Daesh är också berättelsen om Sverige

I dag skriver jag som gästkolumnist på Ledarsidorna.se 

Berättelsen om Daesh är också berättelsen om Sverige.

http://ledarsidorna.se/2015/11/kolumnen-daesh-ar-ocksa-berattelsen-om-sverige/

Daesh är också berättelsen om Sverige

När Daesh blir svaga återgår de till traditionell terrorismDaesh är en nutida imperialistisk och missionerande sekt. En sekt som söker ta kontroll över såväl ideologins yta som den fysiska ytan. Än så länge i Levanten, men också med ambition att göra samma sak har i Europa. Flera av oss har väntat på att Daesh kommer att slå samordnat och med full kraft i Europa i samma stund de börjar bli tillbakaträngda från sina ytor i Levanten. I samma ögonblick som de försvagas. Det som karaktäriserar terrorism som metod är att den används av den som är svag. Det vi nu ser är alltså ett fullt logiskt agerande.

Det krävs få resande stridande terrorister för att åstadkomma stor förödelse
.

De flesta människor som dör i jihadist-dåd har muslimsk identitet och mördas i länder som Pakistan, Mali, Nigeria, Irak, Indonesien, Afghanistan och Syrien. För närvarande ar det cirka 30.000 resande stridande terrorister i Levanten. Av dessa kommer 286 från Sverige. Hittills har 120 av dem återvänt till Sverige.

Under perioden 2011-2015 planerades for minst 69 jihadistdåd i väst varav 37 i Europa. Av dessa genomfördes 19 varav 12 i Europa. Det totala antalet inblandade individer var 120 varav 80 i Europa. I 30 av dessa 69 planerade jihadistdåd hade planerarna inspirerats av Daesh. I 16 av dessa 69 planerade jihadistdåd återfanns åtminstone en resande stridande terrorist. Sex planerade jihadistdåd inkluderade individer som hade tränat med Daesh.

Resande stridande terrorister har en låg våldströskel samt är högt motiverade, vältränade och erfarna. Det är en betydligt högre risk för allvarliga konsekvenser när terrordåd utfors av dem, 7.3 döda per attack jämfört med 1.2 döda per attack för icke resande stridande. De vidriga attentaten i Paris, Libanon och Bamako är en sorglig påminnelse om att vältränade och erfarna terrorister åstadkommer extrem skada.


Vad formar Daesh-sympatisören?


1. Polariserat och smalt offentligt samtal


Sverige kännetecknas av en starkt polariserad politisk debatt som på många vis gynnar polerna och extremerna i vårt samhälle. Risken för trigger-effekter på vitmakt-extremism, vänster-autonoma grupper och jihadister är stor. De göder varandra i en politisk miljö där ledande politiska företrädare undviker offentliga samtal om samhällsutmaningar som växande klassklyftor, socioekonomiska och sociokulturella utanförskap, misslyckad integration och eroderande migrationssystem.


2. Samhällets övergivna fysiska ytor
Att vi år 2014 hade cirka 210 incidenter med verkanseld med skjutvapen är självklart totalt oacceptabelt i en rättsstat. Att över 45 människor hittills i år har fått sätta livet till i olika kriminella uppgörelser i vårt land visar att någonting håller på att haverera bortom återhämtningens nära grans.
I dessa och liknande miljöer kan vi under kommande år få se en uppväxling av ett nexus mellan traditionella kriminella och återvändande resande stridande terrorister. De återvändande är helt enkelt för värdefulla för att inte användas. En del av dem var därtill gängkriminella innan de reste iväg.


3. En längtan efter social och emotionell tillhörighetDen som letar efter social och emotionell tillhörighet finner den numera alltför hos extremerna. Det är där berättelserna återfinns. Berättelserna om exklusiv gemenskap. När samhället i stort uppfattas som svalt sekulariserat och djupt individualiserat då träder andra som Daesh och dess faciliterande nätverk in och erbjuder berättelser och bilder om gemenskap, identitet, exklusivitet, enighet, osv.


4. Berättelsen om rättvisa och orättvisa

I varje extremists och terrorists bakgrund finns en berättelse som har ett avgörande strategiskt inflytande över livsvalen. I grund och botten handlar det om återberättade och/eller självupplevda orättvisor. Det handlar om berättelser som har traderas från generation till generation, som ett social arv. Dessa berättelser och upplevelser överlever människor, nätverk och organisationer. De är hållbara över tiden.
Dessa berättelser ympas in när de hos individen bekräftas av brister i utbildningssystem, trångboddhet, social erodering, arbetslöshet samt nya normsystem bortom lag och rätt.


5. Kampen mellan olika ideologiska och religiösa uttolkningar


Daesh mål när de driver sin uttolkning av islam är i allt väsentligt likt andra ytterligheters och extremers mal, t.ex. nazismens mål. I nazismens världsåskådning finner vi det tusenåriga riket som är ideologiskt, etniskt och kulturellt ensat. För Daesh med gelikar är kalifatet alternativt döden själva målet. I detta ingår liksom för nazismen det ensade folket, den enda ideologin och den enda ledaren eller guden. Den enda rätta identiteten. Den ensade identiteten. Dessa diskurser och deras normsystem sprids numera i Sverige.


6. Inspirationen och inspiratören

När vi sedan ovanpå dessa grundförutsättningar tillför den resande stridande terroristen och Daesh som inspiratör då är steget från glöd till eldstorm ytterligt kort. De resande stridande terroristerna inspirerar radikalisering på hemmaplan, särskilt via social medier. Resande stridande terrorister kan även inspirera till en dödlig cocktail av autonoma jihadistgrupper, ensamma aktörer eller fenomenet med tränare som tränar tränaren och som senare har potential att agera.

De är inte många men när de agerar blir konsekvenserna katastrofala och kaosartade. När en rad omständigheter sammanstrålar då är vår motståndskraft nedsatt och vi riskerar att tappa kontrollen över ytan och i förlängningen kontrollen över oss själva. Exakt det tillstånd som extremisten och terroristen vill uppnå.

Vi behöver ta tillbaka ytan!

I en demokrati kan det endast finns en aktör som har det yttersta kontrollmonopolet över ytan och det är var folkvalda stat. Inte kriminella gäng, inte klaner och inte ideologiskt-religiösa fundamentalister.

Det är vårt demokratiska system och dess funktionssätt som många människor har sökt sig till. Vi har ett gemensamt ansvar att leva upp till de förväntningar som finns på vårt samhälle, att skydda och värna dessa individers möjligheter att vara en del av vårt samhälle.

1. En strategi med en berättelse och ett tydligt slutmål

Vi behöver nu utforma en strategi för hur vi succesivt tar tillbaka ytan. För att kunna göra det behöver vi formulera vilket samhälle vi vill ha och hur det samhället ska se ut, en end-state för våra insatser.
I konkreta åtgärder innebar det förstås att samhället i vid mening ska finnas på plats och ta tillbaka ytan i vardagen. 

Det är ett proaktivt men också reaktivt samhälle. Det är ett utpräglat samarbete mellan lokala och nationella myndigheter och mellan politik, lokala myndigheter, företag och civila samhället. Ett samarbete som utgår från en gemensam målbild såväl i en strategi som i en handlingsplan. En handlingsplan utformad utifrån den lokala specifika miljön och som ger utrymme till individuellt precisa och direkt riktade motverkande insatser.


2. De med legitimitet måste ge motberättelsen om tolerans och respekt
Om vi ska klara av att förebygga rekryteringen till resande stridande terrorister krävs att invånare, politiker, myndigheter, media och det civila samhället inser innebörden av och motverkar den oförsonliga fundamentalistiska religiös-politiska uttolkning och tillämpning av islam som under så lång tid har spridits in i vårt samhälle och andra samhällen.

De grundläggande förhållandena mellan religion och politik i islam måste göras kända för våra beslutsfattare. Detsamma gäller kopplingen mellan olika former av islamism samt den radikala uttolkningen av islams numera mycket stora inflytande över hur islam har definierats i Väst.

Ett inflytande som inte på något viss motsvarar antalet utövare. Det är endast en mycket liten del av muslimer i Väst som tillhör dessa ideologiskt-religiösa inriktningar. Men det är endast de som har legitimitet som kan ta detta tolkningssamtal.


3. Ansvaret ska utkrävas där ansvaret hör hemma

Att försvara våra värderingar innebar att inte relativisera, att inte skylla terrordåd på någon annan än dem som faktiskt ar ansvariga – gärningspersonerna, deras facilatorer och de stater som under de senaste sjuttio åren spenderat enorma resurser på att sprida salafismens hat. Det handlar om att återföra ansvaret där det hör hemma, såväl i handlingen som i berättelsen. Det gäller såväl där i Mellanöstern som här hemma i Sverige.


4. Yta tas med strikt tillämpning av lag

På individuell nivå kontrollerar vi ytan genom att bygga land med lag. Dit hör att utreda och åtala den som har begått folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Dit hör även att utreda och åtala de som finansierar, rekryterar, uppmuntrar och organiserar terrorism. Vi behöver också utreda och åtala den som misstänks finansierat, organiserat eller pa annat satt bidragit till terrorresor. Vidare ingår att utreda och åtala den som misstänks deltagit i en terrororgansation/nätverk som resande stridande terrorist i en väpnad konflikt. Vidare ingår även att utreda och åtala den som misstänks deltagit i utbildning och träning av resande stridande.

Även Kriminalvården behöver ges tydligare befogenheter och uppdrag att motverka radikalisering på fängelser.


5. Det finns ett stort behov av att dela underrättelser

Självklart ska polisen till skillnad mot i dag fortsättningsvis även efter att en förundersökning inletts kunna söka stöd från FRA i sin informationsinhämtning.
Det finns fler luckor i den legala logistiken som kommer att behöva täppas till och fler gap mellan statliga myndigheter och mellan statliga och kommunala myndigheter som behöver överbryggas.

6. Säkerhet för rörlighet

Detsamma gäller på EU-nivå där det behöver fokuseras på säkerhet för rörlighet. Vi kommer snart se skärpta kontroller av svenska pass. Förslaget blir att passinnehavare ska få hämta ut max tre pass på fem år. Vidare ska passens biometriska uppgifter an vändas.
De nya EU-regler som lär komma till årsskiftet syftar till att bredda nuvarande kontroller som i dag fokuserar på icke EU-medborgare till att istället avse alla som reser in i ett EU-land. Vidare behövs ett träffsäkert register som samlar vitala uppgifter om flygpassagerare.

Den inre gränskontrollen i Sverige kommer att behöva förlängas.

Beredskapspolisen bör omgående återupprättas i syfte att biträda den tungt belastade ordinarie polisen. Tyvärr destruerades vid avvecklingen av beredskapspolisen såväl uniformer som en stor del av materielen. Det finns dock fortfarande finns cirka 1000 utbildade tidigare beredskapspoliser att tillgå. Dessa kan snabbt återföras i tjänst. Det fordras dock att regeringen bereder lag.


7. Finansiera och stöd hela det logistiska flödet av rättvisa
Till syvende och sidst handlar Det om förmågan att finansiera och genomföra hela flödet av logistisk rättvisa. Samtliga instanser – polisen, säkerhetspolisen, åklagarna, domstolarna, kriminalvården – ska finansieras och stödjas.


8. De-legitimera hatet


Det kommer även vara angeläget att de-legitimera resande stridande terrorister då de i många fall har kommit att bli förebilder for sympatisörer pa sociala medier. Ett motmedel ar att publicera dessa och vidhängande förundersökningar för att noggrant redovisa de vidrigheter som vederbörande deltagit i.


9. Sluta stödja de som hatar vårt sätt leva, våra värderingar och vår konstitution
Staten ska inte längre facilitera eller legitimera de nätverk och de delar av det civila samhället som på olika vis söker polarisera oss.

– Dem som söker efter att identifiera och utpeka olikheter

– Dem som vill rasifiera oss likt nazisterna eller Daesh

 – Dem som vill skapa oförsonlighet genom att hänvisa till något så grundläggande individuellt och icke förhandlingsbart som våra olika identiteter.

Vi bär alla på många olika identiteter och vi rör oss mellan såväl egna som andras identiteter. Vi är medvetna om detta och vi kan enas kring andra större gemenskaper t.ex. ideologier. Ytor där vi kan föra gemensamma samhällsprojekt oavsett identiteter.

10. Social och emotionell tillhörighet

Det gäller att se bortom extremernas vilja att sortera och skilja oss åt och istället fokusera på de idéer och de samhällsprojekt som kan förena oss, som kan öka vår sammanhållning, som kan bidra till att vi både ser gemenskaperna och respekterar våra olika identiteter och våra olikheter.

I känslan av social och emotionell tillhörighet ligger också nyckeln till att förebygga och motverka extremism och terrorism.
 

 
Källor:
Hegghammer m.fl. (Assessing the ISIS…)
Byman (Off-ramps on the road to terrorism)

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | 2 Comments

Om att göda de händer och de berättelser som hatar oss!

“I ett internationellt perspektiv betraktas Sverige och Belgien som två ”sovande länder”, lätta att gömma sig i, utan alltför hård punktmarkering från myndigheter.
Boström är besviken på lagstiftningen. Han menar att staten agerar naivt, när man låter folk som krigat i exempelvis Syrien komma tillbaka utan åtgärder.
– Min erfarenhet säger att den som får lov att åka hem, han har också godkänts av sina överordnade. Det är personer som inte kommer att berätta. De vars lojalitet man inte är hundraprocentigt säker på, de tillåts däremot inte heller att återvända, hävdar Ulf Boström.

Är du överraskad över slagkraften i attackerna i Paris?

– Du vet att örfilen kommer, bara inte när. Magnituden och bredden kanske förvånar, men inte skickligheten.”

(Integrationspolisen Ulf Boström i Göteborg)

Under lång tid har vi tillämpat Lyndon B Johnsson metoden “bättre att de står innanför och pissar ut än att de står utanför och pissar in”. I vår självgodhet har politik och media trott att vi har varit förskonade för att vi uppträder neutralt…och för att vi utåt säger att vi helgar vissa rättigheter.

Politikens och medias paradigm har länge varit att det som nu sker i Mellanöstern och bland en del unga människor i Europa med tudelad identitet i Mellanöstern och med en hårdkokt uttolkning av islam i grund och botten handlar om en variant av klassiska efterkrigstida revolutionära rörelser och deras kamp för frihet och demokrati som t.ex. i Sydafrika eller i vissa stater i sydamerika på 70-80-talet. Politikens och medias tro är att detta är engagerade radikala samhällsintresserade medvetna ungdomar som tids nog lämnar sin radikala bana. Rentav ungdomar som nu skolar sig i sin framtida politiska karriär i något av våra politiska partier. Det skulle möjligen kunna vara så om partierna skulle heta Hizb ut Tahrir eller något annat liknande politiskt religiöst fundamentalistiskt nätverk eller parti. 

Sedan en tid är det ett rikt åter- och nyinflöde i Europa av välutbildade, vältränade, stridsvana och högt motiverade IS-operatörer. Sverige utgör inget undantag. Tvärtom. Vi är starka nettogivare av resande stridande. Hittills har 286 svenskar rest till Levanten som deltagare i IS. Tillväxttakten är cirka 5-10 per månad. Av dessa 286 har 120 hittills återvänt. Mörkertalet finns där förstås också vad gäller hur många och vilka de är som inte är i första hand återvändare. 

Att revolutionerna och inbördeskrigen i vår historia ytterst sällan har varit humana behöver vi nog inte tvista om. Revolutioner och inbördeskrig är per definition de värsta krigen och där de grövsta brotten mot mänskligheten och människan begås. Det vi ser i Levanten är ändock en delvis ny dimension av inbördeskrig där terrorn i sig med krigsbrott, brott mot mänskligheten, folkmord och terrorbrott är både medel mål, men framförallt endstate.

Låt mig vara tydlig. Dessa individer som strider för IS motsvarar inte den romantiska bilden av vänsterrevolutionärer som efter att dem slagits mot diktaturen och krossat de ägg som dem ansetts behöva för att rigga omeletten sedan siktar mot slutmålet demokrati och mänskliga rättigheter. Dem har förstås aldrig funnits i sin enkla digitala variant. Dem har funnits i många olika skepnader och sällan har deras strid varit human åt något håll varken från deras sida eller mot deras sida.

IS är något bortom dessa berättelser och verkligheter. Deras mål är i allt väsentligt likt nazismens mål. I nazismens världsåskådning finner vi det tusenåriga riket som är ideologiskt, etniskt, kulturellt och socialt rensat och ensat. För IS med idégelikar är kalifatet alternativt döden själva målet. I detta ingår liksom för nazismen det ensade folket, den enda ideologin och den enda ledaren eller guden. 

Det politik och media i Sverige har svårt att förstå är just denna oförsonliga religiös-politiska dimension. Detta krossande av vårt demokratiska system, våra mänskliga rättigheter, våra värderingar. 

Det dessa resande stridande dock inte heller förstår är att det är inte bara deras ideér som överlever människor. Även våra värderingar gör det. Såväl demokratin som dess förgörare bärs framåt av det strategiska inflytandet, det vi även kallar berättelsen om återberättade och/eller självupplevda orättvisor. Story telling överlever såväl demokratin som dess förgörare Kalifatet eller det tusenåriga riket. Värderingar överlever, människor, organisationer, nätverk etc.

Vi måste försvara våra värderingar och kraftfullt offensivt stå upp för dem i varje sammanhang. Det innebär t.ex. att inte relativisera våra värderingar, att inte skylla dessa dåd på någon annan än dem som faktiskt är ansvariga, nämligen gärningspersonerna, deras facilatorer och de stater som under de senaste sjuttio åren spenderat enorma resurser på att sprida salafismens hat. 

Det innebär också att som stat, t.ex. Sverige, inte facilitera eller legitimera de nätverk och de delar av civila samhället som på olika vis söker att polarisera människor även i vårt land.

– Dem som söker efter att identifiera och utpeka olikheter. 

– Dem som vill rasifiera oss likt nazisterna eller IS. 

– Dem som vill skapa oförsonlighet genom att hänvisa till något så grundläggande individuellt och icke förhandlingsbart som våra olika identiteter. 

De flesta av oss bär på många identiteter och vi rör oss mellan såväl egna som andras identiteter. Vi är medvetna om detta och vi enas kring andra större gemenskaper t.ex. ideologier. Ytor där vi kan föra gemensamma samhällsprojekt oavsett identiteter. Det gäller att se bortom identitetspolitikens vilja att prioritera vad som skiljer oss åt och istället fokusera på de ideér och de samhällsprojekt som kan förena oss, som kan öka vår sammanhållning, som kan bidra till att vi både ser gemenskaperna och respekterar våra olikheter. 

Liberté, Egalité, Fraternité

Posted in Defence- and Securitypolicy, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | Leave a comment

En sorgens dag för de som lider under hatet och en rannsakans dag för de som inte lyssnade

  

Godmorgon!

Det har varit känt sedan förra sommaren att IS inte enbart önskar upprätta sin egen statsbildning i Levanten (till skillnad från AQ m.fl.) utan också önskar öppna en ny krigsteater/scen och parameter i Europa (liksom AQ m.fl.). 

Att det finns ett inflöde i Europa av välutbildade, vältränade, stridsvana och högt motiverade IS-operatörer är även det välkänt för den som lyssnar utan att ropa alarmism. 

Det är även ett välkänt faktum att den politiska och religiösa polariseringen och radikaliseringen av särskilt unga män och kvinnor -övergående i radikal jihadism – i Europa följer AQ:s, MB:s och IS:s strategier och agendor. Det strategiska inflytandet är av avgörande betydelse.

I augusti 2014 analyserade och sammanfattade jag i bifogade bloggpost (som sammanfattar en uppdragspromemoria upprättad av mig vid GMCSS) motivbild, drivkrafter, samband mellan polarisering och offentligt stöd, det strategiska inflytande som AQ, IS, MB m.fl. utövar tillsammans med inhemska europeiska organisationer och nätverk, önskvärda definitioner av terroristbrott utförda av resande stridande och behovet av precisa riktade åtgärder över en bred parlör av insatsområden.

Varsågod till morgonkaffet:

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Sverige är inte bibelns förlorade son

Sverige är inte bibelns förlorade son! Att tro att den europeiska omvärlden skulle välja att lösa de problem i migrationspolitiken som vi valt att själva skapa är naivt och föga trovärdigt. Så kommer inte att ske. Punkt. Till skillnad mot den förlorade sonens tilltrasslade liv och agerande så har Sverige valt att inte fokusera på sin egen situation utan istället valt att kalla sina omgivande grannar för inhumana, okänsliga, brutala osv. Därtill har Sverige som grädde på moset valt att även angripa ministrar i Finland, Danmark m.fl. stater på personnivå.

Det följer förstås samma häxprocessmodell som tillämpats av delar av media och politik mot debattörer i Sverige. Det har också under lång tid fungerat i Sverige. Principen har därtill anor. Under häxtiden kastas människor i vattnet, flöt du var du i maskopi med djävulen och skulle brännas på bål. Sjönk du var du oskyldig, men likväl död. Den logiken kan ju fungera i ett litet samhälle som Sverige, men vår omvärld köper inte lika lätt denna besvärjelseretorik. 

Vår omvärld har förutom förmågan att göra rationella legala val och prion som skyddar och bejakar asylrätten även ett långt minne och de vet vem som nyss hånade dem. De vet att det är samma stat som de försökte varna. Det är samma stat som har haft exakt samma möjligheter som alla de andra staterna att ta ett eget ansvar fullt ut. Det är samma stat som burit och bär på ett naivt hopp om en omfördelningsmekanism som om den mot all förmodan fungerade endast hade varit en insats på mikromarginell nivå med ytterst begränsad effekt. Problemet är att det är incitamentsstrukturen som för länge sedan skulle ha justerats i riktning mot begränsning och avvisning. 

Nu ingår dessa komponenter i den nya migrationspolitiska överenskommelsen men de tillämpas inte trots att det är den mest direkt avgörande åtgärden. Orsaken är bl.a. Miljöpartiets kontrabesked i olika ställningstaganden som regeringen har gjort. Jag har i gårdagens bloggpost skrivit vad som förväntas av en regeringspartner, kollektiva beslut utan reservationsrätt. Beslut som betyder “all-in”. Antingen total dedikation till regeringsbeslutet och/eller regeringens gemensamma överenskommelser eller så avgång och respass aktivism genom Rosenbads tunga ståldörrar.

Andra europeiska stater har tidigt insett komplexiteten i att vi har att göra med såväl en flyktingkatastrof som inledningen på en omfattande folkvandring. De har därför valt att ge prio åt de med störst skyddsbehov – dvs de flyende från Levanten – och samtidigt med olika incitamentssignaler markerat att migranter av andra skäl t.ex. unga afghanska män som nu av socioekonomiska skäl migrerar från sina uppväxtmiljöer såväl i Afghanistan som i Iran, inte prioriteras i migrationspolitiken. 

Dessa europieska stater har valt att hedra asylrätten genom att göra den stark. Asylrätten är stark när den tillämpas strikt och konsekvent och den är svag när den tillämpas vagt och inkonsekvent. 

I fonden finns i dag en stark oro från de som verkar inom utvecklings- och säkerhetspolitiken att vi inte bara överger de mest skyddlösa genom att skära ned kraftfullt på biståndet med omfördelning till migrationspolitik inrikes Sverige och därigenom cyniskt bidrar till att förvärra nöden i närområdena i Levanten, utan att vi också aktivt faciliterar brain drain av en ung generation människor – framför allt unga män – i t.ex. Afghanistan och Somalia.

Som sagt asylrätten är stark när den tillämpas strikt och konsekvent och den är svag när den tillämpas vagt och inkonsekvent. Det är dags att även Sverige nu står upp för asylrätten och ger prio åt de med skyddsbehov. Det kräver att staten – myndigheter och regering – agerar och att de samhällsbärande partierna (S) och (M) lägger partitaktiserandet åt sidan och nu kommer överens om nästa steg. 

Som statsministern deklarerade dagen efter migrationspolitiska överenskommelsen. “Det förstår var och en att detta inte räcker”. Sant. Slutsats agera där det ger resultat. Glöm omfördelningsmekanismen. Ta ut överblick. Ompröva. Ge prio åt de åtgärder som fungerar. Agera. Visa regeringsduglighet. Visa på historiskt traditionell regeringsduglighet. Överge oss inte som invånare, medborgare, skattebetalare, väljare eller asylsökande från Levanten med starkt skyddsbehov. 

Kommer Sverige att bli ihågkommen som den humanitära stormakten? Ja men i negativa ironiserande systemeroderande termer. Kommer Sverige bli ihågkommen som staten som bidrog till att asylrätten eroderade och inflaterades? Ja det finns en uppenbar risk att vår egofixerade kortsiktiga icke systemhållbara välmening i realiteten bidrog till asylrättens kollaps.

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management | 1 Comment

Väljare belönar ansvar och leverans – kom nu ihåg det!

I senaste Demoskop ökar (S) och (MP) något i väljaropinionen.
 
“Båda regeringspartierna ökar något – dock är det inga statistiskt säkerställda siffror jämfört med förra månaden.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin, S, kopplar ihop ökningen med migrationsöverenskommelsen.

– Man kan kanske mäta ut att ansvarstagande belönas i den här mätningen. De partier som varit med och varit mest drivande för samarbete har gått lite uppåt. Men det är alltid svårt att dra stora slutsatser, säger Jämtin.”

Att det skulle vara så svårt att begripa och att agera! Väljare belönar ansvar och leverans framför vackra ord, önskedrömmar och rent trams.

Men! Som statsministern sa, det förstår envar att åtgärderna inte räcker. Så är det. Överenskommelsen är i princip redan obsolet i sak men oerhört relevant i paradigmförändring.

Nu gäller det att också leverera förändring i sak. Det är oerhört bråttom och de senaste dagarna har regeringen även förstått att göra som övriga Europa nämligen att leverera signalpolitik till omvärlden.

I detta läge är det förstås allvarligt och djupt försvårande att (MP) väljer att fortsätta sända motbudskap och motsägelsefullheter. Det duger inte med aktivism. Nu krävs regeringsduglighet. En regering fattar beslut i kollektiv. Det går inte att reservera sig som statsråd och samarbetspartner. Det är “all in” som gäller. Antingen eller! Om inte (MP) vill förstå och acceptera detta finns bara en utväg och det är att lämna regeringen. Att ta med sig aktivismen ut genom Rosenbad. 

Nu gäller att (S) och (M) uppvisar mognad och omdöme och tar ansvar för vårt land. Lägg partitaktiserandet åt sidan. Be the bigger ones. Öka tempot nu. Agera. 

Nu gäller det att gå vidare och leverera begränsande och avvisande åtgärder som i sig omgående stärker asylrätten och skyddet för de som mest behöver skyddet.

Asylrätten är stark när den tillämpas strikt och konsekvent och den är svag när den tillämpas vagt och inkonsekvent. 

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management | 4 Comments

Aktivism eller regeringsduglighet? Välj!

Samma dag och samma regering

“– Det visar att kapaciteten i det svenska mottagningssystemet är fullt. Vi har inte plats för fler i det svenska mottagningssystemet.”

Finansminister Magdalena Andersson

“Är gränsen nådd när det gäller boenden? Bör flyktingar stanna i Tyskland?

– Nej, jag tro att vi har möjlighet att göra mer, det här är ett sätt att leta med ljus och lykta. Vi slänger ut förslaget, vi kommer att jobba hårt för att göra verklighet av det.”

Migrationspolitisk talesperson (MP)  Magda Rasmussen

Aktivism eller regeringsduglighet

Två år har gått! Sverige har polariserats. På ena sidan har det skanderats nazism, rasism, inhumant, osv. På andra sida har det redovisats en rad fakta som kombinerar asylrätt, humanitet, bostäder, läkare, lärare, omsorgspersonal, kommunala budgetar, ofrånkomliga prion mellan individer och grupper av individers behov, dvs sammantaget det vi har politik och politiskt ledarskap till. Nu är vi där! Mitt i nexuset där systemen till slut säger stopp. Det är ingen raketforskning, utan det kallas för verklighet.

Resultatet av aktivismpolitik bortom asylrätten – Nu är det stopp för de med störst skyddsbehov

Att det nu är stopp innebär att ett stort antal individer utan skyddsbehov bortom asylrätten nu upptar de platser som skulle behövas för de med störst skyddsbehov. Det är resultatet av att backa in i framtiden med skygglapparna på. Det är priset för att politiken undvikit att ta det offentliga samtalet med aktivister och media. Det är priset som nu ska betalas av de som blev kvar och nu varken har tillgång till Sverige eller hjälp på plats eftersom vi nu använder våra resurser inhumant och ineffektivt.

De ansvariga är de som i första hand behöver tillgodose sitt eget egoistiska snäva kortsiktiga egobehov av att känna sig goda. Godhet är långtifrån att säga de rätta orden och handla “ba så där”. Det kan vem som helst göra. Godhet är att känna, tänka till, handla rätt och att nå fram till målgruppen. Att nå verkan i målet här, där och nu OCH över tiden. Att hjälpa på riktigt de som behöver hjälpen och stödet här och där. Att handla hållbart för människan, människor och människors system, våra gemensamma system. Dit hör såväl asylrätten som välfärdssystemen.

Asylrätten är stark när den tillämpas strikt och konsekvent och den är svag när den tillämpas vagt och inkonsekvent.

Läs mer


Två i en!

http://www.expressen.se/nyheter/flyktingsprickan-vaxer-i-regeringen/


MP: Låt asylsökande bo hos privatpersoner


http://www.expressen.se/nyheter/mp-lat-asylsokande-bo-hos-privatpersoner/


Finansministern: Vi har inte plats för fler 


http://www.expressen.se/nyheter/finansministern-vi-har-inte-plats-for-fler/


Biståndstoppar varnar för att skära i budget 


http://www.expressen.se/nyheter/bistandstoppar-varnar-for-att-skara-i-budget/


Migrationsverket: Det är fullt överallt


 http://www.expressen.se/nyheter/extrem-platsbrist-for-flyktingar-i-sverige/


Opinionen vänder


http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/valjarna-vander-i-flyktingfragan-1/


Samhällskollaps


http://www.dnv.se/samhallskollaps/


Flyktingkrisen allt värre


http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/flyktingkrisen-allt-värre-3219172


”Sverige håller på att braka samman”


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21719655.ab

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 2 Comments

Det är att regera framför att reagera

Tidigare statsministern Ingvar Carlsson sa att merparten av hans tid gick åt till att reagera framför att agera. En traditionell situation för en ledare av en stat. Det ledare kan göra är förstås att agera på de situationer som gör att de riskerar att fastna i att enbart reagera. Det handlar alltså om att äga sin egen beslutscirkel.

Arbetsförmedlingen (AF) är en av flera myndigheter som nu redogör för kraftigt ökade stora kommande behov.
I somras beräknade AF att 45 000 nyanlända skulle vara inskrivna i detta år 2019, nu tror AF att det blir över 120 000.

”Det är en radikal uppskalning av antalet människor som ska komma till oss”, säger generaldirektör Mikael Sjöberg till SVT.

För statsminister Löfven är det förstås flyktingkatastrofen i kombination med den sedan några år påbörjade och nu kraftfullt accelererande folkvandringen som skapar enorma påfrestningar på vår omvärld i stort och på våra egna nära välfärds- och rättsstatssystem. 

Det är frågor som kräver politiska beslut.
MIgrationsöverenskommelsen är som statsministern själv formulerade det bara en början och det kommer att krävas betydligt mer av begränsande åtgärder. Åtgärder där asylrätten stärks genom att den tillämpas strikt och konsekvent.

Dels för att asylrätten ska nå de med störst skyddsbehov dels för att motverka de mycket omfattande och allvarliga systempåfrestningar som nu och under kommande år kraftfullt begränsar eller rentav gör det omöjligt att uppnå de politiska mål som statsministern gick på val för.

 Det är att agera framför att reagera. Det är att ta kontroll över sin egen beslutscirkel. Det är att ta kontrollen över ytan. Det är att regera.

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment