen av kvinnliga styrkor, yrkesval och prioriteringar och den naiva tron på att man uppnår ett bättre och rättvisare samhälle genom att tvinga kvinnor att bli som män eller att feminisera männen. Det skapar bara olyckliga, vilsna individer som inte tillåts vara sig själva och som får problem med relationen till det motsatta könet. Jag tror att det är därför en person som Jordan B Petersen väcker ett så starkt gensvar hos framförallt många män. De möter en individ som bekräftar dem och deras identiteter som de män de faktiskt känner att de är och vill vara.

Stöds då dessa psykologiska observationer av könstereotypa val av biologiska observationer och fakta? När det kommer till könsspecifika egenskaper eller personlighetsdrag som är vanligare hos kvinnor respektive män så har man när man skannat hjärnorna hos ett stort antal personer noterat att det finns generella könsskillnader i hjärnans kommunikation mellan olika delar. Mäns hjärnor har fler och kraftigare nervförbindelser mellan hjärnans främre och bakre del. Det innebär att reaktionen på inkommande impulser är snabb och tiden till beslut därmed kort. Förmågan att fokusera och stänga ute störande intryck är också mer uttalad. Det speglar mannens biologiska roll att försvara flocken mot yttre hot. Att vänta för länge med att agera kan vara fatalt i en hotfull situation. Männen tar också riskerna i detta fall eftersom de är mer oumbärliga för avkommans överlevnad. Kvinnors hjärnor däremot har fler och kraftigare förbindelser mellan de båda hjärnhalvorna vilket innebär att de är bättre på att associera och processa flera saker samtidigt. Detta underlättar för kommunikation och för att förstå och tolka andra individer vilket är viktigt för den sociala gemenskapen i gruppen och för att kunna tillgodose barnens behov. Även detta speglar kvinnans biologiska roll som är den som investerar mest i sin avkomma rent biologiskt. Med träning kan individen naturligtvis utveckla nya hjärnförbindelser. Vissa grupper av antisociala män kan om de tränas i tidig ålder förbättra sin sociala förmåga medan kvinnor kan träna upp sin förmåga att fatta snabba beslut och kunna fokusera. Däremot är jag starkt emot att klä på pojkar flickkläder eller att tvinga dem att leka med dockor mot deras vilja. Det skapar trauman som kan bli livslånga och faktiskt få motsatt effekt tror jag. Män med låg social status hävdar sig på andra mer oacceptabla sätt tex genom att söka sig till kriminella gäng där de utför grova våldshandlingar som ger dem statushöjning. Jag tror att man måste bejaka pojkars manliga identitet redan som barn och sätta mycket tydliga gränser för vad som är acceptabelt. Det är som barn i leken man lär sig hantera gränser för att inte få problem som vuxen individ.

Min slutsats är att Jordan B Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas. Därför väcker han ett starkt engagemang och fyller föreläsningssalar. Han bekräftar det som de allra flesta känner på oss innerst inne. Det finns generella skillnader mellan kvinnor och män som inte bara är kroppsliga. Att försöka utradera dessa skillnader är ett omöjligt uppdrag. Vi måste acceptera och ta hänsyn till dessa skillnader för att verka för ett genuint jämlikt samhälle där alla vet var gränserna går.

Ann-Cathrin Engwall dr i molekylär cellbiologi

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | 4 kommentarer