När säcken dras åt och IS nedkämpas där då är det dags för rättsväsendet att göra sitt jobb här

Bit för bit dras nu säcken åt och IS med dess livstilskriminella krigsförbrytare, folkmördare och terrorister nedkämpas. 

Eftersom de aldrig har varit och aldrig hade någon ambition att bli riktiga soldater med kod och heder så använder de nu terroristens fega ömkliga träckbeteenden såsom mord på pojkar och män, kvinnor och barn som sköldar osv.

Förhoppningsvis blir flertalet kvar i den jord de så hett eftertraktat. Några kommer dock slinka undan. Det kanske rentav är din granne.

Nu finns dock lagstiftning på plats och resurser tillförs för att förundersökningar och åtal skall möjliggöras. Låt oss påminna om att nu är det rättsväsendets ansvar att göra sin del av jobbet. Utreda,  åtala, döma och straffa uthålligt och precist. År efter år, decennium efter decennium.

Läs mer:
http://www.expressen.se/nyheter/boende-anvandes-som-manskliga-skoldar/
Extremismen kan aldrig stoppas men den skall inte heller gödas

https://brixski.wordpress.com/2016/07/21/extremismen-kan-aldrig-stoppas-men-den-skall-inte-heller-godas-och-faciliteras/
Som de gamla sjunga kvittra de unga

https://brixski.wordpress.com/2016/06/13/som-de-gamla-sjunga-kvittra-de-unga-aven-omar-bateens-far-gav-en-berattelse/
Värderingskampen har enbart påbörjats

https://brixski.wordpress.com/2016/04/20/varderingskampen-har-enbart-paborjats/
Apokalyptisk islamism

https://brixski.wordpress.com/2016/04/13/apokalyptisk-islamism-om-berattelsernas-betydelse/
En ice-breaker

https://brixski.wordpress.com/2016/04/10/en-vital-ice-breaker-mot-extremism-har-nu-fatt-sitt-erkannande/
Daesh är också berättelsen om Sverige

https://brixski.wordpress.com/2015/11/26/daesh-ar-ocksa-berattelsen-om-sverige/
De tusen fundamentalistiska nålaticken mot vår yta och mot berättelsen om Sverige

https://brixski.wordpress.com/2016/03/04/de-tusen-fundamentalistiska-nalsticken-mot-var-yta-och-mot-berattelsen-om-sverige/
Terrorismens hammare och extremismens nålstick

https://brixski.wordpress.com/2016/03/22/terrorns-hammare-och-extremismens-nalstick-slar-och-sticker-i-dag-i-bryssel-i-morgon-i/

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Trygghet och säkerhet är en väljarvinnare när lamellerna lossar

Att förstå att politik skapar konsekvenser och att politiken i sig är ansvarig för dessa konsekvenser

“Lamellerna lossnar i svensk politik” är ett begrepp som jag använt i några år. Avsikten och ambitionen är att försöka beskriva hur de politiska partiernas omgivande miljö nu förändras i allt snabbare takt och att partierna inte är tillräckligt adaptiva inför dessa förändringar. Det brister såväl i aktiv framförhållning som reaktiv korrigering.
  

I grunden handlar det om brister i förmågan att utföra korrekta systemanalyser, dvs. analyser som: “om vi vidtar eller inte vidtar den här åtgärden så inträffar sannolikt det här vilket får följande systemkonsekvens”. Utvecklingen inom politikområdena migration-bistånd, rättsväsende och försvar är kanske de tydligaste exemplen på denna ovilja och/eller oförmåga att göra hållbara uthålliga systemanalyser bortom dogmer och önsketänkande som resulterar i en hjälppolitik som snarare kan kallas för stjälppolitik.

 
Men det handlar också om en ovilja och/eller oförmåga att dels förutse dels följa invånarnas, medborgarnas, skattebetalarnas och väljarnas preferenser och värderingsförändringar. Oförmågan att förutse detta har förstås en nära koppling till oviljan och/eller oförmågan att göra den tidigare beskrivna korrekta systemanalysen. 

Sambandet är enkelt! Invånaren, medborgaren, skattebetalaren och väljaren är den som känner av effekterna och som också får ta konsekvensen av politiska felträffar, bristande eller obefintliga systemanalyser etc. Varje agerande eller icke-agerande kommer att leda till en reaktion. En systemreaktion som den längst ut i kedjereaktionen känner av. Längst därute befinner sig effektmottagaren, dvs invånaren, medborgaren, skattebetalaren och väljaren.

Således är det den förda politiken över tiden som förr eller senare kommer att nå fram till mottagaren. Gissa vad som sker när effekten och effekterna når individen och grupper av individer. Det är alltså inte någon annans ansvar eller fel att motreaktionen blir som den blir. Det gamla uttrycket “som man bäddar får man ligga” är tidlöst och universellt.

Den som stressar system med ett visst input – en viss politik – får också räkna med konsekvenserna vilket bl.a. kan åskådliggöras i tre nyligen publicerade studier och uppföljningar som handlar om förändringar i:
– väljarnas preferenser/prioritering av hur viktiga olika politiska frågor är
– invånarnas syn på mångfald, samt
– väljarnas valpreferenser om det vore val i dag.

Studierna som indikerar hur lamellerna lossnar

En enskild studie kan visa på förändringar i enskildheter i systemet. Flera studier kan indikera systemets förändring.

Mångfaldsbarometern

I bilagda mångfaldsstudie framgår att 64 procent av de tillfrågade är positiva till mångfald vilket är en minskning med ca 10 procentenheter jämfört med 2014. Enligt studien märks förändringen främst bland kvinnor och de i medelåldern. Detta är en i sammanhanget ny rörelse. Vidare anser en majoritet att nyanlända skall ha samma sociala rättigheter som personer födda i Sverige – men notera att de positiva attityderna har minskat från 77 procent år 2014 till 55 procent i årets mätning. Vi kan också se att knappt hälften av respondenterna vill skapa förutsättningar för människor att bevara sina kulturella traditioner, och även här ser vi en tydlig minskning jämfört med 2014. I studien visas hur attityderna bland kvinnor och akademiker, dvs. grupper som annars varit de mest positiva i tidigare undersökningar, visar en negativ trend. Notera särskilt detta. Även om de unga är underrepresenterade i studien och detta faktum påverkar resultatet så är trenden negativ och vi är i början på denna trend.

I studien framgår även att nästan hälften hävdar att alla religioner inte har samma värderingar och de särskiljer då framförallt Islam. Till detta fogas att hälften av de tillfrågade uppfattar stora olikheter mellan den inhemska kulturen och kulturer från Afrika och Mellanöstern. Människor från dessa länder anses vara svårintegrerade i samhället.

Utmaning för politiken? Ja! Problem för oss alla? Ja! Beror det på att befolkningen blir alltmer rasistisk? Nej. Är det ett uttryck för rasism? Nej. Beror det på politiska beslut och icke-beslut? Ja.

Det visar sig nämligen att erfarenheterna av att ha kollegor med utländsk bakgrund i skolan eller på jobbet är goda hos 70 procent av befolkningen och stabila över tid. Ju högre utbildning man har desto bättre erfarenheter. Men notera samtidigt att även här har de negativa attityderna ökat något sedan 2014, bland annat bland kvinnor.

Integration (och/eller assimilation som den beskrivs i FN:s flyktingkonvention artikel 34) på riktigt har avgörande betydelse. Politik bör alltså skapa förutsättningar för en integration som möjliggör för människor att mötas. En förutsättning för detta är förstås att det finns jobb, bostäder och utbildning, men också trygghet och säkerhet. Såväl upplevd som reell. Trygghet och säkerhet är även direkt kopplad till tillit. Tillit såväl mellan individer som mellan individ och institution. Förutom låga transaktionskostnader så är tillit det kitt som bidrar till en gynnsam gemenskap, till ett samhälle, vårt gemensamma samhälle.

Yougovs väljarbarometer

I Yougov, Sentios och Inizios väljarundersökningar framgår hur lamellerna lossnar vad gäller t.ex. partiidentifikationen. Väljarens identifikation med ett visst specifikt parti minskar över tiden vilket gör väljaren betydligt mer lättrörlig och ökar sannolikheten för att denne gör sina val utifrån sakpreferens framför partitradition. I de två förstnämnda studierna är Sverigedemokraterna det största partiet och i den sistnämnde ökar de nu kraftigt och är i princip på samma nivå som i januari/februari. Detta sker sannolikt även nu liksom tidigare på bekostnad av Moderaterna och Socialdemokraterna.

“–Mycket arbete återstår inför valet. Vi kommer behöva jobba hårt för att vinna fler väljares förtroende och det gör vi genom att leverera politik som gör att alla som kan arbeta ska arbeta, vi ska stärka välfärden och utveckla den svenska modellen säger en talesperson för Socialdemokraterna. 

Men är det verkligen arbete som väljarna i sig lyfter som den viktigaste frågan? Visst kan vi hävda och även visa på att arbete är en vital grund för såväl individens självförtroende och självförsörjning som för vår samhällsgemenskap. Men är det arbete, bostäder osv som är de politiska frågor som av väljarna numera lyfts fram som allt betydelsefullare!?

Novus studie om de viktigaste politiska frågorna

Enligt Novus studie är lag och ordning den enda fråga som tydligt ökar i prioritering och är nu på en delad fjärdeplats tillsammans med jobbfrågan, landets ekonomi hamnar därmed på en sjätteplats. Sedan mars 2016 har lag och ordning ökat från 33 % till 43 % vilket är en kraftig ökning.

Sedan Novus senaste mätning i juni 2016 är majoriteten av resultaten stabila. Två frågor som har tappat i viktighet sedan mätning i juni är Landets ekonomi som minskat sex procentenheter (från 46 % till 40 %) samt Invandring/Integration som i junimätningen hade 64 % och nu uppnår 61 %. Trots att Sverigedemokraternas generalfråga “invandringen” minskar något i betydelse så kvarstår de som det nya stora partiet. Kan det bero på att Sverigedemokraterna kommit att ses som förtroendeingivande i frågor om lag och ordning, medan Moderaterna och Socialdemokraterna inte anses leva upp till människors normala förväntningar på att dessa två statsbärande ska leverera lag och ordning? Från strikt och korrekt tillämpning av asylrätten via kontroll över Sveriges gränser till återtagande av samhällets kontroll över ytan i våra fjorton högriskområden!?

SCB novembermätning om skillnaden mellan sympati och val
Jag har i analyser i ämnet pekat på att den tidigare moderate eller socialdemokratiske väljaren i påfallande stor utsträckning inte väljer andra partier som t.ex. Sverigedemokraterna för att de sympatiserar med dessa andra partialternativ. De sympatiserar fortfarande med Moderaterna eller  Socialdemokraterna men de väljer bort den förda politiken eller den politik som de uppfattas stå för i vissa sakfrågor.

I juni år 2016 publicerade SCB sin partisympatiundersökning där det framgår vilket parti väljarna står närmast eller sympatiserar mest med. Medan 17,3 procent svarade att de skulle rösta på SD om det var riksdagsval i dag uppgav endast 13 procent att de sympatiserade med partiet. Det framgick även av SCB:s mätning i november år 2015 då 19,9 procent sa sig vilja rösta på SD medan 14,5 procent sa sig sympatisera med partiet. För Socialdemokraterna och Moderaterna var siffrorna de omvända – det är fler som sympatiserar än som vill rösta på partierna

Vem vinner på att lamellerna lossnar? 

Utfallet i dessa fyra studier indikerar bl.a. det jag redogjorde för inledningsvis. Lamellerna släpper. Invånaren, medborgaren, skattebetalaren och väljaren reagerar på politiskt agerande respektive icke-agerande. Det som först fallerar är tilltron till de som hittills skött leveranserna av politik.

När sedan politikområden mottar kritik och denna inte bara återberättas utan också kan bekräftas genom egna upplevelser då släpper lamellerna och väljaren söker reagera på politiken och icke-politiken.

Nya politiska alternativ har nu en rejäl kognitiv öppning hos individer i vårt land. Hittills har Sverigedemokraterna tagit initiativet, mestdels genom att sitta still i båten och låta de etablerade partierna manövrera bort sig.

Notera att individerna under en kort tid belönade Socialdemokraterna och Moderaterna när dessa i och med novemberöverenskommelsen tog kontroll över migrationsfrågan. Emellertid uppfattas de sannolikt inte som tillräckligt förtroendeingivande i frågor om lag och ordning/trygghet och säkerhet. Eller rättare sagt, de motsvarar inte de förväntningar som människor har kommit att projicera på vår politik och våra institutioner under lång tid. Förväntningar som hittills varit en del av vår självbild. Ett land med ordning och reda i allt från idén om gör din plikt kräv din rätt till normefterlevnad i umgänget mellan medmänniskor, oavsett bakgrund och identitet.

Bilden och berättelsen – sann eller inte sann – om icke-kontroll månaderna innan novemberöverenskommelsen lever kvar och spinner över på den i dag såväl upplevda som återberättade känslan av otrygghet och bristande säkerhet. Tillit och förtroende är en primärtillgång i politiken. Den tar lång tid att bygga och går oerhört fort att rasera.

Under tiden agerar nya politiska alternativ för att positionera sig och nå förtroende hos invånarna, medborgarna, skattebetalarna och väljarna. Nyligen bildades Medborgerlig Samling. Det är ett parti som inte har samma uppförsbacke som Sverigedemokraterna har haft. Det blir intressant att följa hur de bygger sin politik och sin politiska plattform. Det är ett ämne för en särskild bloggpost. Men ett tips för alla partier är att omedelbart parera frågor om trygghet och säkerhet. Det är en väljarvinnare. Det är dessutom en grundsten i samhällskontraktet.


Läs mer
:

SD ökar

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23755562.ab

Mångfaldsbarometern

http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-nyheter/2016-10-19-Mangfaldsbarometern-2016—Forandringar-i-opinionen.html

Yougov – det är häpnadsväckande

http://touch.metro.se/nyheter/senaste-matningen-fran-yougov-det-ar-hapnadsvackande/EVHpjs!yuTXf3B0sfPzI/

Novus – väljarnas prioritering

http://novus.se/wp-content/uploads/2016/08/c3f39bd094c0ea44eac17169edccb55e.pdf

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Dags att åter veva positivet ISIS är som vilken extremism och social oro som helst…

“- I Lund är slutsatsen att avhoppare från våldsbejakande extremistiska grupper ska hanteras som avhoppare från andra miljöer, till exempel den organiserade brottsligheten. Efter en utredning av personens behov kan kommunen hjälpa till med boende, sysselsättning eller försörjning.

Det arbetssättet får stöd i en rapport från den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Rapportförfattaren, Christoffer Carlsson, menar att en person som vill lämna extremistmiljöer ofta behöver stöd för att kunna göra det.

Det är en rakt igenom social, ekonomisk och materiell fråga. Du behöver kunna återintegreras på arbetsmarknaden, du behöver kanske ha körkort, skuldsanering och tak över huvudet. När individer lämnar vill de lämna till något annat, har man inte resurser till det så är det svårt att förverkliga det.”

Nej, social oro i förorten och deltagande i ISIS vidriga avskyvärda människohatande förintelseverksamhet är inte samma sak. Bara för att du har en hamnare så behöver du inte leta efter spiken. Bara för att du har en förklaringsmodell som du är van att arbeta med och förhålla dig till så betyder inte det att den kan tillämpas i varje givet läge. Allt är inte sanning som sanning är likt.

För några deltagare kan det finnas socioekonomiska bakgrundsfaktorer, men för många av deltagarna är det resultatet av ett aktivt ideologiskt val och för ytterligare några deltagare är det en kombination av båda faktorerna. Det strategiska inflytandets ideologisk-religiösa dimension spelar i många fall en avgörande roll i sökandet efter identitet och meningen med existensen. Den ideologisk-religiösa berättelsen fungerar som en kognitiv parasit i individens sökande efter mening och sammanhang i form av världsbild, grupptillhörighet etc.

Medan Sverige fortsätter att befinna sig i nybörjarstadiet i dessa frågor så finns det konkret aktuell kunskap och erfarenhet i Danmark, Frankrike, Marocko, Algeriet m.fl. Stater som agerar framgångsrikt och når goda resultat. Använd den kunskapen.

Det i artikeln ovan citerade och beskrivna förhållningssättet cementerar, bekräftar och faciliterar de berättelser – det strategiska inflytande – som driver på de extremistmiljöer som rekryterar framförallt unga män men även unga kvinnor. Men det legitimerar även och ger status åt enskilda individers berättelser och beteende.
 
Den avhopparverksamhet som dessa kommuner vill bedriva bygger på just frivilligt avhopp. En självinsikt hos individen om att denne valt fel väg och fel metoder. Målet kan alltså finnas kvar, dvs det handlar inte om avradikalisering.  

De som nu lämnar ISIS gör det eftersom de tvingas bort från ytan. En och annan har säkert nått en del insikter, men om så är fallet saknar helt enkelt kommunala handläggare kännedom om. Det kräver djup sakkunskap om politisk-religiös extremism och fundamentalism för att se igenom den hand som visas upp.

Precis som med dåtidens förhållningssätt till kommunismen och Sovjet kommer vi även i denna fråga att möta individer som håller fast vid sin fundamentalistiska uttolkning och argumenterar för att ISIS inte var tillräckligt rättrogna. Drömmen om idén har större tyngd än vetskapen om handlandet.

Dessa individer är ett reellt hot mot våra värderingar såsom de uttrycks i vår författning. De utgör också en potentiell rekryteringsgrupp för nästa ISIS-look a like, här eller där. Det är terrorismens end-state.

De skall först utredas och lagföras för folkmord, terroristbrott som resande stridande, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det är att se till att rätt och att få rätt blir samma sak. Det är att aktivt förebygga och motverka såväl det strategiska inflytandet som brotten som följer i dess anda. Därefter kan ett brett spektrum av åtgärder appliceras. 

Läs mer:
Kommuners förberedelser m.m.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6540648

Extremismen kan aldrig stoppas men den skall inte heller gödas
https://brixski.wordpress.com/2016/07/21/extremismen-kan-aldrig-stoppas-men-den-skall-inte-heller-godas-och-faciliteras/

Som de gamla sjunga kvittra de unga
https://brixski.wordpress.com/2016/06/13/som-de-gamla-sjunga-kvittra-de-unga-aven-omar-bateens-far-gav-en-berattelse/

Värderingskampen har enbart  påbörjats
https://brixski.wordpress.com/2016/04/20/varderingskampen-har-enbart-paborjats/

Apokalyptisk islamism
https://brixski.wordpress.com/2016/04/13/apokalyptisk-islamism-om-berattelsernas-betydelse/

En ice-breaker
https://brixski.wordpress.com/2016/04/10/en-vital-ice-breaker-mot-extremism-har-nu-fatt-sitt-erkannande/

Daesh är också berättelsen om Sverige
https://brixski.wordpress.com/2015/11/26/daesh-ar-ocksa-berattelsen-om-sverige/

De tusen fundamentalistiska nålaticken mot vår yta och mot berättelsen om Sverige
https://brixski.wordpress.com/2016/03/04/de-tusen-fundamentalistiska-nalsticken-mot-var-yta-och-mot-berattelsen-om-sverige/

Terrorismens hammare och extremismens nålstick
https://brixski.wordpress.com/2016/03/22/terrorns-hammare-och-extremismens-nalstick-slar-och-sticker-i-dag-i-bryssel-i-morgon-i/

Posted in Defence- and Securitypolicy, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | Leave a comment

Riksrevisionen och ledarskapets enväldiga val av den goda saken

Utredaren och den tidigare Justitieombudsmannen Axberger riktar i dag skarp kritik mot förhållandena vid Riksrevisionen.

En synnerligen allvarlig och också sorgerlig historia om ett land vars stolta myndighetstraditioner och goda anseende efterhand har kommit att naggas av i allt större vitala bitar. Ett litet land med alldeles för starka smala avgränsade nätverk, nära vänskapsband i professionen, osunda personlojaliteter samt alldeles för stort utrymme för egna subjektiva bedömningar och beslut i frågor om vad som utgör “den goda saken”. När Riksrevisionen havererar då är det i alla avseenden synnerligen allvarligt.

De kommentarer som de ledande befattningshavarna lämnar i DN:s granskning är närmast att betrakta som tramsiga. Med den bakgrund och den erfarenhet de har vet de mycket väl vad som förväntas av en befattningshavare, särskilt en ledande sådan i offentlig tjänst. Det beteende de uppvisar har de lagt sig till med trots god kunskap om regler och etik. De har valt den oetiska vägen eftersom de över tiden har blivit tillvanda med ett beteende som har fungerat och gett dem fördelar. De har valt den oetiska vägen eftersom ingen överordnad har reagerat över deras beteende tidigare. De har valt den oetiska vägen eftersom de själva har fått definiera både vad som är den goda saken och vad som är den rätta vägen att nå den goda saken. Ändamålen har fått helga medlen.

I ett närliggande ämne har t.ex. Johan Westerholm föredömligt beskrivit de snäva smala nätverken inom juridikens korridorer. Se  http://ledarsidorna.se/2016/10/hilda-och-ruben-som-ett-lyckligt-aktenskap/

Osunt, osmakligt och ovärdigt vår samhällsbildning. Är det ens möjligt att städa i detta förfall!? Detta tillitens moras.

System har en egen logik. När de börjar erodera i friktionen lämnas öppningar för konkurrerande alternativ. Vi ser det i dag ske inom politiken. Vi kan nu skönja konturerna av vad som blir följderna för vår förvaltning. Det handlar i båda fallen om tilliten. En tillit som riskerar att  erodera bit för bit. Tilliten som är det kitt som ytterst håller samman vårt samhällssystem. Tilliten mellan individer och mellan individer och samhällets olika institutioner. Tilliten till våra institutioner har tagit sekler att mejsla fram. Den tar betydligt kortare tid att rasera.

Läs mer:

Kritik mot riksrevisorerna i ny utredning
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritik-mot-riksrevisorerna-i-ny-utredning/

Inrättande av Riksrevisionen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/riksrevisionen_GP03190/html

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Behövs väljaren när generaldirektören bestämmer politiken?

Vi är många som uppfattar den nyans av erodering av vår förvaltningstradition som numera uttrycks av åtminstone två generaldirektörer i samhällets tjänst.

Vi är nu i ett läge där en generaldirektör sätter tvivelsmål kring inrikesministerns och regeringens värdegrund för den valda migrationspolitiken.

Jag blir alltmer bekymrad över hur vår förvaltningstradition och tilltron till denna skadas av att tjänstemännen börjar initiera, utforma, formulera, diktera, kampanja och genomföra politik.

I sin mest tillspetsade form infinner sig frågan huruvida statsråd, riksdagsledamöter, fullmäktigeledamöter m.fl. behövs när de istället ersätts av allenarådande generaldirektörer!? Behövs vår konstitution? Behövs våra lagar? Behövs våra institutioner? Behövs väljaren som har valt de riksdagsledamöter som beslutar den lag som tjänstemännen inklusive generaldirektörer skall genomföra. Behövs vi?

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Vilken humanism tar sin utgångspunkt i hat?

I en annan tid i ett annat land och i det landets officiella värdegrund som var väl spridd och inympad av myndigheter, politik och media var det judarna som benämndes såsom varandes råttor.

I dag bärs det avgrundsdjupa hatet av vissa av nutidens budskapsbärare av den godkända dogmen. Igår Ramberg, i dag Hagen. Rännstenar, råttor och gift.

Nu liksom då uppvisar de sitt rätta jag när deras åsiktshegamoni ifrågasätts, när deras inympade referensramar och värdegrund synas. Då som nu går de hand i hand. De kallar det humanism. Men vilken humanism tar sin utgångspunkt i hatet mot en medmänniska?

Det vi nu bevittnar är förspelet till nästa spel. Först rännstenar, råttor och gift. Därefter dolkstötslegend. Historien upprepar sig inte momentant, men historiens tankegods är detsamma och människan är i grund och botten densamma. Vi väntar nu på denna andra akt. Men varje missbrukat ord, varje grovt övertramp, varje förminskning av historien är en droppe på stenen. En droppe som urholkar vårt samhälles gemenskap. Ovidius uttrycker det väl: Droppen urholkar stenen icke genom kraft, utan genom att falla ofta!

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Den enes rasism är den andres rasism, allas vår rasism


Reflekterar över hur arrangemangets värdar ska skilja ut de rätta besökarna från de icke-rätta? När blir individens nyans och ursprung och biobakgrund rasifierad!? 

“Rasism är dogmen om att en viss etnisk grupp av naturen är dömd till medfödd underlägsenhet och en annan grupp till medfödd överlägsenhet.”

(Ruth Benedict)

(Bild Andreas Henriksson)

Tänk att 30-40-talets rastabeller och okulärbesiktningar åter är på tapeten. Var har dessa unga människor lärt sig denna rasismens åtskillnad mellan människor. Vari ligger den politiska agendan? Vad vilja de som pushar och triggar på denna åtskillnad? Denna åtskillnad som tidigare generationer har sökt motverka vis av vidriga erfarenheter från vår gemensamma historia och nutid. Vad vilja dessa åtskillnadens predikanter?  Vad är deras mål? Vad är deras mål för dem själva och vad är deras mål för alla oss andra individer och medmänniskor? Rasism är en lära! Rasism är en idé! Rasism är en åtskillnadens idé! Rasism är något människan lär sig! Rasism är en ideologi med ett mål. Rasism gjuts in i människan. 

“Ingen föds till att hata någon på grund av hans hudfärg, eller hans bakgrund, eller hans religion. Folk måste lära sig att hata, och om de kan lära sig att hata så kan de lära sig att älska, för kärlek kommer mer naturligt till människans hjärta än motsatsen.”
(Nelson Mandela)

Rasism är rasism oavsett om den kommer underifrån, uppifrån, från vänster sida eller höger sida, oavsett om den kommer från en majoritet eller en minoritet, helt enkelt oavsett bakgrund och motiv.

Vi behöver fokusera på det som förenar oss. Det som gör oss starkare tillsammans. Vi behöver även fokusera på reella socioekonomiska, maktreala etc. skillnader, istället för att bygga konfliktytor och friktion på hudfärg.

Rasism syftar alltid till polarisering, enklavisering osv. En rasism som öppnar oresonliga avgrunder av hat, oförsonligt hat. Rasism är tidlös skit oavsett hur den utformas och oavsett hur den målas och bildsätts.

Posted in Democracy and Human Rights, Management | Leave a comment