Nu omhändertas de som ägde och fostrade i hatets berättelser och bilder

Nr 5 av de ledande våldsbejakande islamisterna i Sverige är nu omhändertagen av Säkerhetspolisen. Notera att det är vd:n för den s.k. ”Vetenskapsskolan”.

Samtliga dessa individer som omhändertagits har skaffat sig positioner där de har kunnat sprida sina berättelser och bilder. Hatets och polariserandets bilder. Parallellsamhällets förespråkare och agitatorer. Berättelserna om dolkstötslegenderna. Legenderna om Sverige som genommarinerat i diskriminering, islamofobi etc. etc. Rasismens berättelser och bilder med hatet mot judar, kristna, sunnimuslimer, shiamuslimer, sufi osv. Alla dem som inte accepterar våldsbejakande islamism, salafism och jihadism. Uppviglandet av unga individer med målet att de ska ansluta sig till IS och/eller jihadismen i Europa. Hatets kolportörer.

Hur många ungdomar och unga vuxna har dessa individer rykt undan framtidshoppet för i form av en förlorad vilja att och tro på förmågan att göra sin livsresa?

De har varit ivrigt påhejade av och faciliterade av delar av politiken och delar av det civila samhället. Skrämmande kombination av naivitet, okunskap och omdömeslöshet.

Läs mer:

https://www.expressen.se/gt/sapo-har-slagit-till-mot-vetenskapsskolans-vd/

https://doku.nu/tag/vetenskapsskolan/

Annonser
Publicerat i Defence- and Securitypolicy | 1 kommentar

Även Sverige bör ge särskilt stöd till terrorismens offer

I dag är det två år sedan terroristen mördade och skadade individer i vårt samhälle. Mitt i hjärtat av vårt samhälle slog terroristen till. Mitt i vardagen. Rakt mot de mest oskyldiga. Rakt mot de mest värnlösa. Terrorismens innersta väsen handlar om att ingjuta fruktan i individer och i vår gemenskap. Terrorismen riktar in sig på att med sina fega dåd skapa hat och motsättningar och att splittra gemenskaper. Terrorismen är den feges vapen. Likt andra predatorer inriktar sig även terroristen på de mest värnlösa individerna.

Ett samhälles karaktär definieras och avgörs av hur väl det skyddar, förstår och tar hand om bl.a. sina skadade och deras anhöriga.

Varför bör just offren för terror uppmärksammas särskilt? Svaret återfinns i terrorns medel, syfte och mål.

Av definitionen för vad som är att anse som terror kan vi förstå att de individer som blir skadade och mördade av terrorister blir det i en alldeles speciell mening och betydelse. De blir ställföreträdare för terrorns målyta, nämligen vårt gemensamma samhälle. Terroristen använder individer och grupper av individer för att attackera samhället och nå sina mål.

Såväl svensk som många andra länders terrorlagstiftning och internationella konventioner innehåller vissa grundläggande kriterier som ska vara uppfyllda för att terrorbrott skall anses föreligga. Den svenska lyder:

”För terroristbrott döms den som begår en gärning som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation om avsikten med gärningen är att

1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.”

Det internationella samfundet har under många decennier försökt men inte lyckats finna en gemensam definition. Det finns länderspecifika definitioner och regionala definitioner antagna och det finns olika internationella uttalanden som i mångt och mycket påminner om varandra. Gemensamt för flertalet är dock att de i sina definitioner av terrorism i huvudsak innefattar dessa fyra kriterier. De kan anses utgöra en vital kärna i definitionerna av terrorism.

En vital kärna där individer blir ställföreträdare för terrorns målyta, vårt gemensamma samhälle.

Om staten inte förmår att av rent humanitära skäl rikta omfattande stödinsatser så bör staten åtminstone mot bakgrund av ställföreträdarskapet ägna särskild omsorg åt offren för terrordåd.

Det är hög tid att staten inrättar en särskild fond för terrorismens offer. En fond där vi som gemenskap stödjer de av våra medmänniskor som drabbats av terroristen och terrorismen.

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar

Varför bör det inrättas en internationell tribunal mot krigsförbrytarna, folkmördarna och terroristerna i IS?

En vanlig fråga är varför vi bör inrätta en tribunal mot krigsförbrytarna, folkmördarna och terroristerna i IS?

Svaret är tyvärr att försent vidtagna åtgärder nationellt gör det nödvändigt.

Ett bedrägligt lugn i Europa

Att IS nu är besegrade i Levanten innebär

– dels att terrorn i Levanten avtar tills den anpassar sig till nya förutsättningar och sedan växer till sig för att åter bli synbar och märkbar.

– dels att terrorn nu intensifieras i bl.a. Europa.

Sedan en tid råder det ett bedrägligt lugn. Ett lugn som avbryts då och då av de återvändande IS-förbrytare som nu har återgått till sitt tidigare livsstilskriminella beteende. Somliga av dem kommer att brytas ned av en kombination utav den livsstilen och upplevelserna av sitt skamfyllda uppträdande i Levanten. Somliga kommer dock att gå stärkta ur sin friktion i Levanten och återuppta sin terrorism här i Europa . Det bedrägliga lugnet är snart över.

En farlig brygd

Bedömningen i dag är att cirka 100 folkmördare, krigsförbrytare och terrorister från Sverige är kvar i Levanten. Men uppgifterna är svåra att få bekräftade. Cirka 150-170 har återvänt till Sverige.

Vi har haft en ökning av våldsbejakande salafistiska extremister från 200 individer år 2009/10 till 2000 individer tio år senare.

Riskbedömningen är att cirka en av hundra individer är beredd att utföra terrorbrott vid återkomsten till Sverige. Om två individer förmår motivera några av sina medterrorförbrytare från IS tillsammans med några av de 2000 våldsbejakande salafistiska individerna då har vi en riktigt farlig brygd.

Försent införd terrorlagstiftning

Det är i dag i princip omöjligt att i en svensk domstol döma för terroristbrott de individer som återvänt.

– Dels är det svårt med bevisföring

– dels ställer politikens senfärdighet med lagstiftning till det ordentligt.

Först 2016 blev det förbjudet med terrorresor. Flertalet som från Sverige anslöt sig till IS gjorde det 2014–2015, och kan således enligt legalitetsprincipen inte dömas enligt den lagen. Vi saknar också fortfarande lag som förbjuder deltagande i en terroristorganisation.

Utred, åtala och döm för folkmord och krigsförbrytelser

Nu återstår att utreda, åtala och döma för folkmord och krigsförbrytelser. Det är hög tid att inrätta en internationell tribunal. Det kan t.ex. ske på plats i Irak. Ett möjligt hinder mot att dessa förbrytare utreds, åtalas och döms i Irak i en internationell tribunal såsom Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) är att Irak (och Syrien) inte är parter till Romstadgan. Om FN:s säkerhetsråd ger domstolen behörighet kan dock processen rulla på, t.ex. i andra närliggande indirekt berörda stater än i Irak. Erfarenheten visar att det tar tid, men också att det ger bäst resultat att inrätta tribunaler som får verka under lång tid med uthållighet och precision. Det gör det möjligt att söka efter bevis och vittnen. Det är ett åtagande som bör upprätthållas över kanske rentav tre – fyra decennier.

Medverka med rättsstatligt stöd

Det är alla anständiga staters och medborgares skyldighet och ansvar att medverka med underrättelser, forensik, utredare, åklagare och domare samt att finansiera denna uthålliga långvariga rättsprocess inklusive inkapaciteringen av dessa förbrytare.

Sista chansen att göra rätt

Nu är sista chansen för stater som Sverige att äntligen göra rätt för sig. Offren och Sverige som gemenskap behöver denna rättsliga etiska och moraliska resning.

Rätten och rättsstaten skall agera uthålligt och precist

Var och en av dessa förbrytare skall veta att även den som återvänt till Sverige en dag, kanske om ett år eller om ett decennium, kommer att bli hämtad, häktad, åtalad och dömd för dels krigsbrott och/eller folkmord dels terrorbrott.

Rättvisan skall vara uthållig och precis.

Not:

En forskarrapport beställd av FN beskrev läget år 2017:

”A November 2017 study, based on gures from 79 countries, calculated that nearly 7,000 FTFs had died on the battleeld and a further 14,900 had left the conflict zones. Of this latter group, only 36 per cent (5,395) were currently imprisoned, while 46 per cent (6,837) had returned home without entering the criminal justice system.”

Läs mer:

Strategi mot resande stridande terrorister

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/amp/

Infrastruktur för att förebygga och motverka

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/01/23/infrastruktur-for-att-forebygga-och-motverka-resande-stridande/amp/

Om inte partierna vill konfrontera extremisternas bildsättning, berättelser och nätverk, vilka ska då göra det?

https://brixski.wordpress.com/2015/05/25/om-inte-partierna-vill-konfrontera-extremisternas-bildsattning-berattelser-och-natverk-vilka-ska-da-gora-det/

Jag har nog aldrig mött en lycklig terrorist

https://brixski.wordpress.com/2014/02/20/jag-har-nog-aldrig-mott-en-lycklig-terrorist/

Så inympas hatet

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/10/28/de-resande-stridande-sa-inympas-hatet-i-nasta-generation/amp/

Ask förtjänar inte all aska när roddarna ror

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/08/20/ask-fortjanar-inte-all-aska-nu-nar-roddarna-ror-sa-svetten-lackar/amp/

Handlingsplan

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/01/11/forslag-till-handlingsplan-mot-resande-stridande/amp/

En naiv revolutionsromantik

https://brixski.wordpress.com/2017/12/28/en-naiv-revolutionsromantik-faciliterar-terrorister-i-sverige/

Varför offren bör ges särskild omsorg

https://brixski.wordpress.com/2017/11/09/varfor-terrorns-offer-bor-ges-sarskild-uppmarksamhet-och-omsorg/

En speciell plats för de som inte agerar

https://brixski.wordpress.com/2017/10/21/a-very-special-place-of-shame-for-those-who-do-not-act-on-the-crimes-committed-in-iraq-and-syria/

Jaga dem uthålligt

https://brixski.wordpress.com/2017/08/08/det-ar-nu-nar-de-resande-stridande-terroristerna-atervander-som-ratten-ska-jaga-dem-uthalligt-och-precist-ar-efter-ar-och-nar-de-minst-anar-det-slar-den-kyliga-rannsakande-och-domande-ratten-till/

Sist på bollen

https://brixski.wordpress.com/2017/04/05/varfor-ar-svensk-politik-sa-ofta-sist-pa-bollen/

Avhopp eller avradikalisering

https://brixski.wordpress.com/2017/03/13/avhopp-eller-avradikalisering/

Desillusionerade kvinnor och män är en giftig cocktail

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/06/12/overgivna-desillusionerade-kvinnor-och-man-ar-en-giftig-cocktail/amp

Extremismen kan aldrig stoppas men den skall inte heller gödas

https://brixski.wordpress.com/2016/07/21/extremismen-kan-aldrig-stoppas-men-den-skall-inte-heller-godas-och-faciliteras/

Som de gamla sjunga kvittra de unga

https://brixski.wordpress.com/2016/06/13/som-de-gamla-sjunga-kvittra-de-unga-aven-omar-bateens-far-gav-en-berattelse/

Värderingskampen har enbart  påbörjats

https://brixski.wordpress.com/2016/04/20/varderingskampen-har-enbart-paborjats/

Apokalyptisk islamism

https://brixski.wordpress.com/2016/04/13/apokalyptisk-islamism-om-berattelsernas-betydelse/

En ice-breaker

https://brixski.wordpress.com/2016/04/10/en-vital-ice-breaker-mot-extremism-har-nu-fatt-sitt-erkannande/

Daesh är också berättelsen om Sverige

https://brixski.wordpress.com/2015/11/26/daesh-ar-ocksa-berattelsen-om-sverige/

De tusen fundamentalistiska nålsticken mot vår yta och mot berättelsen om Sverige

https://brixski.wordpress.com/2016/03/04/de-tusen-fundamentalistiska-nalsticken-mot-var-yta-och-mot-berattelsen-om-sverige/

Terrorismens hammare och extremismens nålstick

https://brixski.wordpress.com/2016/03/22/terrorns-hammare-och-extremismens-nalstick-slar-och-sticker-i-dag-i-bryssel-i-morgon-i/

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar

Prof. Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas

I dag gästas vi av Ann-Cathrin Engwall doktor i molekylär cellbiologi. Doktor Engwall analyserar och resonerar kring professor Jordan B Petersens budskap.

En mycket tänkvärd och läsvärd analys som ger det offentliga samtalet ett både bredare och djupare perspektiv.

Professor Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas

Några vänner har bett mig kommentera den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B Petersons budskap och jag har fått länkar där min gamla kurskamrat Henrik Brändén sågar några av hans påståenden och refererat till dem som ”pseudobiologi”. Jag har av olika skäl avvaktat, dels därför många andra redan skrivit om honom och dels för jag inte läst eller sett så mycket av professor Peterson innan.

Efter att läst igenom Henriks kritik så kan jag konstatera att han uppenbarligen är en av dem som blir så provocerad av Peterson att han fokuserar på att leta detaljfel med förstoringsglas. Man bör utgå från att Peterson är professor i psykologi och inte i biologi och det är ur det perspektivet man skall bedöma honom vetenskapligt. Peterson är dessutom kristen och det deklarerar han helt öppet. Petersons tolv levnadsregler ger definitivt en association till bibelns tio guds bud vilket nog är hans avsikt. Hans tolv levnadsregler är en modernare form av kristen etik som handlar om att vara ödmjuk, lyssna på andra med nyfikenhet och ta ansvar. Även om jag är ateist så kan jag ställa mig bakom denna typ av etik eftersom det borgar för sunda relationer till andra individer.

Tar man i beaktande hans kristna bakgrund kan man kanske också förstå att han antyder saker som det inte finns några som helst vetenskapliga bevis för men som kan uppfattas som en religiöst präglad tolkning som tex. att det redan för en miljard år sedan hos de dåtida livsformerna utvecklades en manlig och en kvinnlig personlighet, där den manliga kan associeras med ordning, och den kvinnliga med kaos. Ur ett rent biologiskt vetenskapligt perspektiv är detta påstående med stor sannolikhet inte korrekt men det skall nog istället ses som en religiös tolkning anpassad till skapelseberättelsen. De livsformer som existerade vid denna tid var sannolikt alltför primitiva för att ha en personlighet vilket Henrik påpekar och jag naturligtvis håller med om. Personligen tycker jag inte att det påverkar trovärdigheten av hans slutsatser angående kvinnors och mäns skillnader ur ett psykologiskt perspektiv. Skulle jag som biolog bli provocerad av detta skulle jag reta mig på alla religiösa i samhället då många religiösa sanningar baserar sig på ”psuedobiologiska” teser. Som alltmer övertygad ateist valde jag därför att lämna den svenska kyrkan. Man behöver inte gilla allt en individ för fram för att tycka att ett resonemang är intressant och tankeväckande.

Det var i teveprogrammet Skavlan jag hörde Jordan B Peterson för första gången. Det jag upplevde var en intellektuell person som argumenterade logiskt och rakt på sak utifrån sin psykologiska erfarenhet och han verkade komma till ungefär liknande basala slutsatser om könsskillnader och jämlikhet som jag själv gör utifrån min biologisk/medicinska bakgrund. Jämlikhet för mig betyder inte att alla individer skall vara likformiga som individer och det strider mot basala biologiska principer där genetiska mekanismer bidrar aktivt till att individuella skillnader ökar och därmed bidrar till vår utveckling.

Att det utvecklats två kön är en del av det biologiska systemet för att skapa större variation hos individerna i en grupp för att det gynnar överlevnaden av gruppen och framförallt avkomman. Konkurrensen mellan individer för att få para sig och föra sina gener vidare säkerställer en anpassning till miljön så att de mest framgångsrika egenskaperna under gällande förutsättningar förs vidare till nästa generation. Det vi kallar för status och dominansbeteende är egentligen ett sätt att demonstrera sina fördelar gentemot det motsatta könet.

Petersons gör enligt Bränden jämförelse mellan de dominansfenomen han erfarit hos gärdsmygar, humrar och hönor med de han ser hos människor vilket upprör honom. Jag blir inte lika upprörd eftersom jag utgår ifrån att han ser på världen utifrån sin sina personliga erfarenheter. Hos alla flockdjur förekommer det dominansbeteenden men hur det regleras neurologiskt i olika fall anser jag inte är inte så avgörande för Petersons teser om dominansbeteendet hos människan. Dominansbeteendet är definitivt kopplat till könet och är beroende av individuella nivåer av könshormon samt balansen mellan dessa. Henrik nämner serotonin som ett exempel på en basal nervsignalsubstans som kan variera pga av miljön och som kopplas till socialitet. Det är väl belagt att serotoninnivåerna är reglerade av könshormoner.

Män påverkas av att de har högre testosteronnivåer än kvinnor och detta leder till ett mer aggressivt dominansbeteende, effektivare muskeluppbyggnad och mer fysisk styrka. Det ger männen bättre förutsättningar för att försvara flocken och reviret men är också en orsak till att de dominerar mord- och våldstatistiken. Kvinnor kan också till viss del uppvisa dominansbeteende i form av tävlingsinstinkt etc även om det inte är lika frekvent förekommande som hos män. Det är dock männen som konkurrerar om kvinnornas uppmärksamhet genom att uppvisa överlevnadsegenskaper som dominans, styrka, aggressivitet, social status etc.

Framgångsrika män har lättare att hitta partners och kan ofta välja och vraka ibland kvinnor med hög kvinnlig status. Ingen ifrågasätter att rika och kända män även om de har allehanda övriga brister kan locka kvinnor som är både mycket vackra och betydligt yngre än männen i fråga. Donald Trump är tex. ett utmärkt exempel på detta. Många förundras också över att aggressiva kriminella män som sitter i fängelse uppvaktas av många till synes normala kvinnor trots att de både begått mord och andra grova våldshandlingar. Dessa män uppvisar ofta ett klassiskt dominansbeteende där aggressivitet är en bidragande faktor som lockar kvinnor. Kvinnorna som investerar betydligt mer energi i sin avkomma är därför mer kräsna i sitt val av partner. De väljer företrädesvis män med fördelaktiga överlevnadsegenskaper och hög status men de påverkas också av doftsignaler som återspeglar de immunologiska egenskaperna hos män. När kvinnor tillåts välja partner efter attraktion så väljer de en partner som kompletterar deras egna genetiska egenskaper immunologiskt och undviker att para sig med alltför närbesläktade individer. Inavlade populationer som tex Amish i USA har en betydligt större genetisk variation immunologiskt än vad man kan förvänta sig rent statistiskt. Därför är tvångsäktenskap med nära släktingar problematiskt även ur ett hälsoperspektiv för avkomman.

Vet man något om könsutvecklingen i fosterstadiet så förstår man att det är kvinnan är grundkönet och som är helt central för fortplantningen medan mannen är en vidareutveckling som kräver aktivering av vissa gener för att utvecklas korrekt. För många bokstavstrogna religiösa är detta faktum svårt att acceptera då det strider mot deras religiösa uppfattningar om människans tillblivelse. Könsutveckling är en evolutionär företeelse och utvecklingen går att följa från arter som vid behov kan växla kön från hona till hane när det råder obalans och det finns för få hanar i flocken då de mest dominanta honorna byter kön. Hos människa utvecklas de kvinnliga och manliga reproduktiva organen ur samma struktur under fosterstadiet vilket innebär att äggstockar och testiklar har samma ursprung. När könsutvecklingen inte fullbordas resulterar det i individer som rent biologiskt befinner sig i olika utvecklingsstadier mellan kvinna och man, sk. intersexuella individer. Ett exempel på detta är friidrottaren Semenya som har manlig genuppsättning, fungerande testiklar med normal testosteronproduktion men dessa har blivit kvar på äggstockarnas position pga av en ärftlig genmutation som hämmat processen.

När Peterson beskriver de omfattande studier som visat att individer gör betydligt mer könsstereotypa val i miljöer där man i generationer strävat efter jämlikhet mellan könen som i exempelvis i Sverige så provocerar det personer som Margot Wallström rejält som jobbar för andelar och antal som jämlikhetsprincip. En förklaring är att man väljer det man känner sig mest dragen till som individ och uppenbarligen påverkas detta av vårt biologiska kön. Precis som Peterson anser jag att saker som yrkesval, sysselsättning inte skall styras politiskt av en missriktad iver att jämna ut utfaller baserat på faktorer som kön och hudfärg tex. Jämlikhet för mig är inte likhet utan respekt för individens egna val baserat på förmåga, intresse och kapacitet. Det betyder på intet sätt att man skall diskrimineras pga sitt kön. Jag har själv i hela mitt liv strävat efter kunskap och att lära mig förstå min omvärld och mig själv och känner stor frustration över att det finns kvinnor i dagens Sverige som hindras ifrån att utbilda sig av sina familjer. Ett annat stort jämlikhetsproblem i dagens svenska samhälle, är nedvärderingen av kvinnliga styrkor, yrkesval och prioriteringar och den naiva tron på att man uppnår ett bättre och rättvisare samhälle genom att tvinga kvinnor att bli som män eller att feminisera männen. Det skapar bara olyckliga, vilsna individer som inte tillåts vara sig själva och som får problem med relationen till det motsatta könet. Jag tror att det är därför en person som Jordan B Petersen väcker ett så starkt gensvar hos framförallt många män. De möter en individ som bekräftar dem och deras identiteter som de män de faktiskt känner att de är och vill vara.

Stöds då dessa psykologiska observationer av könstereotypa val av biologiska observationer och fakta? När det kommer till könsspecifika egenskaper eller personlighetsdrag som är vanligare hos kvinnor respektive män så har man när man skannat hjärnorna hos ett stort antal personer noterat att det finns generella könsskillnader i hjärnans kommunikation mellan olika delar. Mäns hjärnor har fler och kraftigare nervförbindelser mellan hjärnans främre och bakre del. Det innebär att reaktionen på inkommande impulser är snabb och tiden till beslut därmed kort. Förmågan att fokusera och stänga ute störande intryck är också mer uttalad. Det speglar mannens biologiska roll att försvara flocken mot yttre hot. Att vänta för länge med att agera kan vara fatalt i en hotfull situation. Männen tar också riskerna i detta fall eftersom de är mer oumbärliga för avkommans överlevnad. Kvinnors hjärnor däremot har fler och kraftigare förbindelser mellan de båda hjärnhalvorna vilket innebär att de är bättre på att associera och processa flera saker samtidigt. Detta underlättar för kommunikation och för att förstå och tolka andra individer vilket är viktigt för den sociala gemenskapen i gruppen och för att kunna tillgodose barnens behov. Även detta speglar kvinnans biologiska roll som är den som investerar mest i sin avkomma rent biologiskt. Med träning kan individen naturligtvis utveckla nya hjärnförbindelser. Vissa grupper av antisociala män kan om de tränas i tidig ålder förbättra sin sociala förmåga medan kvinnor kan träna upp sin förmåga att fatta snabba beslut och kunna fokusera. Däremot är jag starkt emot att klä på pojkar flickkläder eller att tvinga dem att leka med dockor mot deras vilja. Det skapar trauman som kan bli livslånga och faktiskt få motsatt effekt tror jag. Män med låg social status hävdar sig på andra mer oacceptabla sätt tex genom att söka sig till kriminella gäng där de utför grova våldshandlingar som ger dem statushöjning. Jag tror att man måste bejaka pojkars manliga identitet redan som barn och sätta mycket tydliga gränser för vad som är acceptabelt. Det är som barn i leken man lär sig hantera gränser för att inte få problem som vuxen individ.

Min slutsats är att Jordan B Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas. Därför väcker han ett starkt engagemang och fyller föreläsningssalar. Han bekräftar det som de allra flesta känner på oss innerst inne. Det finns generella skillnader mellan kvinnor och män som inte bara är kroppsliga. Att försöka utradera dessa skillnader är ett omöjligt uppdrag. Vi måste acceptera och ta hänsyn till dessa skillnader för att verka för ett genuint jämlikt samhälle där alla vet var gränserna går.

Ann-Cathrin Engwall dr i molekylär cellbiologi

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | 4 kommentarer

Den folkvalda staten är vår klan – nu utmanas den av andra klaner!

Det enklaste sättet att förstå vad en klan innebär är att inse att nationalstaten med våra samhällssystem blev och är vår klan.

– Den ger oss skydd (mindre än förr),

– den ger oss trygghet (inte lika mycket som förr),

– den tillhandahåller vård (för många men kanske inte riktigt i den utsträckning många har kommit att ta för givet),

– den för vidare våra kunskaper och traditioner genom utbildningsväsendet (jo så var det under lång tid men bristerna blir nu allt tydligare och de accelererar)

dvs. vår klan var stark. Den var och är folkvald (en individ och en röst) och den bygger på rättstatens principer, alla är likvärdiga men inte likformiga. Ingen individ ägs av någon annan. Där skiljer vi oss från de klaner som nu gör sina insteg i vårt land.

Det här är inget oöverkomligt problem. Klaner har brutits ned och nedkämpats av staten genom historien. Det kommer vår stat också göra. Våra institutioner är stabila och uthålliga.

Däremot får vi aldrig slarva med eller glida på vår rättsstat, på vår konstitution och våra lagar.

Varje försök av andra klaner än vår folkvalda stat att ta yta ska bemötas med precision, uthållighet och fasthet av oss gemensamt genom vår rättsstat.

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar

Ageranden som kan underlätta och bidra till ryska påverkansoperationer

Det här inlägget handlar om tre av de ageranden och förhållningssätt som kan bidra till och underlätta påverkansoperationer; i Fall Sverige de ryska påverkansoperationerna.

– Associativ skuldbeläggning

– Återkommande leverans av felaktig information från den aktör som vi förväntar skall tillhandahålla korrekt fakta baserad på tillförlitlig data

– Avstängning och blockering på sociala medier

En slutsats av mitt inlägg är att den myndighet som nu ska efterträda den tidigare Styrelsen för psykologiskt försvar, (funktionen numera vid Myndigheten för samhällskydd och beredskap) bör fokusera på att inskärpa betydelsen av att institutionerna håller sig till korrekt fakta och tillförlitlig data.

1. Associativ skuldbeläggning

Associativa beskrivningar och antaganden

Under nyårshelgen publicerades i Expressen ett inlägg med rubriken ”Putins lakejer finns både till höger och vänster”. Det är en hypotes som över tiden har bekräftats i sak. En angelägen påminnelse.

Inlägget innehåller också några beskrivningar av associativ karaktär som bara delvis bidrar till att belysa ryska påverkansoperationer.

”I Sverige ser vi hur rysk propaganda är det rådande narrativet på den högra kanten från Kent Ekeroths (SD) ”Samhällsnytt” och ”Nyheter Idag”, som drivs av ett bolag som ägs av Medborgerlig Samlings partiledare ordförande Ilan Sadé, och sedan vidare hela vägen till nazisterna i NMR.”

Det är ett uttrycksätt som vi bör förhålla oss avvaktande och kritiska till. Under särskilt de senaste fem åren har det offentliga samtalet periodvis präglats hårt av just associativ argumentation med bl.a. brunsmetning, naziststämpling och andra uttryck syftandes till att minska en individs anseende och därmed trovärdigheten i individens åsikter och uttryck. Det har gällt migrations- och integrationspolitiken, rättspolitiken, säkerhetspolitiken osv.

Visst skaver det när vi genom det associativa resonemanget påminns om de senaste årens ageranden och de konsekvenser det fått för såväl enskilda individer som tilliten till bl.a. media och politik.

Uttrycket ovan är dock milt och kan inte jämföras rakt av med de grova uttryck för associativ skuldbeläggning som vi har sett exempel på framförallt under de senaste fem åren. Varför det är intressant som exempel är att denna gång kommer uttrycket från en skribent med oftast mycket intressanta, insiktsfulla och läsvärda inlägg.

Associativ skuldbeläggning påverkar tilliten till vår demokratis förmåga och kan tjäna påverkansoperatörens intressen

Mixen av olika associativa beskrivningar kan i sig tjäna ryska påverkansintressen. Rysk påverkan syftar bl.a. till att destabilisera tilliten till den svenska demokratins förmåga. Dit hör förmågan att hantera mixen av åsiktsartikulering från de extremer och de normalfåror som är själva syresättningen för en demokrati; den fria åsiktsbildningen utförd av en stor mängd olika aktörer i fri konkurrens med varandra. En fri konkurrens där den fria åsiktsbildningen och det fria ordet som bär det bästa argumentet till syvende och sidst går stärkt ur samtalet.

2. Felaktig information från den aktör som vi förväntar skall tillhandahålla korrekt fakta baserad på tillförlitlig data

Falska nyheter är inget stort problem…!?

Falska nyheter är inget stort problem förutom när de falska nyheterna kommer från institutioner som vi litar på eller åtminstone inte misstror.

Det är i sammanhanget ytterst angeläget att vi förstår att påståendet att ”falska nyheter” skulle vara ett stort problem saknar ett entydigt stöd i forskningen. Ändå vill somliga utverka olika digitala verktyg som skall ”minska risken för att falska och irrelevanta fakta når publiken” (Vinnovafinansierat projekt, se nedan.).

Dessa projekt kan dock bli kontraproduktiva. Aktion föder reaktion. Åsikter kan inte och ska inte förbjudas. Det är handlingen som ska lagföras. Att uttrycka hat är redan straffbart och ska hanteras av vårt rättssystem. Åsikter ska bemötas med bättre argument och i det kritisk mötet mellan falsk data och korrekt data. Att media och politik upplever sig tappa kontrollen över informationens flöden och noder till de s.k. nya medierna kan inte i sig motivera åtgärder för att regla av yttrandet av åsikter.

Ser du handen som visas upp?

Varje analys av påverkansoperationer måste innehålla den klassiska underrättelsefrågan; ser du handen som visas upp eller ser du det som sker däromkring? Analysen av påverkansoperationer får aldrig tillåtas bli endimensionellt och rudimentärt utförd och framställd.

En dimension som oftast bortses ifrån är just vem som bidrar mest till att det vitala funktionstödet för vår demokrati och kittet för vårt samhälle – tilliten – eroderar? Kan det vara den som ständigt blir påkommen med felaktig information, halvsanningar etc. Felaktig information och halvsanningar som snabbt kan följas upp och kontrolleras via ett stort antal källor på nätet. Kan det vara den som ständigt upprepar detta beteende som bidrar till främmande makts påverkansoperationer? Vad är dennes egentliga avsikter? Förmågan finns ju uppenbarligen. Men vad vet vi om avsikten?

Den som vi förväntar korrekt information av men som ständigt sviker oss är påverkansoperatörens bästa verktyg

Låt oss vända på perspektivet och reflektera över de journalister i media som medvetet eller omedvetet sprider inkorrekt information t.ex. inom migrations- och integrationspolitiken, rättspolitiken och säkerhetspolitiken. När de och deras inkorrekta information konfronteras och skärskådas av sakkunniga aktörer på sociala medier minskar naturligtvis deras trovärdighet. Tilliten till dem stärks möjligen hos de som gillar den agenda som journalisten söker fullfölja. Därmed bidrar journalisten till att skapa och vidmakthålla s.k. sociala bubblor eller i förlängningen det fenomen vi vanligtvis kallar för sekterism.

Tilltron eroderar ytterligare när slutligen även traditionell media backar från sin tidigare inkorrekta information utan att vare sig förklara tidigare ställningstaganden eller be om ursäkt och bekräfta sina tidigare tillkortakommanden.

Är det enstaka individer i de etablerade medierna som omedvetet gynnar utifrån kommande påverkansintressen, t.ex. ryska påverkansintressen?

Fakta och känslor är tangenterna som påverkansoperatören spelar på!

”The essential difference between emotion an reason is that emotion leads to action while reason leads to conclusions” menar professor emeritus Calne.

Det är en gammal välkänd sanning i retoriken att känslobaserad argumentation ofta väcker mer intresse hos åhöraren än faktabaserad argumentation. En skicklig retoriker och debattör vet att om denne vill påverka attityd och beteenden måste vederbörande även aktivera känslor hos mottagaren.

Det innebär dock att den som levererar budskap och skickar signaler också har ett stort ansvar för hur och vad denne säger och sänder ut. Det kanske bästa sättet att ta det ansvaret är att tillämpa regeln ”du vet egentligen inte vad du har sagt förrän den du har talat till har svarat dig”. Den som sänder ut olika budskap och signaler behöver alltså lyssna till vilka reaktionerna blir och också ta ett ansvar för dessa reaktioner.

Vad händer om skribenter och debattörer i det offentliga samtalet låter känslor leda till handling och samtidigt bortser från de slutsatser som faktan leder fram till? En risk är förstås att både sändare och mottagare blir mottagliga för påverkansoperationer.

Trovärdig är endast den som uthålligt och precist levererar korrekt fakta baserad på tillförlitlig data

Det här är frågor som före detta Styrelsen för psykologiskt försvar brukade studera och förbereda sig inför och en av den dåvarande myndighetens slutsatser var att vår media måste vara trovärdig i ett läge av kris eller krig.

Trovärdig under kris eller krig blir endast den media och politik som obönhörligen håller sig till korrekt fakta utformad utifrån tillförlitlig data. Men trovärdigheten byggs under fred. Trovärdig i kris och krig blir den som varje dag i fred håller sig till korrekt fakta utformad utifrån tillförlitlig data; den som blir igenkänd och förknippad med att alltid leverera korrekt fakta utformad utifrån tillförlitlig data, även svårsmält sådan.

Påverkansoperatören uppskattar agendasättande journalistik

Dagens agendasättande medialogik hade sannolikt sorterats under rubriken propaganda och ansett vara kontraproduktiv och möjligen direkt farlig för vårt lands totalförsvar.

Frågan är återigen densamma! Ser vi bara den hand som visas upp? Gamla Sovjet var elegant skicklig på påverkansoperationer i tredje och fjärde led. Det är i detta avseende ingen tydlig skillnad mellan gamla Sovjet och nya Ryssland. Möjligen kan vi notera att Ryssland har blivit ännu mer uthållig och precis och att den svenska operationsmiljön är betydligt mer lättillgänglig för dess operatörer.

Den stat som väljer att fokusera på och förkunna den information som passar in i den mall som gäller i den rådande tidsandan framför att fokusera på korrekt data och fakta, blir efterhand ett lättillgängligt mål för den som är en professionell påverkansoperatör! Självbilder som utgår från en önskad verklighet vilken i sin tur bygger på tillrättalagd anpassad data drar till sig påverkansoperatörer som humlan förhåller sig till nektar.

Vi har sett hur tillrättalagd data efterhand har smulats sönder i det offentliga samtalet och beslagits med faktafel – allt till påverkansoperatörens nytta

Tillrättalagd anpassad data är lätt att först hjälpa till att bygga upp för att sedan vid rätt tillfälle smula sönder. För den som har avsikt och förmåga. Vi har bl.a. sett det ske de senaste två åren när officiella sanningar och officiell politik över en natt och en dag förkastades och den motsatta politiska linjen byggd på motsatt fakta plötsligt blev den nya sanningen.

Få skeenden i vårt gemensamma samhälle har haft så stor betydelse för människors minskade tillit till våra institutioner. Få tillfällen har kunnat utnyttjas så kraftfullt av påverkansoperatörer som just dessa skeenden. Sällan har så många beslutsfattare omedvetet bidragit till att underlätta påverkansoperatörens arbete och måluppfyllnad.

3. Att begränsa och blockera yttrandefriheten är ett vitalt medel för en påverkansoperatör

Den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten är i sig ett mål för en påverkansoperation. En av medier och politik initierad och utförd egencensur genom dels associativ skuldbeläggning dels med olika förslag till digitala begränsningar av alternativa media i syfte att motverka felaktig information spär på och accelererar den frustration mot media, politik och förvaltning som vissa individer och grupper av individer ger uttryck för.

Vi ser hur aktivister alltmer och i allt större omfattning samordnar kampanjer mot enskilda individer i syfte att få dessa blockerade från sociala medier; framförallt facebook. Det är inte det fria ordet som bemöts med ett annat fritt ord, utan det fria ordet bemöts genom att infrastrukturen som gör åsiktsutbytet möjligt helt sonika tas bort.

Nu i dagarna har vi tagit del av hur den hedervärde och mycket duglige, resonerande och ödmjuke debattören riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) under en period blockerades från att göra inlägg och delta i grupper på facebook efter att ha utlöst ett spamfilter. Facebook är en privat verksamhet med de villkor som följer av detta, men samtidigt tillhandahåller facebook den i dag kanske mest använda infrastrukturen och plattformen för fördjupade politiska samtal i ett offentligt rum. När våra riksdagsledamöter börjar begränsas från det offentliga rummet har definitivt en gräns överträtts.

Vi ser även att alltfler användare av facebook börjar använda den ryska motsvarigheten, oftast som en reaktion på blockeringar på facebook. Vad betyder det? Vilka blir konsekvenserna för vårt politiska samtal i det offentliga rummet? Varje aktion ger reaktion.

Den här utvecklingen ger sken av att vår demokrati som system skulle ha drabbats av ett dåligt självförtroende, rentav en oförmåga. Påverkansoperatören uppnår därmed ytterligare ett av sina mål.

Att på olika vis söka regla av det fria åsiktsutbytet och yttrandefriheten bidrar till att ytterligare minska tilliten till våra system; vår politik, vår media, vår förvaltning osv. Det fria åsiktsutbytet och yttrandefriheten utgör nämligen några av de starkaste vaccinen mot Rysslands och även mot andra staters påverkansoperationer mot Sverige.

Individens åsikts- och yttrandefrihet är demokratins syresättning

Demokratin som system fungerar som bäst när dess beståndsdelar tillåts samagera i aktion och reaktion med så få begränsande inslag som möjligt.

Vilka dessa undantagsvisa begränsande inslag är framgår ofta av respektive stats konstitution och lagar samt de mänskliga rättigheterna som de uttrycks i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

En fundamental princip är åsikts- och yttrandefriheten. Det är statens ansvar att garantera individen dennes rättigheter såväl i förhållande till staten som i förhållande till andra individer. Detta är grundläggande förhållningsregler för varje stat.

I en demokrati till skillnad från i en diktatur eller i en fallerande stat kan individen hävda sin rätt genom att uttrycka sin åsikt. Det är yttrandefrihet. Den innehåller några få begränsningar relaterade till olika former av uttryck för hat mot andra individer. Men i huvudsak ger den individen rätt till skydd för sina åsikter och möjligheten att uttrycka dessa.

4. Den nya myndighetens uppgift bör vara att öka förståelsen för betydelsen av att institutionerna håller sig till korrekt fakta och tillförlitlig data

Jag ser mönstren men jag har inte svaren. Frågorna måste börja ställas och analyserna utföras. Den nya myndighet som föreslås som en nygammal ersättare till den dåvarande Styrelsen för psykologiskt försvar kommer att ha en grannlaga uppgift i att både ställa frågorna och att besvara dessa.

Vid kommande överväganden av placering bör särskilt iakttas att den befintliga myndigheten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) besitter en gedigen kompetens på området med hög kunskap om och beredskap inför hot, risker och behov av åtgärder. Det är därför angeläget att statsmakten finner en lämplig organisations- och ledningsmodell som tillvaratar, värnar och utvecklar denna förmåga. En modell som kan prövas är en liknande den som beslutats för Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism (CVE) där den senare anställs i regeringsbeslut som chef för funktionen medan funktionen placeras vid BRÅ. Det är vitalt att inte tappa kompetens, tempo och sammanhang/överblick/samverkan.

Om förnuftet leder till slutsatser och känslan till handling bör den nya myndigheten för psykologiskt försvar prioritera betydelsen av korrekt fakta framför korrekt värdegrund. Den första verkstaden behöver bemannas, den andra är redan välbemannad.

Det får inte bli den nya myndighetens uppgift att utforma och sprida den för tidsandan just då gällande värdegrunden och Sverigebilden. Den verkstaden är som bekant redan fylld med hantverkare. Det enda över tiden hållbara förhållningssättet är att alltid stå upp för, verka för och ingjuta betydelsen av korrekt fakta baserad på tillförlitlig data. Det är avgörande för rikets säkerhet i såväl fredstid som i kris och krigstid.

Läs mer:

En insiktsfull, omdömesgill och sakligt resonerande analys av ärendet DN/Bali.

Falska nyheter ett samhällsproblem

https://ledarsidorna.se/2018/03/dagens-nyheter-och-falska-nyheter-ett-samhallsproblem/

Journalister slutar granska

http://mobil.folkbladet.se/blogg/widardirekt/nar-journalister-slutar-granska/?blog=2518025&entry=9753975

Dagens Nyheter huvudproducent av falska nyheter om talmannen

https://ledarsidorna.se/2018/02/dagens-nyheter-huvudproducent-av-falska-nyheter-om-talmannen/

Farligt med mediakartell mot falska nyheter

https://www.expressen.se/ledare/farligt-med-mediekartell-mot-falska-nyheter/

Bristande faktakoll

Vem granskar DN?

https://ledarsidorna.se/2018/03/dn-granskar-falska-nyheter-men-vem-granskar-dn/

Vi lever i ett land av verklighetsförnekare

https://www.expressen.se/debatt/vi-lever-i-ett-land-av-verklighetsfornekare/?utm_campaign=social_sharing&utm_medium=link&utm_source=facebook

Alice Bah Kuhnke tar lätt på sanningen!

https://www.sydsvenskan.se/2018-02-12/mats-skogkar-bah-kuhnke-tar-latt-pa-sanningen?utm_source=tw&utm_term=554cd8e6-1ae8-5f25-9007-ebfb30367ccc&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

Medier utan faktakontroll

http://mobil.folkbladet.se/blogg/widardirekt/medier-utan-faktakoll/?blog=2518025&entry=9734819

Inga sanningskommissarier

https://www.expressen.se/kultur/journalister-ar-inga-sanningskommissarier/?social=fb

Ny myndighet som ska motverka påverkansoperationer

https://www.expressen.se/nyheter/lofven-ny-myndighet-ska-stoppa-paverkansattacker/

http://www.regeringen.se/artiklar/2018/01/starkt-psykologiskt-forsvar-och-atgarder-mot-paverkansoperationer/

Håll er borta

https://www.expressen.se/nyheter/lofvens-varning-till-putin-hall-er-borta-/

Filterbubblor är en myt!

http://fof.se/artikel/forskare-filterbubblan-ar-en-my

MSB om allmänhetens syn på säkerhetspolitiska frågor 2017

https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Statistik_larande/MSB%20Opinioner%202017.pdf

Det fria ordet är hotat även i Sverige

https://analytics.twitter.com/mob_idsync_click?slug=MfDwkZJZCP&idb=AAAAEIChj6wsAu8ztDinzcnhVGYIbByQcr-o8uurBTyj8acCyDsDFVvk0uAHrY_pbJ59UqOKuweVHBh2R4_JvSSMOnWZNaZml4Y8qJeb2x6oWFa4f0Kca_6Pb0AyNAsWRdd61isLrq309EmmBiVqfpvq0kTbVYex&ad_tracking=true&tailored_ads=false

Staten gjort sig till garant för god smak

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/nar-staten-gjorde-sig-till-garant-god-smak-20266

Putins lakejer

https://www.expressen.se/ledare/putins-lakejer-finns-bade-till-hoger-och-vanster-/

Förbjud falska nyheter

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/macron-vill-forbjuda-falska-nyheter?cmpid=del%3Afb%3A20180104%3Amacron-vill-forbjuda-falska-nyheter%3Anyh%3Alp

Ledarsidorna kan tvingas till tystnad

https://ledarsidorna.se/2018/01/ledarsidorna-se-kan-tvingas-till-tystnad-2019/

Raseri mot ny tysk lag mot näthat – åsiktspoliser

https://www.svd.se/raseri-mot-ny-tysk-lag-mot-nathat–asiktspolis

Censurera för ofta

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6857745

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson avstängd från facebook

http://staffandanielsson.blogspot.se/2018/01/portad-fran-facebookviktigt-med-debatt.html?m=1

https://www.dn.se/nyheter/sverige/riksdagsledamot-avstangd-fran-facebook/

Tillit till media

http://www.pewglobal.org/2018/01/11/publics-globally-want-unbiased-news-coverage-but-are-divided-on-whether-their-news-media-deliver/

Försvarsministern uppmanar till kritisk inställning

https://www.expressen.se/nyheter/hultqvists-varning-infor-valet-2018/

Certifikat

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e1P79Q/straffa-alla-som-inte-skoter-sig-pa-natet

Its more to Russias cybermeddling than the Mueller probe suggests

https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/monkey-cage/wp/2018/03/12/theres-more-to-russias-cyber-meddling-than-the-mueller-probe-suggests/

Publicerat i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management | Lämna en kommentar

När enskildheterna övergår till att bli den nya normalbilden

Det är två år sedan som jag skrev blogginlägget nedan;

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/07/21/ett-lagintensivt-stadskrig-i-vara-stader-ar-en-fraga-om-politik-inrikes-sakerhetspolitik/amp/

Då slevades brunfärg och alarmistångest från några skribenter vilka själva, med anledning av sprängningen av polisfordonet, nu väljer att tala i termer av krigshandlingar etc.

Alltför många i svensk politik och media saknar förmågan att studera, analysera, förstå och dra slutsatser utifrån mängden av enskildheter. Enskildheter som efterhand visar på större skeenden vilka övergår i att bli nya normalbilder. Det tillsammans med att några av dem som trots allt gör dessa analyser och förstår vart vi som samhällsgemenskap är på väg ändå väljer att böja nacken framför att illa stöta huvudet.

Sammantaget gör det oss som samhällsgemenskap ytterst dåligt rustade att möta alla de allvarliga problem vi har uppradade här och nu och under lång tid framöver; tre till fem decennier framöver.

Publicerat i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | Lämna en kommentar