Rapportförsvaret har ersatt uppsatsförsvaret, insatsförsvaret och invasionsförsvaret

Målet för Sveriges säkerhetspolitik är ytterst att garantera landets politiska oberoende och självständighet. Det förutsätter förmåga att kunna hävda landets suveränitet. Därför bör utformningen av Försvarsmakten, oavsett omvärldsläge, ta sin utgångspunkt i närområdet.

Försvarsmakten kan utöva en stabiliserande påverkan bl.a. genom ett aktivt uppträdande. En egen militär förmåga att föra väpnad strid avskräcker en möjlig motståndare. Vi får en önskvärd tröskeleffekt. Tröskeleffekten definieras av förmågan att förebygga att ett allvarligt hot övergår till ett väpnat angrepp på Sverige. Försvarsmaktens bidrag till en hög tröskeleffekt är central för Sveriges säkerhetspolitik.

Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt hur det svenska försvaret av Sverige har degenerats över tiden. Sedan en tid tillbaka är Nato mera på hugget i försvaret av Sverige än vad vi själva är. Men vi har ju faktiskt en oslagbar fördel!

Det fanns en tid då minskningen av vårt försvars kostym var klart motiverad. Tiden efter kalla kriget gav goda möjligheter att anpassa försvaret till en förändrad operationsmiljö.

När nu denna operationsmiljö förändrats ännu en gång sedan kriget mot Georgien, påskkränkningar av Sverige samt Ukraina-interventionen och Krimockupationen så har inte viljan till anpassning varit riktigt lika eldigt entusiastisk.

Jag har tidigare skrivit om det svenska försvarets omvandling från invasionsförsvar via insatsförsvar till ett uppsatsförsvar. Vi kan nu konstatera att vi nått en ny nivå på hela försvarspolitiken.

Medan svensk jakt jagar ryss som kränkt och sedan obekymrat nonchalant lämnat svenskt territorium laddar Sverige med det tyngsta vi har, nämligen ett rapportförsvar. Visst vi har hela sju marina enheter – ni vet båtar – och ett sextiotal stridsflyg (i realiteten möjligen som bäst ett knappt tjugo-trettiotal i luften samtidigt) gripbara för vårt skalskydd. Men framförallt har vi ett hypermodernt och massivt rapportförsvar med omedelbar verkan i målet. Bortom plockepinnsystem som VIDAR, PRIO och EMELIA har vi nu systemet Excellensrapporten. Vår spjutspets!

Hujedanmig! Det är klart att ryssen får genomlida en riktigt tuff helgvila sönderstressad och allvarligt oroad av den svenska rapporten som strax kommer att överlämnas till excellensen vid Utrikesdepartementet.

Alla vet ju att den svenska försvarsbyråkratins rapporter kan lamslå såväl den egna riksdagsförvaltningen som
vilken potentiell fiende som helst.

En-veckasförsvaret är en mild västanfläkt i högsommarvärme jämfört med den beslutsamma tornadokraft som är inneboende i det svenska rapportförsvaret.

“Först efter att de ryska planen vänt österut, halvvägs ut i Östersjön, ska de plan som ingår i incidentberedskapen ha hunnit ikapp. Orsaken till det senfärdiga agerandet kan ha varit “en felbedömning och sen startorder.” Nåväl rapporten lär väl resolut, kraftfullt och respektingivande bringa klarhet i händelsen…

Ja jag raljerar hårt! Men inte på något vis mer än den raljans som präglar politikens behandling av vår gemensamma försäkringspremie, vårt försvar.

Det fanns en tid – och den tiden borde även vara nu – när den svenska incidenten mötte dåtidens ryss redan vid den sovjetiska territorialgränsen. Det var på den tiden när politiken fortfarande levde under minnet av hur det var att låna ut svenskt territorium till en annan nation.

Det var under en tid när politiken förstod att även en utlåning av våra noder och flöden är ett allvarligt intrång i vår suveränitet. Ett intrång som betydligt försämrar våra möjligheter att sätta oss i respekt även inom andra politikområden. Nordkalotten med flödena över Norra ishavet och Östersjön med Gotland som nod och med flöden från ryska hamnar till utloppet i Atlanten är för regionerna väsentliga flöden och noder. Väsentliga såväl för Sverige som Ryssland och en alltmer aktiv och oroad omvärld. För Norge, Finland, Estland, Lettland och Polen är dessa spänningsfält ytor som inte enbart kan försvaras med hjälp av analysrapporter un masse. Det krävs mer. De kräver mer, framförallt av Sverige.

För om vi inte är beredda att försvara vår suveränitet – våra värden och våra flöden och noder – vad är vi då?

Läs mer:

En rapport – Carl Bildt

http://m.expressen.se/nyheter_-_bildt-har-begart-en-bradskande-rapport_-_/r

Invasions-, insats- eller uppsatsförsvar!

https://brixski.wordpress.com/2013/12/22/invasions-insats-eller-uppsatsforsvar/

Om försvarsbesluten!

https://brixski.wordpress.com/2014/01/10/forsvarsbeslut-att-agera-eller-reagera-i-forsvarspolitiken/

Advancing U.S.-Nordic-Baltic Security Cooperation – Mike Winnerstig

http://transatlantic.sais-jhu.edu/publications/books/Advancing_U.S.-Nordic-Baltic_Security_Cooperation/Advancing_U.S.-Nordic-Baltic_Security_Cooperation

Ett tydligt tecken på det nya säkerhetsläget – Carl Bergqvist
http://www.expressen.se/nyheter/ett-tydligt-tecken-pa-nya-sakerhetslaget/

Ett försvar i användning kostar – Sten Tolgfors

http://politikochperspektiv.wordpress.com/2014/09/19/ett-forsvar-i-anvandning-kostar/

Det kalla kriget fortsätter – Oksana Zabuzjko

http://www.lotcobistand.org/oksana-zabuzjko-det-kalla-kriget-fortsatter

Sverige uppfattas i Ryssland som en pajas

http://m.expressen.se/nyheter_-_experten-i-ryssland-ar-sverige-en-pajas_-_/r

Önskedröm – Annika Nordgren Christensen

http://annikanc.com/2014/09/19/onskedrom/

Ryska stridsflyg utanför Alaska

http://m.expressen.se/nyheter_-_ryska-stridsflyg-utanfor-alaska_-_/r

Posted in Defence- and Securitypolicy, Management | 1 Comment

Ett begränsat kränkhetsperspektiv får inte stoppa förebyggandet av resande stridande till folkmordens och krigsbrottens Irak och Syrien

Ett begränsat kränkthetsperspektiv

Det går alltid att missförstå idéer och förslag som syftar till fullgöra vitala folkrättsliga åtaganden. Det går också att läsa och förstå utifrån ett ytterst begränsat kränkthetsperspektiv. Läs mer om dagens inlägg från MMRK där såväl socialdemokratins som Alliansens förslag om förbud mot resande stridande kritiseras för att vara riktat mot muslimer. Se nedan under rubriken Läs mer.

Det är inte islamofobi att förebygga folkmord och krigsbrott

Faktum är att de förslag som nu framförs om att förbjuda resande stridande just nu framförallt syftar till att skydda muslimer i Irak och Syrien men också civilbefolkningen i Ukraina. Förslaget vänder sig såväl mot jihadister och nazister i Sverige. Det är ett av flera nödvändiga förslag för att förebygga folkmord och krigsbrott. Det är alltså inte islamofobi att vilja förebygga och motverka krigsbrott och folkmord mot muslimer i Syrien och Irak. Detta är inte ett förslag som riktar sig mot muslimer. Det är ett förslag som riktar sig mot individer som har för avsikt att delta i krig och strid som resande stridande.

Det är angeläget att skydda våra ungdomar

Förslagen bidrar till skapa en legal ram som gör det möjligt att i förlängningen skydda framförallt svenska ungdomar och unga vuxna, oavsett om dessa ungdomar och unga vuxna är på väg in i nazism eller jihadism, från att radikaliseras in i politiska miljöer som argumenterar för våldsbejakande extremism och terrorism och som tar avstånd från demokrati och mänskliga rättigheter.

Internationella förpliktelser att förebygga terrorism och att utreda folkmord och krigsbrott

Förslagen är ett sätt att fullgöra våra internationella förpliktelser att förebygga och motverka terrorism. Till detta kommer också den sedan tidigare befintliga lagstiftning som möjliggör utredning av eventuella brott som folkmord och krigsbrott.

Men vi saknar en inkluderande human individinriktad samhällsstrategi för att förebygga och motverka resande stridande från Sverige

Det som saknas är förstås en bredare och mer riktad strategi för att specifikt förebygga och motverka resande stridande. Det är en strategi som bör innehålla en bred parlör av riktade specifika åtgärder som innebär åtgärder från hela samhället i samverkan med familjer, det lokala civilsamhället, kommunala och statliga myndigheter. Åtgärder som tar sin utgångspunkt i individen och inte i grupper eller religiös och politisk tillhörighet etc. Vi har en skyldighet att stödja och hjälpa våra ungdomar och unga vuxna att finna alternativa vägar bortom extrema rörelser och extrema idéer. Vi har en skyldighet att stödja individen i sin strävan att finna sina livsprojekt.

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Läs mer:

Förstärkning av terroristlagen kan hota folkrätten – MMRK

http://www.svt.se/opinion/article2328976.svt#./forstarkning-av-terroristlagen-kan-hota-folkratten?&_suid=141104167979606689915069532522

Om varför vi måste ta den ideologiska debatten mot islamism – UK erfarenheter

http://warontherocks.com/2014/09/uk-attempts-to-create-moderate-islam-just-failed-what-now/#_

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Löfven kan ge mittenväljaren en röst bortom extremen och polariseringen

En del hyser uppfattningen att våra politiker egentligen inte menar vad de skriver och säger. Men, Reinfeldt har under åtta år genomfört merparten av de idéer som han proklamerade i Det sovande folket. Persson genomförde i huvudsak det som återfinns i Den som är satt i skuld är inte fri. Löfven fullföljer sin uttalade linje genom att med fast vilja och uthållighet söka bryta blockpolitiken.

Denna ambition har Löfven upprepat vid ett stort antal tillfällen innan valet. För den som med utgångspunkt i sina värderingar också drivs av en vilja att nå fram till uthålliga och bestående förhandlingslösningar är förstås fasta orörliga icke-pragmatiska och icke-rationella block ett hinder som i sig må övervinnas.

Det är en ambition som verkar stämma väl överens med önskemål hos stora väljargrupper inom Centerpartiet (c) och Folkpartiet (fp). Nästan varannan centerväljare menar att Socialdemokraterna (s) bör göra upp med Centerpartiet och mer än varannan folkpartiväljare har en liknande åsikt enligt analysföretaget Inizio.

Ser vi på utfallet i väljarstödet hos den mer klassiska landsbygdsorienterade folkrörelsecentern i t.ex. Norrland så ser vi hur denna har fått ett kraftigt ökat stöd.

Nordmaling + 16,6%, totalt 36,3%
Storuman + 11,8%, totalt 31,3%
Haparanda +11,7%, totalt 24,1%
Kiruna +10,1%, totalt 28,6%
Vilhelmina + 7,5% totalt 19,9%
Arvidsjaur + 5,4%, totalt 30,4%

Vi kan samtidigt konstatera att Stockholmscentern – som ofta förknippas med en mer nyliberal idétradition – landar på en ökning om 0.7 procentenheter till 4.7 procent.

Det finns sannolikt ett stöd hos centerväljare på landsbygden för en energi-, industri- och näringslivspolitik som på olika vis gynnar just landsbygden. Det är en politisk inriktning där s och c under lång tid har kunnat nå överenskommelser och självklart även framgent bör kunna nå fram till insatser som båda parter kan känna sig nöjda över.

Insatser som gynnar landsbygdens invånare och därmed Sverige i sin helhet. Andra näraliggande exempel är en human effektiv migrationspolitik och framförallt en ansvarsfull integration som fokuserar på det stora samhället med jobb, bostäder och utbildning. Detsamma gäller infrastruktur och försvar. I den senare delen finns en relativ samsyn från Försvarsberedningen att luta sig mot.

I flera av dessa frågor torde även folkpartiet ha starka intressen av att nå gemensamma över tiden hållbara resultat.

Tillsammans innebär överenskommelser på bl.a. dessa områden att många medborgare kommer att kunna njuta frukterna av en politik bortom extremerna och polerna. En politik som kan ge hållbara långsiktiga lösningar på samhällsproblemen och utmaningarna vi står inför. Problem och utmaningar som innebär frågor som extremerna och polerna inte har några riktigt bra sammanhållna svar på.

Den som blir förvånad över Löfvens vilja att bryta blockpolitiken och ge de många väljarna en reell röst bortom extremerna och polerna har inte lyssnat på Löfven. Ambitionen är helt följdriktig och är förmodligen det vårt alltmer polariserade land behöver mer än någonsin. En politik som såväl skyddar de som i dag saknar skydd och stödjer och uppmuntrar möjligheten att ställa om utifrån individuella förutsättningar samtidigt som den uppmuntrar till stark och hållbar tillväxt, ypperligt hög innovationstakt och omfattande kunskapsutveckling. Men det förutsätter att rösterna hos den breda folkrörelsen av mittenväljare – i en bred definition av socialdemokrater, miljöpartister, centerpartister och folkpartister – tillåts slå igenom i politiken långt bortom ideologiskt utopiska extremer och tankesmedjors idépolarisering.

Läs mer:

Näringslivet sätter press på c och fp – Tomas Nordenskiöld i DI

http://www.di.se/artiklar/2014/9/16/naringslivet-satter-press-pa-c-och-fp/

52 procent av väljarna vill ha en blocköverskridande regering

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19558931

Ett sjunkande skepp

http://arbetet.se/2014/09/19/de-lamnar-ett-sjunkande-skepp/

En ohållbar mittenstrategi – Jesper Bengtsson

http://tankesmedjantiden.se/en-ohallbar-mittenstrategi/

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Om de hade lyssnat på SD:s väljare istället för SD:s ledare…

De allmänna valen år 2014 skapar stor oro i alla läger utom Sverigedemokraternas (SD). I kväll nådde SD sitt genombrott när de preliminärt fick 13 procent av lagda röster. Om media och partier hade lyssnat och fokuserat på SD:s väljare framför SD:s ledare så hade vi kunnat haft ett annat resultat. Ett resultat där 780.000 väljare hade gjort ett annat val.

Dålig politik ska mötas med bättre politik. Ja, jag och flera andra har sagt det otaliga gånger tidigare. Bullbak, visselpipor m.m. ger självklart egen tillfredsställelse, men det har minimal betydelse för att påverka den potentiella SD-väljarens ställningstagande. Jobb, bostäder, utbildning är grunden för allt samhällsbyggande. Det gäller särskilt i integrationen av våra nyinflyttade medmänniskor och naturligtvis för de som står bredvid och tittar på. Migration och mottagande är ofta i fokus. Men det är trots allt bara början på en lång process.

Det är när Migrationsverkets ansvar upphör som det stora samhället tar vid. Det är jobb, bostäder och utbildning. Det är framförallt ett ansvar för våra kommuner, men i grunden också ett starkt beroende av ett mycket väl fungerande näringsliv och en stark ekonomisk tillväxt.

Det är klassiskt samhällsbyggande som bäst bemöter SD. Ett samhällsbyggande som innefattar raka tydliga konsekvensanalyser inom alla politikområden, inklusive migration och integration.

Att nervöst trampa runt vitala frågor som väljarna bryr sig med är dömt att misslyckas. Att stämpla ifrågasättanden och kritik som rasism är att göra det väldigt enkelt för sig. Rasism är ett ord med ett innehåll som det aldrig får gå inflation i.

Att undvika för väljaren vitala politiska frågor är helt enkelt kontraproduktivt. Det uppfattas bara som att partierna egentligen inte är övertygade om sin ståndpunkt. För handen på hjärtat, om vi ska öppna våra hjärtan då måste vi också ha självförtroende nog att stå upp för den valda politiska linjen och förklara denna avsnitt för avsnitt.

I detta ingår att förklara hur jobb, bostäder och utbildning ska utformas framgent för att utgöra en vital avgörande grund för integration. En integration som inte bygger på att de som redan lever på marginalen skall få det ännu sämre. En integration som inte lever ut nyliberalens dröm om kraftigt sänkta löner för de som redan har de mest osäkra jobben. En integration som inte tillåter förslummade bostadsområden och försämrade skolor. En integration som inte ger upp på utbildning och folkbildning.

Politiken har en rejäl hemläxa att göra. Det är en hemläxa långt bortom bullbak, visselpipor och annan självtillfredsställelse. För mer av samma duger helt enkelt inte. Varken i den misslyckade integrationspolitiken eller i metoderna som används för att möta de som nu väljer SD.

Det är en hemläxa som handlar om hårt beslutsamt arbete att skapa fler bostäder i bättre bostadsmiljöer. Det är en hemläxa om jobb som genereras i en ekonomi med hög tillväxt, intensivt innovationstempo och tung kunskapsmassa. Det är en hela-samhället-approachering. En gemensam mobilisering.

Nu krävs att våra politiska ledare prestigelöst ser över blockgränserna och direkt efter kampanjyran har lagt sig börjar sondera samarbeten som på olika vis kan stärka Sverige och därmed stärka alla vi som tillsammans utgör Sverige. För vem vill vakna upp på morgonen efter valnatten i september 2018 och konstatera att SD är det största och rentav i realiteten det enda oppositionspartiet!?

Läs mer:

Det effektfulla valet – Fredrik Antonsson Den sjätte mannen

http://www.6mannen.se/

Känn ingen sorg Göteborg eller surdegshambo i d-moll – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/kann-ingen-sorg-goteborg-eller-surdegshambo-i-d-moll/

SD har fått nya väljare – Henrik Oscarsson

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19535660

Invandringspolitiken hänger inte ihop – Tomas Gür

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/invandrarpolitiken-hanger-inte-ihop_5985579.svd

Dags för krafttag mot nyfascismen – Anders Lindberg

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article19535148.ab

Andra partier måste möta SD:s väljare utan SD-politik – Andreas Johansson Heinö

http://mobil.dn.se/debatt/andra-partier-maste-mota-sds-valjare-utan-sd-politik/

och nu då vi har fåt din röst – Peter Högberg

http://www.hogbergstankar.se/2014/09/15/och-nu-da-nar-vi-fatt-dinrost-i-val2014/

När morgonen gick sönder – Calle Fridén

http://utsiktfranetttak.blogspot.se/2014/09/nar-morgonen-gick-sonder.html?m=1

SD framåt på andras misslyckande

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19537765

Revorna i samhällsmodellen blev tydliga i natt – Jesper Bengtsson

http://tankesmedjantiden.se/revorna-i-samhallsmodellen-blev-tydliga-i-natt/

Ställdalen, Ljusnarsberg, Västra Å, Stallbacken, Sölvesborg mfl – Cornucopia

http://cornucopia.cornubot.se/2014/09/stalldalen-ljusnarsberg-vastra.html?m=1

Efterspelet går inte att ducka för – Cissi Wallin

http://touch.metro.se/kolumner/efterspelet-gar-inte-att-ducka-for/EVHnio!riV6maxFTFhQ/

#val2014, det vart en delvis seger – Martin Moberg

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2014/09/val2014-det-vart-en-delvis-seger.html?m=1

SD ökade bland de äldre – Sören Holmberg m.fl.

http://mobil.aftonbladet.se/a/www/19539766

Lurtutande och bongotrumma – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/1263/

13 procent visste vad de gjorde – Paul Ronge

http://www.paulronge.se/13-procent-visste-vad-de-gjorde

Fem ineffektiva sätt att bekämpa rasismen – Tove Lifvendahl

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/09/15/fem-ineffektiva-satt-att-bekampa-rasism/

Vi journalister har svikit landsbygden – Joakim Lamotte

http://www.svt.se/opinion/article2325618.svt

Elefanten i rummet (Om befolkningens attityder till flyktingpolitiken – Tino Sanandaji

http://www.realtid.se/ArticlePages/201409/16/20140916154104_Realtid981/20140916154104_Realtid981.dbp.asp

Därför röstade jag på Sverigedemokraterna – Björn Gustafsson

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article19543273.ab

SD växer i brist på visioner hos de andra sju partierna – Staffan Werme

http://mobil.dn.se/debatt/sd-vaxer-i-brist-pa-visioner-hos-de-sju-andra-partierna/

Bortom klassföraktet finns lösningen

http://www.dagensarena.se/opinion/lina-stenberg-bortom-klassforaktet-finns-losningen/

Posted in Democracy and Human Rights, Management | Leave a comment

När integrationsekvationen är tom på innehåll och inte längre kan lösas ut

Hittills har inte befattningen som integrationsminister åstadkommit något avgörande resultat eller gjort något bestående intryck. Men att istället gå så långt som att låta integrationspolitik handla om massiva kampanjer mot rasism är förstås rent trams och en tröstefilt när politiken tappat verktygen och förmågan och inget annat verkar fungera.

Arbete, bostad, utbildning och språk är som alltid de fyra grundkomponenterna för en lyckad integration i meningen att varje människa i vårt land skall kunna göra sin livsresa, åstadkomma sitt livsprojekt. Ett livsprojekt som vi ofta – då och då och ibland hela tiden – behöver göra tillsammans med andra. Vi är beroende av varandra om vi ska lyckas nå de bästa resultaten. Det är det som är integration.

Men om vi ska nå dit hän då är Migrationsverkets äskanden om ytterligare 48 miljarder de kommande fyra åren bara en spott i Dalälven. Migrationsverket har hand om det första mottagandet. Integrationen, den ligger på det stora samhälle som väntar utanför Migrationsverkets portar. Det är kommunerna – vissa gör mycket medan andra inte gör någonting alls – med skolor, bostäder, hälso- och sjukvård etc. och det är en rad myndigheter men framförallt är det arbetsmarknaden, näringslivet som är nyckeln till integration. Den tid när finnar, italienare och jugoslaver anlände till Sverige på söndag morgon och stod vid svarven på måndag morgon, den är förstås över för länge sedan. Inte för att vi saknar dess motsvarighet utan bl.a. därför att de är färre och att dagens motsvarande arbete i industrin kräver betydligt mer utbildning.

Allt fler debattörer landar mer eller mindre oblygt i slutsatsen att invandringen – flykting-, anhörig- och arbetskraftsinvandring – leder till en enda återstående väg om integration skall vara möjlig och det är försämrade villkor på arbetsmarknaden.

Det och det vanliga mantrat att “vad skulle vi ta oss till i vården utan invandrare”. Men få ting visar på en snäv människosyn som just det uttrycket. Varför ska just invandrare jobba i vården? Är det därför vi har ett generöst mottagande? Visst behöver vi betydligt fler händer i vården. Men med händer menas även läkare, sjuksköterskor, tekniker etc. Är dessa yrken inte lämpliga för våra invandrade medmänniskor, eller vad menas med detta nonsensuttalande? Under hur många år har vi talat om validering av invandrades utbildningar och kunskaper? Har vi i dag full validering som gör det möjligt att använda den specifika kompetens som nu anländer med flyktingar från Syrien och Irak?

Det de inte alltid säger när de närmar sig ämnet försämrade villkor men förstås menar är den delen av arbetsmarknaden som har lägst löner och sämst villkor. De säger att de inte vill ställa grupper och individer mot varandra, men likväl är det förstås just det de gör. Rakt av. Få invånare kan nog tänka sig att sänka en redan låg lön i syfte att fler ska få plats på arbetsmarknaden.

Integration får aldrig ta sin utgångspunkt i ansatsen att göra det sämre för människor. Det är förstås helt oacceptabelt att släppa igenom sämre villkor för de redan sämst ställda. Det är visserligen nyliberalens våta dröm och helt i enlighet med visionen om det utopiska kosmopolitiska nyliberala samhället. Ett samhälle långt bortom horisonten för den kommunitära samhällssyn och finansieringsmodell vi valt för vårt välfärdssystem.

Många, en och annan även inom vänstern men då av förmenta humanitära skäl, köper dessa resonemang i praktiken. Kanske därför att de inte berörs av konsekvenserna. Det är allltid lättare att driva den förment goda linjen så länge konsekvenserna av den inte känns i den omedelbara närheten. Det är de, ofta högutbildade och specialiserade arbetstagare, som mer eller mindre försynt driver denna linje samtidigt som de inte alls berörs av risken för sänkta löner och försämrade villkor.

Så vad kan vi då göra. Ja det är förstås en tio-tusenkronorsfråga som egentligen ingen i dag har något acceptabelt svar på. Vad vi definitivt kan konstatera är att vi behöver en betydligt högre tillväxt om vi ska klara av att såväl finansiera bortom själva mottagandet av medmänniskor på flykt som att få fram ett arbetskraftsutbud som matchar näringslivets behov av utbildade människor och detta till avtalsenliga villkor.

Att som en del partier både ta aktiv ställning emot tillväxt och samtidigt vara för en friare och ännu mer generös flykting- och invandringspolitik är en märklig motsägelsefullhet. Det är en tom politik. En motsägelsefullhet som nog endast kan vaggas fram av den som inte själv kommit i närheten av de utmaningar som människor möter i framförallt våra kommuner utanför storstäderna, de som har öppnat sin hjärtan och gör sitt absolut bästa för att erbjuda flyende medmänniskor en första bra start i Sverige.

Detta samtidigt som de kommuner som har de största resurserna och bästa förutsättningarna för mottagande i vanlig ordning hukar bakom skranken. 48 miljarder är en spott i Dalälven, menar vi allvar med att låta migration övergå i integration då behövs betydligt större resurser. Men vi kan börja med att öppna upp i alla kommuner. Det är ett första steg. En bra början, men bara en början.

Ekvationen går helt enkelt inte längre ihop. Den är kanske inte ens en ekvation. Den är nog bara tom rad av siffror. En tom rad av sifferställda volymer.

Läs mer:

Ministerposten ingen vill ha – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/ministerposten-ingen-vill-ha/

Om problemen med problemen och vårt behov av dygd – Ingrid Kampås

http://ingridkampas.wordpress.com/2014/09/09/om-problemen-med-problemen-och-vart-behov-av-dygd/

Rinkebysvenska och rasism – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/rinkebysvenska-och-rasism/

Vägkorsningen – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/vagkorsningen/

Brickan i spelet – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/brickan-i-spelet/

Fördömandet av Skyttedal är bortom rim och reson – Tomas Gür

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerdoemandet-av-skyttedal-aer-bortom-rim-och-reson-10446

Mot en orolig höst – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/valdagen-mot-en-orolig-host/

Posted in Democracy and Human Rights, Management | 1 Comment

Är volym och förvaring i flyktingmottagandet detsamma som godhet?

Inget lär bli bättre bara för att vi tiger om de problem vi ser inom migration och integration.

Sanna Rayman, Ivar Arpi, Tino Sanandaji, Assar Lindbäck, Sara Skyttedal, Dan Andersson, Johan Westerholm och Peter Högberg är bara några av de som söker att på ett sakligt sätt närma sig problem, utmaningar och möjligheter i migration och integration.

Men vi är betydligt fler som naturligtvis ser dysfunktionaliteter, inhumanitet, självtillfredställande symbolhandlingar, resurslösa och systemlösa uppmaningar om att öppna sina sinnen etc. Visst är det lätt att känna egen tillfredsställelse av att enbart se till det faktum att vi tar emot många medmänniskor i nöd, men godhet måste innefatta mer än så.

Godhet är att alla våra kommuner tar emot, även de som hittills vägrat. Vi får väl utgå från att statsministerns vädjan var riktad specifikt till dessa i huvudsak hans egna kommuner.

Godhet är också att resurserna används direkt till den enskildes bästa, inte för flyktingprofitörernas snabba klipp.

Godhet är också att migrationen övergår i integration. Godhet är att mottagandet är anständigt för vad skiljer det annars i grund och botten från ett flyktingmottagande i Turkiet eller Libanon?

Godhet är så mycket mer än att malligt slå sig för bröstet och med illa dold stolthet tala om stora volymer och att vi alla ska öppna våra hjärtan.

Godhet är att se den enskilda medmänniskans behov långt bortom förvaring. Javisst, det är då det blir komplext och svårt. Riktigt svårt. Men det är bara det som duger.

Frågan är dock: Är politiken beredd att betala vad ett sådant seriöst individanpassat mottagande långt bortom volym och förvaring egentligen kostar? Det är att gå bakom potemkinkulissen. Det är att öppna sitt sinne. Det är godhet. Det är att göra skillnad.

Antingen utformar vi en migration och integration som fungerar och ger mervärde till såväl individ som samhället eller så kommer tiden och händelseutvecklingen i sig medföra att andra krafter och intressen tar över. Krafter som kraftfullt kommer att begränsa migrationen och som i förlängningen prioriterar assimilation. Detta i kraft av dagens misslyckanden.

Läs mer:

Jag är trött på er tystnad – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/jag-ar-trott-pa-er-radsla-jag-ar-trott-pa-er-tystnad/

Hundar behandlas bättre än flyktingar – Cornucopia

http://cornucopia.cornubot.se/2014/09/hundar-behandlas-battre-flyktingar-i.html?m=1

Välfärdsstaten och fri invandring – Tomas Gür

http://viewer.zmags.com/publication/a0d4d0f9#/a0d4d0f9/19

Järnrör och sprukna drömmar – Peter Höglund

http://www.hogbergstankar.se/2014/09/06/jarnror-och-spruckna-drommar-i-val2014/

Varför så tyst om integrationen – Marteus

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/varfor-sa-tyst-om-integrationen/

Vem är rasist och vad är rasism? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/vem-ar-rasist-vad-ar-rasistiskt/

Om problemen med problemen och vårt behov av dygd – Ingrid Kampås

http://ingridkampas.wordpress.com/2014/09/09/om-problemen-med-problemen-och-vart-behov-av-dygd/

Vägkorsningen – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/09/vagkorsningen/

Fördömandet av Skyttedal är bortom rim och reson – Tomas Gür

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerdoemandet-av-skyttedal-aer-bortom-rim-och-reson-10446

Posted in Democracy and Human Rights | 2 Comments

Tannenberg då, Novoazovsk nu! Krig i Europa igen.

I dag för hundra år sedan den 30 augusti 1914 i Tannenberg besegrades den 2:a ryska armén under Samsonov av den 8:e tyska armén under Hindenburg. Slaget vid Tannenberg ägde rum den 26-30 augusti i trakten söder om Olsztyn (då i östra Tyskland) Polen. Fyra dagars strider som medförde ca 90.000 lemlästade eller döda soldater.

25 år senare 25 juli t.o.m. 10 augusti 1944 utkämpades ytterst hårda strider vid Tannenberglinjen mellan förband från den Sovjetiska Leningradfronten och det tyska Armé Detachement Narwa. Femton dagars hårda strider lämnade efter sig ca 190.000 lemlästade eller döda soldater.

I dag hundra respektive sjuttiofem år senare befinner vi oss återigen i ett krig mellan två europeiska staters reguljära arméer. Återigen sker det som för många är det helt otänkbara. Detta sker i en kosmopolitiskt humanistiskt präglad tidsanda där den eviga freden hittills har präglat politiska ledares syn på våra grannländer och deras agerande.

Journalister bevittnar nu tillförsel av ryska militära fordon, de besöker hemliga begravningar för stupade i Ryssland och ryska gripna soldater har visats upp i teve. Enligt Nato och Ukraina har Ryssland med ett hundratal stridsvagnar och artillerienheter invaderat landet. I denna stund är Novoazovsk ockuperat och Ryssland rullar nu vidare genom Luhansk och Donetsk i riktning Mariupul vid Svarta havets kust mitt emot Krim. Vi väntar nu bara på att få en bekräftelse av OSSE:s observatörer. Återigen dör eller lemlästas unga män och kvinnor i ett krig som få har bett om.

Den ständigt lika aktuella frågan är återigen kommer vi någonsin lära oss? Framförallt, kommer vi någonsin lära oss att förebygga och motverka att makt ges till de ledare och hantlangare som livnär sig på viljan att kuva andra människors frihet. Vår kosmopolitiska frihet, öppenhet och fred är inte för alltid given. Snarare är den ett undantag. Naivitet verkar däremot vara en huvudregel.

Läs mer:

Det pågår ett krig i Europa – Wisemanswisdoms

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/08/ett-krig-i-europa.html?m=1

Obama Just Made the Ultimate Commitment to Eastern Europe

http://m.theatlantic.com/international/archive/2014/09/obama-commitment-eastern-europe-russia-nato/379581/

Posted in Defence- and Securitypolicy, Management | 1 Comment