Solidaritet på riktigt – vad är du beredd att ge!?

“- På kort sikt klarar vi inte skolgång och barnomsorg för de här barnen, säger kommunalrådet i Filipstad Per Gruvberger (S) som slår larm om att situationen är ohållbar.
– Det går inte att få fram lärare och lokaler hur som helst. Jag vet inte hur vi ska lösa det.
Han säger att med den akutsituation som råder, med sänkta krav på flyktingboenden, måste det också vara sänkta krav på annan samhällsservice.

– Det är en extraordinär situation och då måste man ha förståelse för att det är en speciell situation också när det gäller annan samhällsservice. Man får kanske se på kvalitén och servicenivån på ett annat sätt.

En skola för flyktingbarn med lägre krav?

– Jag vet inte hur vi ska klara det. Jag vet inte, säger han.

– Och det gäller samhällsservicen över huvudtaget som belastas, sjukvård och tandvård och skola och barnomsorg.”

I Stockholm och i Bryssel fattas det många fina beslut. Goda beslut. Men det är ingen konst alls att fatta goda beslut som vi alla gillar. Det kan vem som helst göra. Det svåra är att fatta beslut som går att verkställa. Beslut som inkapsulerar politikens grundväsen, nämligen att prioritera mellan individer och grupper av individer. 

Det är ohyggligt svårt. Så svårt att det överlåts till den nivå i vårt samhällsstyre där vi har mest kompetens av att hantera verkligheten, den kommunala nivån. Den nivå där 80 procent av välfärden produceras. 

Nu får vi alltså rikta in oss på ett A och ett B lag alternativt en sämre service för alla. Så vem håller upp handen först och bjuder in till att just dennes barns skola skall försämras!? Vem? Där prövas solidariteten på riktigt. Långt bortom mediala kampanjer och artistshower utförda av de som inte berörs. 

Nå Sverige är lite eljest. Sverige var en gång en förebild i sin jämlikhet och jämställdhet. Nu görs stora ansträngningar för att öka klyftorna i alla dimensioner. Det går dessutom fort när vänster-vänster dansar hand i hand med ultraliberaler.

Läs mer:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/filipstad-klarar-inte-flyktingmottagandet
 

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

De rättsliga redskapen finns – tillämpa redskapen. Nu!

Då svensk politik och svenska myndigheter verkar ha hamnat i ett närmast hypnotiskt tillstånd av overksamhet och tassande försiktighet så behövs det uppenbarligen utifrån kommande expertis som hjälper till med statens mest grundläggande uppgift, att tillämpa svensk lag. Ni vet den där lagen som ofta, men inte alltid, gäller oss alla.

Vi kan nog inte förvänta oss mer av en politikmarinerad detaljstyrd och karriärympad signalstyrd ängslig förvaltning. Vi kan inte längre förvänta oss korrekta lagpräglade stabila trygga ämbetsverk där alla är lika inför lagen. Vi kan inte heller förvänta oss statsledarkonst hos ledande politiker där de tydligt markerar att det finns en yta för aktivism och mediatrollande och en annan yta för myndighetsstyrning och myndighetsutövning. 

Vissa myndigheter och vissa politiker tramsar nu runt i en  ängslig försiktighet som börjar framkalla löje och förakt hos invånare, medborgare, skattebetalare och väljare som annars är vana att bli hållna i herrans tukt och förmaning av våra myndigheter. Fundera på tillitens betydelse för vårt system. Du har aldrig mer makt än vad den du talar till tror att du har. Aldrig. Makt i en demokrati utgår från tillit. Tillit till våra institutioner ger – som bl.a. professor Rothstein visar på – tillit mellan människor. Tillit ger låga transaktionskostnader. Tillit minskar alltså t.ex. behovet av kontroll. Om jag litar på att du sköter dina åtaganden så kommer jag att sköta mina åtaganden. Om jag vet att du och jag blir likvärdigt bemötta av staten så kommer jag att delta och bidra till vårt gemensamma. Det är ett samhälle där plikt och rätt går hand i hand. Det är som Per Albin Hansson beskrev det, det goda folkhemmet. Det är alltså samhällets – vi tillsammans – grundsten vi talar om. 

Låt oss ta ett mycket konkret exempel på när staten viker ned sig rakt av. Det gäller de senare årens olagliga ockupationerna av offentliga och privata ytor i Sverige. Myndigheter och politiskt ansvariga vrider sig i ångest över att behöva tala klarspråk. Istället stapplas argumenten på varandra varför de inte kan göra någonting. Absolut ingenting. Detta i situationer som vårt samhälle har hanterat otaliga gånger tidigare. Men nu har myndigheter och politiker fastnat i enda gigantisk hypnostillstånd. Eller kanske snarare som rådjuret som ställer sig blick stilla mitt på åkern i from förhoppning att inte bli upptäckt av rovdjuret, i det här fallet media. Vi som tittar på vet ju hur det slutar. De fälls och blir uppätna.

I de här specifika ärendena finns fullt tillämpbara lagrum. Som författningsexperten, folkrättsexperten, domaren, f.d. statssekreteraren vid Justitiedepartementet Krister Thelin har påpekat vid ett otal tillfällen. Lag finns. Tillämpa den.

“Polisen torde ha underlag att starta förundersökning angående misstanke om brott ( bl.a 8 kap Brb) därtill rätt att enl UtlänningsL företa sk inre utlänningskontroll. Kronogdemyndigheten har, enligt uppgift, ansett sig inte kunna handlägga ett avhysningsärende, eftersom identitetsuppgift saknas ( något som Polisen, likaledes enligt uppgift, inte anser sig skyldig att medverka till- felaktigt alltså eftersom Polisen har den rätt och skyldighet som angetts ovan). Dock torde Kronofogdemyndigheten, även utan polisbistånd och identitetsuppgifter, kunna delge genom sk kungörelsedelgivning ( avseende en “obestämd krets personer”).”

Ett annat mycket konkret exempel gäller myndigheternas tillämpning av och politikens uttalande gällande förhållanden som finns direkt reglerade i FN:s Flyktingkonvention. Å ena sidan svensk passivitet å andra sidan en tydlig konvention. Johan Westerholm har på Ledarsidorna.se http://ledarsidorna.se/2015/09/ordning-och-reda/ redogjort närmare för innehållet och dess konsekvenser. 

”Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of public order.”

(FN:s Flyktingkonvention)

“I detta fall har en flykting att förhålla sig till den registreringsplikt enligt Dublin 3 som ankomstland, ansökt om flyktingstatus i det land som är dess slutdestination samt den svenska utlänningslagen. Nu agerar dessa människor, i ett tryggt land, på ett sådant sätt att de medverkar till att lagar och regelverk sätts ur spel. Grundprincipen är att det EU-land som medverkat till den asylsökandes inresa i EU ska pröva ansökan. Om den asylsökande har familjemedlemmar som redan beviljats asyl i ett annat medlemland så ska ansökan behandlas av det landet.”

Slutsats: rättsliga redskap finns i övermått. Däremot saknas förmåga och viljan att använda ämbetet och lagen. I förlängningen borde det nu aktuella underlåtenhetsbeteendet föranleda granskning av Justiteombudsmannen och Konstitutionsutskottet. Därtill bör det tillsättas en parlamentarisk översyn av hur svensk förvaltning styrs, hur efterlevnaden av gällande lag skall garanteras samt hur ansvarsutkrävandet skall kunna förbättras.

Posted in Defence- and Securitypolicy | 2 Comments

Demokratin som system korrigerar fuskaren

Demokratin som system bygger inte på att konflikter – friktion – skall rundas. Tvärtom. Demokrati är ett konfliktlösningssystem. Ett system för att hantera makt. För att systemet och dess aktörer skall fungera fullt ut och leverera mest och bäst krävs att friktionen fungerar, dvs att det finns ett konfliktläge mellan opposition och regering. Inte på pappret utan i verkligheten. En knivskarp reell konkurrens om makten. Det är bra för systemet demokrati och det är bra för systemets aktörer, partierna och ytterst väljarna.

I dag uppfattar tillräckligt många av systemets ingående aktörer, framförallt väljarna, att det i realiteten finns en opposition, Sverigedemokraterna (SD). Att ett parti som (SD) med sin positionering som opposition växer är följdriktigt i ett demokratiskt system. Systemet kommer i sig alltid att premiera de som uppfattas som den enda oppositionen. 

Varje försök att skapa överenskommelser som på olika vis bakbinder en opposition kommer efterhand leda till att en ny opposition utvecklas och efterhand förstärker sin opposition. Det är en grundfunktion i ett demokratiskt system, en adaptiv säkerhetsventil. Det går helt enkelt inte att fuska utan att systemet för eller senare självkorrigerar fuskaren.

Jag har skrivit om detta systemförhållande  i flera bloggposter. Varje gång utifrån ett alltmer starkare bakgrundsmuller av eroderande samhällsstyrning. 
Nu börjar läget bli akut. Vi ser nu hur vitala samhällsfunktioner allt mindre agerar utifrån de lagar som beslutats av Riksdagens genom i allmänna val utsedda riksdagsledamöter. 

Ansvarsprincipen gäller i dess båda avseenden, dvs att de som ansvarer för vissa funktioner i normalläget även ansvarar för dessa i kristider OCH gör det utifrån given lag. Nu  ser vi hur vissa samhällsfunktioner börjar agera utifrån tillfälliga mediala fokus och medias prioriteringar. Alltmer av samhällsstyrningen sker ad hoc utifrån den högljudda aktivismen. Det är förstås ohållbart i längden. 

Ett land som inte rakt av byggs på lag och lagens tillämpning får snabbt problem med invånarnas, skattebetalarnas, väljarnas och medborgarnas tillit. Tilliten till våra institutioner har hittills sett i ett jämförande internationellt perspektuv varit unikt stor i Sverige. Låt oss fortsätta hedra och bevara denna tillit till institutionerna och därmed även tilliten mellan människorna i vårt land. 

Vi är alla förlorare om samhällsstyrningen tillåts fortsätta erodera. För vem ska då bestämma vems makt som skall gälla? Vems lag som skall gälla? Den som är starkare än staten där staten lämnar ytan!?

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 2 Comments

EU:s ledare – please be the bigger ones

Då justitie- och migrationsministrar i går röstade om fördelning av 120 000 flyktingar valde fyra av EU:s 28 länder att säga nej: Ungern, Tjeckien, Slovakien och Rumänien. I dag kommer uppgifter om att Europeiska socialdemokratiska partiet, PES, utreder en uteslutning av det slovakiska partiet “Riktning – socialdemokrati”. Orsaken är premiärminister Robert Ficos uttalanden om att Slovakien snart kan “vakna upp med hundra tusen personer från arabvärlden här”. Att det råder stora värderingsskillnader mellan EU:s länder är förstås helt naturligt. Att det också råder stora värderingsskillnader mellan samma partier från de olika medlemsstaterna är ingen nyhet men migrationskrisen skapar nu ett krisläge där motsättningarna kommer upp på de gemensamma borden. 

Frågan är vad politiken duger till!? Om polarisering kring värderingsskillnader och avhumanisering av hela europeiska länder, deras partier och ländernas medborgare blir vägen framåt eller om de något äldre medlemsstaterna förmår att fortsätta vara “the bigger one”!? 

Vi befinner oss i ett läge där våra politiska förtroendevalda inte längre kan tillåta sig att göra bombastiska uteslutande uttalanden. Vi befinner oss i ett läge där det är dags för de något mindre orden. 

Men också där det är dags att ställa frågan: “ser vi enbart den hand som visas upp eller klarar vi att se där bakom?”. Vem gynnas mest av att dessa stater isoleras och isolerar sig bort från våra europeiska gemenskap?

En intressant utveckling där samma väst som inkluderade dessa stater nu skyndar på deras urträde ur unionen. Det ärösteuropeiska stater som nog i princip är allergiska mot det som de uppfattar som diktater då det inte är mer än 25 år sedan diktaten kom från Moskva. 

Samtidigt tar de förstås gladeligen emot de slantar som Sverige och andra stater skjuter in i systemet. Detta samtidigt som de överlåter till oss att ta hand om deras fattigaste och mest diskriminerade medborgare.

Som så ofta är det lätt att hålla sams i de goda tiderna när kakan som ska delas på känns oändlig. Solidaritet, sammanhållning och gemenskap på riktigt prövas dock när krisen infinner sig. 

Om inte EU överlever den nuvarande situationen utan att medlemmar lämnar då finns det all anledning att ifrågasätta övriga samarbetens förmåga att överleva kritiska moment, t.ex. det gemensamma skyddet och i dess yttersta form försvaret av våra yttre gränser. 

Nu fordras statsledarskap bortom epitet, uteslutning och exkludering. Nu fordras dialog, morot och piska. En sådan dialog, morot och piska innefattar inte isolering, uteslutning och exkludering. Det fungerar inte i Sverige och det kommer inte att fungera i EU som sammanslutning. Be the bigge one.

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Den nakna flyktingen, det kognitiva fönstret och extremistrekryteraren

“- Det handlar mest om unga människor som kommer ensamma in i landet. De är i särskilt behov av hjälp, stöd och kontakt. Just detta behov missbrukar salafisterna och försöker vinna deras förtroende för att binda dem till den salafistiska gruppen, säger säkerhetspolisens Markus Schäfer till BR.

De första kontakterna äger rum på järnvägsstationen. De anländande tilltalas på arabiska och erbjuds hjälp under de första veckorna i Tyskland.

Enligt säkerhetspolisen är kampanjens mål att försvåra integrationen i samhället av flyktingarna – och att istället radikalisera dem religiöst.”

Självklart! Det vi nu ser ske på ett närmast nonchalant öppet manér och som beskrivs i http://www.svt.se/nyheter/utrikes/extremister-varvar-redan-flyktingar-i-tyskland har pågått länge i Europa. Sverige är inte ett undantag. 

Rekrytering ska alltid ske när det kognitiva fönstret är öppet. Extremism är en kognitiv parasit. När du är på flykt och du är som mest naken psykiskt och fysiskt då är du som mest mottaglig för att initieras i den subtila rekryteringen.

Under lång tid har salafisterna stärkt sin ställning genom infiltration och subversion såväl i det civila samhället som i de politiska partierna. Det följer helt de strategier som hårdföra grupper som t.ex. AQ har anfört som framgångsrika i kampen mot de s.k. otrogna samt andra muslimer som avvisar salafisternas tolkning och tillämpning av islam. 

Det rör sig om grupper med få medlemmar och direkta anhängare med ett budskap som har stöd bland en något större krets men samtidigt självklart avvisas av de allra flesta muslimer. 

Det rör sig om organisationer och nätverk som hatar den demokratiska statens värderingar om individuella friheter och andra mänskliga rättigheter samtidigt som de såväl uppbär offentliga bidrag som bidrar tillEdit att polarisera det offentliga samtalet. Oftast genom att marinera sina kritiker som islamofober. Själva kallar de sig gärna rasifierade samtidigt som de uttrycker grov rasism genom att hata och avsky andra etniciteter, kulturer och religiösa uttryck. De för vidare och förädlar en rasism som är utbredd i den mest rasistiska regionen i världen, Mellanöstern.

Nu vaknar dock alltfler krafter och plockar upp de kunskapens och erfarenhetens stafettpinnar som förortens kvinnor och ledande samhällsdebattörer som Nalin Pekgul, Carina Hägg, Sakine Madon m.fl. handsträcker! 

Vi har en lång resa framför oss men den måste göras om vi vill behålla vårt öppna demokratiska samhälle, våra fri- och rättigheter och vår syn på alla människors – kvinnors och mäns, flickors och pojkars – likvärdighet. Om vi vill behålla våra mänskliga rättigheter.

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights | Leave a comment

Den som nervöst och enfaldigt motspeglar sin motståndares drag blir snart schack matt

“Det folkliga stödet i flyktingfrågan återspeglas inte i opinionen.” Vem hos Aftonbladet som än satte den meningen spelar mindre roll. Det intressanta är att den sattes, att den passerade och att den publicerades. Demokratisyn!?

Nåväl bifogat http://www.status.st återfinns såväl de enskilda opinionsundersökningarna som trendstatistik och medelvärden för SD:s utveckling. Som sagt, det mesta är sagt om orsaker och åtgärder och alla hörn är inmålade. Under tiden växer SD…dag för dag… Under tiden utövar de en oerhörd indirekt makt över övriga partier då deras agerande i allt väsentligt går ut på en sak, nämligen att nervöst förflytta sig till motsatta positioner vad än SD spelar ut. Det är att ha makt. Enorm makt. Medan (M) och (S) låter det ske firar polerna nya triumfer oavsett de heter (SD) eller (MP). Mittemellan står väljarna, medborgarna, skattebetalarna och invånarna och knyter näven i fickan och undrar vad som händer.

Det vi vet och som nu bekräftas i opinionsundersökning efter opinionsundersökning är att den som nervöst och enfaldigt motspeglar sin motståndares drag alltid ligger ett drag efter och är ödesbestämd att bli schack matt.

Posted in Defence- and Securitypolicy | 3 Comments

Hösten när socialdarwinismen återkom – Den oreflekterade socialdarwinismen

Halva Syriens befolkning är på flykt samtidigt som läget i Mellanöstern blir allt värre. Samtidigt måste FN:s livsmedelprogram skära ner på ransonerna. En följdeffekt är förstås att ännu fler syrier flyr.

Det är i Syrien och dess omedelbara närhet som tillvaron är svårast för de allra flesta och de blir allt fler.
Enligt World Food Programme är över 12 miljoner människor i behov av humanitär hjälp, varav 7,6 miljoner som interna flyktingar i Syrien och 4 miljoner registrerade som flyktingar i grannländer.

Tragiskt och något oerhört själviskt är att vi nu faciliterar den etniska, religiösa och kulturella rensningen i Mellanöstern och tvingar fler människor att fly från sina hem till en osäker framtid i Europa. Vi gör det genom att i allt större utsträckning använda resurserna på hemmaplan. En egoism utan gränser.

Detta istället för att satsa rejäla uthålliga resurser för att regla av och skydda samt utveckla till goda exempel allt större regioner i Syrien och Irak. När vi ser tillbaka om tjugo år undrar jag om vi inte kommer att se på den här tiden som åren när vi bidrog till att ytterligare och kanske rentav slutligen krossa hoppet hos människor i Mellanöstern om en bättre framtid i sin egen hembygd. Ett lamslaget internationellt samfund som nu endast springer på det som är mest akut i ett snävt europeiskt perspektiv.

Samtidigt i Mellanöstern gör diktaturerna i Saudi m.fl. sina geopolitiska vinster och får media att vända blicken och analysen bort från deras direkta skuld. Samtidigt i Mellanöstern gör terroristerna och de livstilskriminella i ISIS sina ekonomiska vinster på rasism, fördrivning, förslavning i Syrien och Irak med dubbel vinst i traffickingen till Europa.

Samtidigt dör de kvinnor och barn som inte kan fly och inte heller kan överleva den darwinismens flykt och urval som Europa nu på olika sätt faciliterar. Kvar i Mellanöstern blir ett helvetets förgård som inga manifestationer i Europa ser eller bryr sig om. De som blir kvar får helt enkelt utplånas och utrotas.

En tidsepok när socialdarwinismen åter blev legio. Den här gången den oreflekterade socialdarwinismens naturliga urval. Vidrigt.

Posted in Defence- and Securitypolicy | 8 Comments